กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

กิเดโอนไล่ตาม จับและประหารกษัตริย์ทั้งสองของคนมีเดียน
8:1 และคนเอฟราอิมได้พูดกับท่านว่า “ทำไมท่านจึงกระทำแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างนี้ คือเมื่อท่านยกไปสู้รบกับคนมีเดียนนั้น ท่านก็ไม่ได้เชิญพวกข้าพเจ้าไปด้วย” และเขาทั้งหลายก็ต่อว่าท่านอย่างรุนแรง
8:2 และท่านได้พูดกับเขาทั้งหลายว่า “สิ่งที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำแล้วได้หรือ ผลองุ่นที่คนเอฟราอิมเก็บเล็มก็ยังดีกว่าผลองุ่นที่อาบีเยเซอร์เก็บเกี่ยวมิใช่หรือ
8:3 พระเจ้าทรงมอบโอเรบและเศเอบ พวกเจ้านายของคนมีเดียน ไว้ในมือของท่านทั้งหลาย และข้าพเจ้าสามารถกระทำอะไรที่จะเทียบเท่ากับพวกท่านได้เล่า” แล้วเมื่อท่านพูดอย่างนี้ ความโกรธของเขาทั้งหลายต่อท่านก็หายไป
8:4 และกิเดโอนมาถึงแม่น้ำจอร์แดนและข้ามไป ตัวท่านและพลโยธาสามร้อยคนที่อยู่ด้วยกันกับท่าน ถึงจะอ่อนเปลี้ยแต่ก็ยังไล่ติดตามพวกเขาไป
8:5 และท่านได้พูดกับชาวเมืองสุคคทว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย ขอขนมปังให้พลโยธาที่ติดตามข้าพเจ้ามาบ้าง เพราะพวกเขาอ่อนเปลี้ย และข้าพเจ้ากำลังไล่ติดตามเศบาห์และศัลมุนนา บรรดากษัตริย์แห่งมีเดียน”
8:6 และพวกเจ้านายของเมืองสุคคทกล่าวว่า “มือของเศบาห์และของศัลมุนนาอยู่ในมือของเจ้าแล้วหรือ ที่เราทั้งหลายจะเอาขนมปังมาให้กองทัพของเจ้า”
8:7 และกิเดโอนกล่าวว่า “ฉะนั้นเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงมอบเศบาห์และศัลมุนนาไว้ในมือของข้าพเจ้าแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้าจะฉีกเนื้อของเจ้าทั้งหลายด้วยหนามใหญ่แห่งถิ่นทุรกันดารและด้วยหนามย่อย”
8:8 และท่านก็ออกจากที่นั่นขึ้นไปยังเมืองเปนูเอล และพูดกับพวกเขาในทำนองเดียวกัน และชาวเมืองเปนูเอลก็ตอบท่านอย่างเดียวกันกับที่ชาวเมืองสุคคทตอบท่านนั้น
8:9 และท่านพูดกับชาวเมืองเปนูเอลด้วยว่า “เมื่อข้าพเจ้ากลับมาด้วยสันติภาพ ข้าพเจ้าจะพังหอคอยนี้ลงเสีย”
8:10 เวลานี้เศบาห์และศัลมุนนาอยู่ที่คารโคร และกองทัพของพวกท่านก็อยู่ด้วยกันกับพวกท่าน มีทหารประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคน คือทุกคนที่เหลืออยู่จากบรรดากองทัพของชาวตะวันออก ด้วยว่าทหารที่ถือดาบล้มตายนั้นมีหนึ่งแสนสองหมื่นคน
8:11 และกิเดโอนขึ้นไปตามทางเดินของบรรดาคนที่อาศัยอยู่ในเต็นท์ ทางทิศตะวันออกของเมืองโนบาห์และเมืองโยกเบฮาห์ และโจมตีกองทัพนั้น เพราะกองทัพคิดว่าพ้นภัยแล้ว
8:12 และเมื่อเศบาห์และศัลมุนนาหนีไป กิเดโอนก็ไล่ติดตามพวกท่านไป และจับเศบาห์กับศัลมุนนา กษัตริย์ทั้งสองของคนมีเดียน และกองทัพทั้งหมดก็พ่ายแพ้ไป
8:13 และกิเดโอนบุตรชายของโยอาชก็กลับจากการสู้รบก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
8:14 และได้จับชายหนุ่มชาวเมืองสุคคทคนหนึ่ง และซักถามเขา และชายคนนี้ก็อธิบายเรื่องบรรดาเจ้านายแห่งเมืองสุคคทและพวกผู้อาวุโสของเมืองนั้นให้ท่านฟัง รวมเจ็ดสิบเจ็ดคนด้วยกัน
8:15 และท่านมาถึงชาวเมืองสุคคท และกล่าวว่า “จงมาดูเศบาห์และศัลมุนนา ซึ่งเจ้าทั้งหลายดูหมิ่นข้าพเจ้าว่า ‘มือของเศบาห์และของศัลมุนนาอยู่ในมือของเจ้าแล้วหรือ ที่เราทั้งหลายจะเอาขนมปังมาให้ทหารที่เหน็ดเหนื่อยของเจ้า’”
8:16 และท่านก็จับพวกผู้อาวุโสแห่งนครนั้น และเอาหนามใหญ่แห่งถิ่นทุรกันดารและหนามย่อย และท่านได้สั่งสอนชาวเมืองสุคคทด้วยหนามเหล่านั้น
8:17 และท่านก็พังหอคอยแห่งเมืองเปนูเอลลง และประหารชีวิตชาวเมืองเสีย
8:18 แล้วท่านได้พูดกับเศบาห์และศัลมุนนาว่า “คนทั้งหลายที่พวกท่านฆ่าเสียที่ทาโบร์เป็นคนแบบไหน” และพวกเขาตอบว่า “ท่านเป็นอย่างไรเขาทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น แต่ละคนเป็นเหมือนราชบุตรของกษัตริย์องค์หนึ่ง”
8:19 และท่านจึงกล่าวว่า “คนเหล่านั้นเป็นพี่น้องของข้าพเจ้า คือเป็นพวกบุตรชายมารดาของข้าพเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ถ้าพวกท่านไว้ชีวิตเขาทั้งหลาย ข้าพเจ้าก็จะไม่ประหารชีวิตพวกท่านฉันนั้น”
8:20 และท่านพูดกับเยเธอร์บุตรหัวปีของท่านว่า “จงลุกขึ้นและประหารเขาทั้งสองเสีย” แต่คนหนุ่มนั้นไม่ยอมชักดาบของตนออก ด้วยว่าเขากลัว เพราะเขายังเป็นคนหนุ่มอยู่
8:21 ดังนั้น เศบาห์กับศัลมุนนาพูดว่า “ท่านจงลุกขึ้นและฟันพวกข้าพเจ้าเองเถิด ด้วยว่าชายใดเป็นอย่างไร กำลังของเขาก็เป็นอย่างนั้น” และกิเดโอนก็ลุกขึ้น และประหารเศบาห์และศัลมุนนาเสีย และเก็บบรรดาเครื่องประดับที่คออูฐของพวกเขาไว้
8:22 ดังนั้น คนอิสราเอลก็พูดกับกิเดโอนว่า “ขอท่านจงปกครองเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่านด้วย เพราะว่าท่านได้ช่วยพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของคนมีเดียน”
8:23 และกิเดโอนพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ปกครองเหนือท่านทั้งหลาย ทั้งบุตรชายของข้าพเจ้าจะไม่ปกครองเหนือพวกท่าน พระเยโฮวาห์จะทรงปกครองเหนือท่านทั้งหลาย”
8:24 และกิเดโอนพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้าจะขอสิ่งหนึ่งจากพวกท่าน คือขอท่านทั้งหลายมอบตุ้มหูซึ่งอยู่ในของที่ริบมาของท่านนั้นให้แก่ข้าพเจ้า” (ด้วยว่าคนเหล่านั้นมีตุ้มหูทองคำเพราะพวกเขาเป็นคนอิชมาเอล)
8:25 และเขาทั้งหลายตอบว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มใจจะให้ของเหล่านั้น” และพวกเขาก็ปูผ้าลง และทุกคนวางตุ้มหูของเขาซึ่งอยู่ในของที่ริบมานั้นไว้ที่นั่น
8:26 และน้ำหนักของตุ้มหูทองคำซึ่งท่านขอได้นั้นคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยเชเขลทองคำ นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับ จี้และฉลององค์สีม่วงซึ่งกษัตริย์ของคนมีเดียนทรง และนอกจากนี้ยังมีเครื่องผูกคออูฐของพวกเขา
8:27 และกิเดโอนได้เอาทองคำนี้ทำเป็นรูปเอโฟด และตั้งไว้ที่นครของท่าน คือในโอฟราห์ และบรรดาคนอิสราเอลก็เล่นชู้กับรูปนี้ ซึ่งกลายเป็นกับดักต่อกิเดโอนและต่อวงศ์วานของท่าน
8:28 ดังนี้แหละคนมีเดียนก็พ่ายแพ้ต่อหน้าชนชาติอิสราเอล ดังนั้นเขาทั้งหลายไม่สามารถยกศีรษะของตนขึ้นอีกได้เลย และแผ่นดินก็พักสงบอยู่ในวันเวลาของกิเดโอนถึงสี่สิบปี
8:29 และเยรุบบาอัลบุตรชายของโยอาชก็ไปอาศัยอยู่ในบ้านของตน
8:30 และกิเดโอนมีบุตรชายเกิดจากบั้นเอวของท่านเจ็ดสิบคน เพราะว่าท่านมีภรรยาหลายคน
8:31 และภรรยาน้อยของท่านที่อยู่ ณ เมืองเชเคม นางได้คลอดบุตรชายให้ท่านคนหนึ่งด้วย ท่านตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอาบีเมเลค
8:32 และกิเดโอนบุตรชายของโยอาชมีอายุชราลงมากก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่เมืองโอฟราห์ของคนอาบีเยเซอร์ ในอุโมงค์ฝังศพของโยอาชบิดาของท่าน

คนอิสราเอลหันกลับไปไหว้รูปเคารพ
8:33 และต่อมา ทันทีที่กิเดโอนสิ้นชีวิตแล้ว ชนชาติอิสราเอลก็หันกลับอีก และไปเล่นชู้กับเหล่าพระบาอัล และถือเอาบาอัลเบรีทเป็นพระของเขาทั้งหลาย
8:34 และชนชาติอิสราเอลมิได้ระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย ผู้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากมือของบรรดาศัตรูของเขาทั้งหลายซึ่งอยู่รอบด้าน
8:35 ทั้งเขาทั้งหลายมิได้แสดงความเมตตาแก่ครอบครัวของเยรุบบาอัล ซึ่งคือกิเดโอน ตามความดีทั้งสิ้นซึ่งท่านได้แสดงแก่คนอิสราเอล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope