กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

โยชูวาผู้แก่ชราให้คำปรึกษาที่ดี
23:1 และต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปอีกนาน หลังจากพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้อิสราเอลสงบจากศัตรูทั้งหลายของพวกเขาที่อยู่ล้อมรอบ โยชูวาแก่ชราและมีอายุมากแล้ว
23:2 และโยชูวาก็เรียกบรรดาคนอิสราเอล ทั้งพวกผู้อาวุโส พวกผู้หัวหน้า พวกผู้พิพากษา และพวกเจ้าหน้าที่ของพวกเขามา และกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้าแก่ชราและมีอายุมากแล้ว
23:3 และท่านทั้งหลายได้เห็นสิ่งสารพัดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงกระทำต่อบรรดาประชาชาติเหล่านี้เพราะเหตุท่านทั้งหลาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านเป็นผู้ได้ทรงสู้รบเพื่อท่านทั้งหลาย
23:4 ดูเถิด บรรดาประชาชาติที่เหลืออยู่นั้น ข้าพเจ้าได้จับสลากแบ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย ให้เป็นมรดกแก่เผ่าต่าง ๆ ของพวกท่าน พร้อมกับประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้ขจัดออกเสีย ตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนจนถึงทะเลใหญ่ทางทิศตะวันตก
23:5 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย พระองค์จะทรงผลักดันพวกเขาออกไปให้พ้นหน้าของท่านทั้งหลาย และทรงขับไล่พวกเขาให้ออกไปพ้นสายตาของท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะได้ยึดครองแผ่นดินของเขาทั้งหลาย ตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงสัญญาไว้ต่อพวกท่าน
23:6 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงกล้าหาญอย่างยิ่งที่จะรักษาและกระทำตามสิ่งสารพัดซึ่งเขียนไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสส เพื่อพวกท่านจะไม่ได้หันไปทางขวามือหรือทางซ้ายจากพระบัญญัตินั้น
23:7 เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะมิได้มีส่วนร่วมท่ามกลางประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งเหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่าน หรือออกชื่อพระต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย หรือทำให้กล่าวคำสาบานในนามบรรดาพระของพวกเขา หรือปรนนิบัติพระเหล่านั้น หรือกราบลงนมัสการบรรดาพระเหล่านั้น
23:8 แต่จงเข้าสนิทอยู่กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย ตามที่พวกท่านได้กระทำอยู่จนทุกวันนี้
23:9 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติที่ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่านทั้งหลาย แต่สำหรับพวกท่าน ก็ยังไม่มีชายคนใดสามารถยืนหยัดต่อหน้าท่านทั้งหลายได้จนถึงวันนี้
23:10 คนเดียวในพวกท่านจะขับไล่หนึ่งพันคนให้หนีไปได้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย พระองค์เป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อพวกท่าน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านทั้งหลาย
23:11 เพราะฉะนั้น จงเอาใจใส่ตัวของท่านทั้งหลายให้ดีว่า พวกท่านจะรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย
23:12 เกรงว่าถ้าท่านทั้งหลายหันกลับและเข้าสนิทอยู่กับประชาชาติเหล่านี้ที่เหลืออยู่ คือกับคนเหล่านั้นที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่าน และแต่งงานกับเขาทั้งหลาย และแต่งงานกับผู้หญิงของพวกเขา และเขาทั้งหลายแต่งงานกับผู้หญิงของพวกท่าน
23:13 จงทราบเป็นแน่เถิดว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะไม่ทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าพวกท่าน แต่เขาทั้งหลายจะเป็นบ่วงแร้วและเป็นกับดักพวกท่าน เป็นหอกข้างแคร่ของท่านทั้งหลาย และเป็นหนามทิ่มตาของพวกท่าน จนกว่าท่านทั้งหลายจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ประทานแก่พวกท่าน
23:14 และดูเถิด วันนี้ข้าพเจ้ากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกทั้งสิ้นแล้ว และท่านทั้งหลายได้ทราบอย่างสุดจิตสุดใจของพวกท่านแล้วว่า ไม่มีสักสิ่งเดียวซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสเกี่ยวกับพวกท่านแล้วล้มเหลวไป สำเร็จหมดทุกอย่างต่อท่านทั้งหลาย และไม่มีสักสิ่งเดียวที่ล้มเหลว
23:15 เพราะฉะนั้น ก็จะเป็นไปอย่างนี้ สิ่งสารพัดที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายสัญญาเกี่ยวกับพวกท่านได้สำเร็จเพื่อท่านทั้งหลายฉันใด พระเยโฮวาห์ก็จะทรงนำสิ่งสารพัดที่ชั่วร้ายมาถึงท่านทั้งหลาย จนกว่าพระองค์จะทรงทำลายพวกท่านเสียจากแผ่นดินที่ดีนี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่พวกท่านฉันนั้น
23:16 เมื่อใดที่ท่านทั้งหลายได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านทั้งหลายไว้และไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ และพวกท่านกราบลงนมัสการพระเหล่านั้น เมื่อนั้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะพลุ่งขึ้นต่อท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินที่ดี ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายประทานแก่พวกท่าน”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope