กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

ชาวแผ่นดินคานาอันที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นบ่วงแร้วดักคนอิสราเอล
2:1 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ขึ้นไปจากกิลกาลถึงโบคิม และกล่าวว่า “เราเป็นผู้กระทำให้เจ้าทั้งหลายขึ้นไปจากอียิปต์ และได้นำพวกเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลาย และเรากล่าวว่า ‘เราจะไม่หักพันธสัญญาของเราที่มีไว้กับพวกเจ้าเลย
2:2 และเจ้าทั้งหลายอย่าทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้ พวกเจ้าต้องพังทำลายแท่นบูชาของเขาทั้งหลายลงเสีย’ แต่เจ้าทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังเสียงของเรา ทำไมพวกเจ้าทำเช่นนี้เล่า
2:3 เหตุฉะนั้น เราจึงกล่าวด้วยว่า ‘เราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าทั้งหลาย แต่พวกเขาจะเป็นเหมือนเสี้ยนหนามอยู่ที่สีข้างของพวกเจ้า และพระต่าง ๆ ของพวกเขาจะเป็นบ่วงแร้วดักเจ้าทั้งหลาย’”
2:4 และต่อมา เมื่อทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวคำเหล่านี้แก่บรรดาชนชาติอิสราเอลแล้ว ประชากรก็ส่งเสียงและร้องไห้
2:5 และเขาทั้งหลายเรียกชื่อสถานที่นั้นว่า โบคิม และพวกเขาได้ถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น
2:6 และเมื่อโยชูวาปล่อยประชากรไปแล้ว ชนชาติอิสราเอลทุกคนได้เข้าไปอยู่ในมรดกของตนเพื่อยึดครองแผ่นดินนั้น
2:7 และประชากรทั้งหลายได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาของโยชูวา และตลอดวันเวลาของพวกผู้อาวุโสผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวา ผู้ซึ่งได้เห็นบรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อคนอิสราเอล
2:8 และโยชูวาบุตรชายของนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ก็สิ้นชีวิต มีอายุได้หนึ่งร้อยสิบปี
2:9 และเขาทั้งหลายฝังศพของท่านไว้ในอาณาเขตมรดกของท่านที่เมืองทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ทางทิศเหนือของเนินเขากาอัช
2:10 และคนยุคนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรวบรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายด้วย และอีกยุคหนึ่งก็เกิดขึ้นภายหลังพวกเขา ผู้ซึ่งไม่รู้จักพระเยโฮวาห์หรือพระราชกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อคนอิสราเอล
2:11 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติเหล่าพระบาอัล
2:12 และเขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา ผู้ทรงนำเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ และไปติดตามพระอื่น ๆ ซึ่งเป็นบรรดาพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบพวกเขา และน้อมตัวลงกราบไหว้พระเหล่านั้น และยั่วยุพระเยโฮวาห์ให้ทรงพระพิโรธ
2:13 และเขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระเยโฮวาห์ ไปปรนนิบัติพระบาอัลและพระอัชทาโรท
2:14 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล และพระองค์ได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของพวกปล้นที่ปล้นพวกเขา และพระองค์ทรงขายเขาทั้งหลายไว้ในมือของบรรดาศัตรูของพวกเขาที่อยู่ล้อมรอบ เพื่อเขาทั้งหลายจะไม่สามารถยืนหยัดต่อหน้าบรรดาศัตรูของพวกเขาต่อไปได้
2:15 เขาทั้งหลายออกไปรบที่ไหนก็ตาม พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็ต่อต้านพวกเขาเพื่อให้พ่ายแพ้ ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว และตามที่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับเขาทั้งหลาย และพวกเขาก็มีความทุกข์ยิ่งนัก

พระเจ้าประทานพวกผู้วินิจฉัยเพื่อตักเตือนและช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้น
2:16 อย่างไรก็ตาม พระเยโฮวาห์ทรงทำให้เกิดพวกผู้วินิจฉัย ผู้ซึ่งช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่ปล้นพวกเขา
2:17 และถึงอย่างนั้น เขาทั้งหลายก็ยังไม่ตั้งใจฟังผู้วินิจฉัยทั้งหลายของพวกเขา แต่เขาทั้งหลายไปเล่นชู้กับพระอื่น ๆ และน้อมตัวลงกราบไหว้พระเหล่านั้น อีกไม่นานเขาทั้งหลายได้หันเหออกจากทางซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาได้ดำเนิน ผู้ได้เชื่อฟังพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ แต่พวกเขาไม่ได้กระทำเช่นนั้น
2:18 และพระเยโฮวาห์ทรงทำให้เกิดพวกผู้วินิจฉัยสำหรับเขาทั้งหลายเมื่อไร พระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิตอยู่กับผู้วินิจฉัยเมื่อนั้น และทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากมือของบรรดาศัตรูของเขาทั้งหลายตลอดวันเวลาของผู้วินิจฉัยนั้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเปลี่ยนพระทัยเรื่องนี้ เพราะเหตุได้ทรงฟังเสียงคร่ำครวญของพวกเขาเนื่องด้วยบรรดาผู้ที่ข่มเหงและบีบบังคับเขาทั้งหลาย
2:19 และต่อมา เมื่อผู้วินิจฉัยนั้นสิ้นชีวิตแล้ว เขาทั้งหลายก็หันกลับ และประพฤติตัวชั่วร้ายเสียยิ่งกว่าบรรพบุรุษของพวกเขา โดยไปติดตามพระอื่น ๆ เพื่อปรนนิบัติพระเหล่านั้น และกราบไหว้พระเหล่านั้น เขาทั้งหลายไม่งดเว้นจากการกระทำของพวกเขา หรือหันไปจากทางดื้อดึงของเขาทั้งหลาย

ชาวแผ่นดินคานาอันที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้ทดสอบความสัตย์ซื่อของคนอิสราเอล
2:20 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล และพระองค์ตรัสว่า “เพราะประชากรนี้ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาของเรา ซึ่งเราได้บัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และไม่ยอมตั้งใจฟังเสียงของเรา
2:21 ตั้งแต่นี้ต่อไป เราจะไม่ขับไล่ประชาชาติใด ๆ ในบรรดาประชาชาติซึ่งโยชูวาทิ้งไว้เมื่อเขาสิ้นชีวิตนั้น ให้พ้นหน้าของเขาทั้งหลายด้วย
2:22 โดยประชาชาติเหล่านั้นเราจะได้ทดสอบคนอิสราเอลว่า เขาทั้งหลายจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์เพื่อดำเนินตามพระมรรคานั้น ตามที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้รักษาพระมรรคานั้นไว้หรือไม่”
2:23 เหตุฉะนั้น พระเยโฮวาห์ทรงปล่อยประชาชาติเหล่านั้นไว้ ไม่ทรงขับไล่เขาทั้งหลายให้ออกไปเสียโดยเร็ว ทั้งไม่ได้ทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของโยชูวา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope