กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

เผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ฟากทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนได้สร้างแท่นบูชาเป็นที่ระลึก
22:1 ในเวลานั้นโยชูวาได้เรียกคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่ามา
22:2 และกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายได้รักษาทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาพวกท่านไว้ และได้เชื่อฟังเสียงของข้าพเจ้าในสิ่งสารพัดซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านทั้งหลาย
22:3 ท่านทั้งหลายมิได้ทอดทิ้งญาติพี่น้องของพวกท่านเป็นเวลาหลายวันจนถึงวันนี้ แต่ได้รักษาคำกำชับแห่งพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย
22:4 และบัดนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงโปรดให้พี่น้องของพวกท่านหยุดพักแล้ว ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเขาทั้งหลาย ฉะนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายจงกลับไป และไปยังเต็นท์ของพวกท่าน และไปสู่แผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ยกให้แก่พวกท่านที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นนั้น
22:5 แต่จงเอาใจใส่อย่างขยันหมั่นเพียรที่จะกระทำตามพระบัญญัติและพระราชบัญญัติ ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์กำชับท่านทั้งหลายไว้ ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน และดำเนินในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์ และรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ และติดสนิทอยู่กับพระองค์ และปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลาย”
22:6 ดังนั้น โยชูวาจึงได้อวยพรเขาทั้งหลายและส่งพวกเขาให้กลับไป และเขาทั้งหลายไปยังเต็นท์ของพวกเขา
22:7 เวลานั้นโมเสสได้ให้คนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าถือกรรมสิทธิ์ในเมืองบาชาน แต่สำหรับอีกครึ่งเผ่านั้นโยชูวาให้ถือกรรมสิทธิ์ท่ามกลางพี่น้องของพวกเขาที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนทางด้านทิศตะวันตกนี้ และเมื่อโยชูวาส่งเขาทั้งหลายให้กลับไปยังเต็นท์ของตน ดังนั้นท่านได้อวยพรพวกเขาด้วย
22:8 และท่านได้กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “จงกลับไปยังเต็นท์ของท่านทั้งหลายพร้อมกับทรัพย์สมบัติมั่งคั่ง และพร้อมกับฝูงสัตว์มากมาย ทั้งเงิน ทองคำ ทองเหลือง เหล็ก และเสื้อผ้าเป็นอันมาก จงแบ่งของที่ริบมาจากศัตรูของท่านทั้งหลายให้แก่พี่น้องของพวกท่าน”
22:9 คนรูเบน คนกาดและคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้กลับไป และแยกจากชนชาติอิสราเอลที่เมืองชีโลห์ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอัน ไปยังแผ่นดินแห่งกิเลอาด สู่แผ่นดินที่เขาทั้งหลายถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งพวกเขาได้ยึดครองนั้น ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสส
22:10 และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงอาณาเขตของแม่น้ำจอร์แดนที่อยู่ในแผ่นดินของคานาอัน คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งใกล้แม่น้ำจอร์แดน เป็นแท่นขนาดใหญ่โต
22:11 และชนชาติอิสราเอลได้ยินคนพูดกันว่า “ดูเถิด คนรูเบน คนกาดและคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ได้สร้างแท่นบูชาตรงหน้าแผ่นดินแห่งคานาอัน ในอาณาเขตของแม่น้ำจอร์แดน ทางด้านที่เป็นของชนชาติอิสราเอล”
22:12 และเมื่อชนชาติอิสราเอลได้ยินเรื่องนั้น ชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นก็รวบรวมกันที่เมืองชีโลห์ เพื่อจะขึ้นไปทำสงครามกับพวกเขา
22:13 และชนชาติอิสราเอลได้ส่งฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตไปยังคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า เข้าไปยังแผ่นดินแห่งกิเลอาด
22:14 และพร้อมกับเขามีประมุขสิบคน จากทุกครอบครัวที่เป็นประมุขทั่วบรรดาเผ่าของอิสราเอล และทุกคนเป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ท่ามกลางคนอิสราเอลที่นับเป็นพัน ๆ นั้น
22:15 และเขาทั้งหลายมาถึงคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ถึงแผ่นดินแห่งกิเลอาด และเขาทั้งหลายกล่าวแก่พวกเขาว่า
22:16 “ชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์กล่าวดังนี้ว่า ‘ท่านทั้งหลายได้กระทำการละเมิดต่อพระเจ้าแห่งอิสราเอลอะไรเช่นนี้ ซึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายได้หันกลับจากการติดตามพระเยโฮวาห์ โดยพวกท่านได้สร้างแท่นบูชาสำหรับตัว เพื่อในวันนี้ท่านทั้งหลายจะกบฏต่อพระเยโฮวาห์
22:17 ความชั่วช้าแห่งเมืองเปโอร์นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับพวกเราหรือ ซึ่งจนกระทั่งวันนี้เราทั้งหลายยังชำระตัวให้สะอาดไม่หมดเลย แม้ว่ามีภัยพิบัติเกิดแก่ชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์
22:18 แต่ในวันนี้ท่านทั้งหลายจะหันไปเสียจากการติดตามพระเยโฮวาห์หรือ และถ้าพวกท่านกบฏต่อพระเยโฮวาห์ในวันนี้ ในวันพรุ่งนี้พระองค์จะทรงกริ้วต่อชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด
22:19 อย่างไรก็ตาม ถ้าแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านทั้งหลายไม่สะอาด ดังนั้นพวกท่านจงข้ามไปในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเยโฮวาห์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และมาถือกรรมสิทธิ์อยู่ท่ามกลางพวกเราเถิด แต่อย่ากบฏต่อพระเยโฮวาห์ หรือกบฏต่อพวกเรา โดยที่ท่านทั้งหลายสร้างแท่นบูชาสำหรับตัว นอกจากแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย
22:20 อาคานบุตรชายของเศ-ราห์ได้กระทำการละเมิดในเรื่องสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้นไม่ใช่หรือ และพระพิโรธก็ตกเหนือชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้น และชายคนนั้นมิได้พินาศแต่คนเดียวในเรื่องความชั่วช้าของเขา’”
22:21 ขณะนั้นคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้ตอบ และกล่าวแก่บรรดาหัวหน้าแห่งคนอิสราเอลที่นับเป็นพัน ๆ นั้นว่า
22:22 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าเหนือพระทั้งหลาย พระเยโฮวาห์พระเจ้าเหนือพระทั้งหลาย พระองค์ทรงทราบ และอิสราเอลก็จะทราบด้วย ถ้าเป็นการกบฏหรือถ้าเป็นการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ (ก็ขออย่าไว้ชีวิตพวกเราในวันนี้เลย)
22:23 ถ้าเราทั้งหลายได้สร้างแท่นบูชาสำหรับพวกเรานั้นเพื่อหันจากการติดตามพระเยโฮวาห์ หรือถ้าเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องธัญญบูชา หรือถ้าเพื่อถวายเครื่องสันติบูชาบนแท่นบูชานั้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษเถิด
22:24 และตรงกันข้าม พวกเราได้สร้างไว้ด้วยเกรงว่า ในเวลาภายหน้าลูกหลานของท่านทั้งหลายอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของพวกเราว่า ‘เจ้ามีส่วนเกี่ยวพันอะไรกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
22:25 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงกำหนดแม่น้ำจอร์แดนเป็นพรมแดนระหว่างพวกเรากับเจ้าทั้งหลาย พวกเจ้าคนรูเบนและคนกาดเอ๋ย พวกเจ้าไม่มีส่วนในพระเยโฮวาห์’ ดังนั้นลูกหลานของท่านทั้งหลายอาจกระทำให้ลูกหลานของพวกเราหยุดเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
22:26 เพราะฉะนั้นพวกเราจึงว่า ‘บัดนี้ให้เราทั้งหลายสร้างแท่นบูชาสำหรับพวกเรา มิใช่สำหรับการถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาใด ๆ
22:27 แต่เพื่อแท่นบูชานั้นจะเป็นพยานระหว่างพวกเรากับท่านทั้งหลาย และระหว่างคนชั่วอายุต่อจากพวกเรา เพื่อเราทั้งหลายจะกระทำการปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ต่อพระพักตร์ของพระองค์ ด้วยเครื่องเผาบูชา และเครื่องสัตวบูชา และเครื่องสันติบูชาของพวกเรา เพื่อว่าลูกหลานของท่านทั้งหลายจะไม่กล่าวแก่ลูกหลานของพวกเราในเวลาต่อไปว่า “เจ้าทั้งหลายไม่มีส่วนในพระเยโฮวาห์”’
22:28 เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจึงกล่าวว่า เพื่อว่าเมื่อพวกเขาพูดเช่นนี้กับเราทั้งหลายหรือกับลูกหลานของพวกเราในเวลาภายหน้า เราทั้งหลายก็จะพูดได้ว่า ‘ดูเถิด นั่นเป็นแบบจำลองของแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเราได้กระทำไว้ มิใช่เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชา แต่เพื่อเป็นพยานระหว่างพวกเรากับท่านทั้งหลาย’
22:29 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เราทั้งหลายกบฏต่อพระเยโฮวาห์เลย และหันจากการติดตามพระเยโฮวาห์เสียในวันนี้ โดยสร้างแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชา หรือเครื่องธัญญบูชา หรือเครื่องสัตวบูชา นอกจากแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราซึ่งตั้งอยู่ต่อหน้าพลับพลาของพระองค์”
22:30 และเมื่อฟีเนหัสผู้เป็นปุโรหิต และพวกประมุขของชุมนุมชน และบรรดาหัวหน้าแห่งคนอิสราเอลที่นับเป็นพัน ๆ ที่อยู่ด้วยกันกับเขานั้น ได้ยินบรรดาถ้อยคำที่คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์กล่าวนั้น เขาทั้งหลายก็รู้สึกเป็นที่พอใจมาก
22:31 และฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ว่า “วันนี้เราทั้งหลายรู้แล้วว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางพวกเรา เพราะท่านทั้งหลายมิได้กระทำการละเมิดนี้ต่อพระเยโฮวาห์ บัดนี้พวกท่านได้ช่วยให้ชนชาติอิสราเอลพ้นจากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์”
22:32 และฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต และประมุขทั้งหลายก็กลับจากคนรูเบนและคนกาด จากแผ่นดินแห่งกิเลอาด ไปยังแผ่นดินแห่งคานาอัน ไปหาชนชาติอิสราเอล และแจ้งข่าวให้เขาทั้งหลายทราบ
22:33 และรายงานนั้นเป็นที่พอใจสำหรับชนชาติอิสราเอล และชนชาติอิสราเอลก็สรรเสริญพระเจ้า และไม่มุ่งหมายที่จะขึ้นไปกระทำสงครามกับเขาทั้งหลาย เพื่อทำลายแผ่นดินซึ่งคนรูเบนและคนกาดได้อาศัยอยู่นั้นเลย
22:34 และคนรูเบนและคนกาดเรียกแท่นบูชานั้นว่า เอ็ด เพราะว่า แท่นบูชานั้นจะเป็นพยานระหว่างเราทั้งหลายว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope