กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

อาบีเมเลคฆ่าพี่น้องทั้งหลายของตน
9:1 และอาบีเมเลคบุตรชายของเยรุบบาอัลไปหาญาติพี่น้องฝ่ายมารดาของตนที่เมืองเชเคม และพูดกับพวกเขาและกับทุกคนในครอบครัวแห่งวงศ์วานของตาของท่านว่า
9:2 “ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย ขอบอกความนี้ให้เข้าหูของบรรดาชาวเมืองเชเคมเถิดว่า ‘สำหรับพวกท่าน จะให้บุตรชายทั้งหลายของเยรุบบาอัล ซึ่งคือเจ็ดสิบคนนั้น ครอบครองเหนือท่านทั้งหลายดี หรือจะให้ผู้เดียวครอบครองเหนือพวกท่านดี’ ขอระลึกไว้ด้วยว่า ตัวข้าพเจ้านี้เป็นกระดูกและเนื้อเดียวกันกับท่านทั้งหลาย”
9:3 และญาติพี่น้องฝ่ายมารดาของท่านก็กล่าวคำทั้งหมดเหล่านี้ให้เข้าหูของบรรดาชาวเมืองเชเคม และจิตใจของพวกเขาก็เอนเอียงเข้าข้างอาบีเมเลค ด้วยเขาทั้งหลายกล่าวกันว่า “ท่านเป็นญาติพี่น้องของพวกข้าพเจ้า”
9:4 และเขาทั้งหลายได้เอาเงินเจ็ดสิบแผ่นออกจากวิหารของพระบาอัลเบรีทมอบให้ท่าน อาบีเมเลคจึงเอาเงินนั้นไปจ้างพวกนักเลงเพื่อติดตามท่านไป
9:5 และท่านไปที่บ้านบิดาของท่านที่เมืองโอฟราห์ และฆ่าพี่น้องของตน คือบุตรชายของเยรุบบาอัลทั้งเจ็ดสิบคนที่ศิลาแผ่นเดียว อย่างไรก็ตามโยธามบุตรชายสุดท้องของเยรุบบาอัลก็ยังเหลืออยู่ เพราะเขาได้ซ่อนตัวเสีย
9:6 และบรรดาชาวเมืองเชเคมรวบรวมกันพร้อมกับวงศ์วานทั้งสิ้นแห่งมิลโล และไปตั้งอาบีเมเลคให้เป็นกษัตริย์ข้างที่ราบแห่งเสาหินที่อยู่ในเมืองเชเคม
9:7 และเมื่อมีบางคนไปบอกโยธามแล้ว เขาไปยืนอยู่บนยอดภูเขาเกริซิม และตะเบ็งเสียงของตนร้องเสียงดัง และกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลาย ชาวเมืองเชเคมเอ๋ย ขอจงฟังข้าพเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรงฟังพวกท่าน
9:8 ครั้งหนึ่งต้นไม้ต่าง ๆ ได้ออกไปเพื่อเจิมตั้งกษัตริย์ให้อยู่เหนือเขาเหล่านั้น และเขาทั้งหลายได้พูดกับต้นมะกอกว่า ‘เชิญท่านปกครองเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด’
9:9 แต่ต้นมะกอกพูดกับเขาทั้งหลายว่า ‘ข้าพเจ้าควรจะละทิ้งน้ำมันของข้าพเจ้า และเลื่อนตำแหน่งไปอยู่เหนือต้นไม้ทั้งปวงหรือ ซึ่งโดยน้ำมันของข้าพเจ้านั้นเขาทั้งหลายได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและให้เกียรติแก่มนุษย์’
9:10 และต้นไม้เหล่านั้นพูดกับต้นมะเดื่อว่า ‘เชิญท่านมาปกครองเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด’
9:11 แต่ต้นมะเดื่อพูดกับเขาทั้งหลายว่า ‘ข้าพเจ้าควรจะละทิ้งรสหวานและผลดีของข้าพเจ้าเสีย และเลื่อนตำแหน่งไปอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือ’
9:12 แล้วต้นไม้เหล่านั้นพูดกับเถาองุ่นว่า ‘เชิญท่านมาปกครองเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด’
9:13 และเถาองุ่นพูดกับเขาทั้งหลายว่า ‘ข้าพเจ้าควรจะละทิ้งน้ำองุ่นของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นที่ชื่นบานพระทัยพระเจ้าและชื่นใจมนุษย์ และเลื่อนตำแหน่งไปอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือ’
9:14 ดังนั้น ต้นไม้เหล่านั้นจึงพูดกับต้นหนามว่า ‘เชิญท่านมาปกครองเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด’
9:15 และต้นหนามได้พูดกับต้นไม้เหล่านั้นว่า ‘ถ้าท่านทั้งหลายจะเจิมตั้งข้าพเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนือท่านทั้งหลายจริง ๆ ดังนั้นจงมาอาศัยอยู่ใต้ร่มของข้าพเจ้าเถิด และหากไม่ได้ ก็ขอให้ไฟเกิดจากต้นหนามและเผาผลาญต้นสนซีดาร์ทั้งหลายแห่งเลบานอนเสีย’
9:16 ฉะนั้นบัดนี้ ถ้าท่านทั้งหลายทำอย่างถูกต้องและด้วยความจริงใจ ในการที่พวกท่านได้ตั้งอาบีเมเลคให้เป็นกษัตริย์นั้น และถ้าท่านทั้งหลายได้กระทำให้เหมาะสมต่อเยรุบบาอัลและครอบครัวของท่าน และกระทำต่อท่านให้สมควรที่มือของท่านได้กระทำไว้
9:17 (ด้วยว่าบิดาของข้าพเจ้าได้สู้รบเพื่อท่านทั้งหลาย และเสี่ยงชีวิตของท่านอย่างที่สุด และได้ช่วยพวกท่านให้พ้นจากมือของคนมีเดียน
9:18 และในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้ลุกขึ้นต่อต้านต่อครอบครัวบิดาของข้าพเจ้า และได้ฆ่าบุตรชายทั้งหลายของท่าน คือเจ็ดสิบคนนั้น บนศิลาแผ่นเดียว และได้ตั้งอาบีเมเลคบุตรชายของสาวใช้ของท่าน ให้เป็นกษัตริย์ปกครองเหนือชาวเมืองเชเคม เพราะว่าท่านเป็นญาติพี่น้องของท่านทั้งหลาย)
9:19 ดังนั้น ในวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายทำอย่างถูกต้องและด้วยความจริงใจต่อเยรุบบาอัลและครอบครัวของท่าน พวกท่านจงชื่นชมยินดีในอาบีเมเลคเถิดและให้อาบีเมเลคมีความชื่นชมยินดีในท่านทั้งหลายด้วย
9:20 แต่ถ้าไม่ได้ ก็ขอให้ไฟออกมาจากอาบีเมเลค และเผาผลาญชาวเมืองเชเคมและวงศ์วานแห่งมิลโล และให้ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและจากวงศ์วานแห่งมิลโล เผาผลาญอาบีเมเลคเสีย”
9:21 และโยธามก็วิ่งหนีและหลบหนีไป และไปยังเบเออร์ และอาศัยอยู่ที่นั่น เพราะกลัวอาบีเมเลคพี่ชายของตน
9:22 เมื่ออาบีเมเลคครอบครองเหนืออิสราเอลได้สามปี
9:23 ดังนั้น พระเจ้าทรงส่งวิญญาณชั่วร้ายเข้ามาระหว่างอาบีเมเลคกับชาวเมืองเชเคม และชาวเมืองเชเคมก็ทรยศต่ออาบีเมเลค
9:24 เพื่อความทารุณที่ได้กระทำแก่บุตรชายเจ็ดสิบคนของเยรุบบาอัลจะตอบสนอง และโลหิตของคนเหล่านั้นจะได้ตกแก่อาบีเมเลคผู้เป็นพี่น้องของพวกเขา ผู้ได้ประหารเขาทั้งหลาย และตกแก่ชาวเมืองเชเคม ผู้ช่วยเหลือท่านในการฆ่าพี่น้องของตน
9:25 และชาวเมืองเชเคมได้วางพลซุ่มคอยไว้คอยดักท่านที่บนยอดภูเขา และพวกเขาก็ปล้นคนทั้งปวงที่ผ่านไปมาทางนั้น และมีคนบอกอาบีเมเลคให้ทราบ
9:26 และกาอัลบุตรชายของเอเบดมาพร้อมกับญาติพี่น้องของเขา และไปยังเมืองเชเคม และชาวเมืองเชเคมไว้วางใจในเขา
9:27 และเขาทั้งหลายได้ออกไปตามทุ่งนา และเก็บผลจากสวนองุ่นของพวกเขาแล้วย่ำผลองุ่นนั้น และทำการเลี้ยงอย่างรื่นเริง และเข้าไปในวิหารแห่งพระของเขาทั้งหลาย ได้กินและดื่มและแช่งด่าอาบีเมเลค
9:28 และกาอัลบุตรชายของเอเบดได้กล่าวว่า “อาบีเมเลคคือใคร และชาวเมืองเชเคมเป็นผู้ใด ซึ่งเราทั้งหลายจะต้องปรนนิบัติเขา เขาเป็นบุตรชายของเยรุบบาอัลมิใช่หรือ และเศบุลเป็นเจ้าหน้าที่ของเขามิใช่หรือ จงปรนนิบัติคนฮาโมร์บิดาของเชเคมเถิด เพราะว่าพวกเราจะปรนนิบัติเขาทำไมเล่า
9:29 และน่าจะให้คนเหล่านี้อยู่ใต้การปกครองของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจะถอดอาบีเมเลคเสีย” และเขาได้พูดท้าทายอาบีเมเลคว่า “จงเพิ่มกองทัพของท่านขึ้นและออกมาเถิด”
9:30 และเมื่อเศบุลเจ้าเมืองได้ยินบรรดาถ้อยคำของกาอัลบุตรชายของเอเบดแล้ว ท่านก็โกรธ
9:31 และท่านส่งบรรดาผู้สื่อสารไปยังอาบีเมเลคอย่างลับ ๆ กล่าวว่า “ดูเถิด กาอัลบุตรชายของเอเบดและญาติพี่น้องของเขามาที่เชเคม และดูเถิด พวกเขาได้เสริมนครนั้นให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับท่าน
9:32 ฉะนั้นบัดนี้ ขอท่านและกองทัพที่อยู่กับท่านจงลุกขึ้นในเวลากลางคืน และไปซุ่มคอยอยู่ในทุ่งนา
9:33 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น ท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ทันทีที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจงรีบรุกเข้านคร และดูเถิด เมื่อเขากับกองทัพที่อยู่กับเขาออกมาต่อสู้กับท่าน ดังนั้นท่านจงกระทำแก่เขาทั้งหลายตามแต่ท่านจะมีโอกาส”
9:34 และอาบีเมเลคกับกองทัพทั้งสิ้นที่อยู่กับท่านได้ลุกขึ้นในเวลากลางคืน และเขาทั้งหลายแบ่งออกเป็นสี่กองซุ่มคอยเพื่อสู้รบกับเมืองเชเคม
9:35 และกาอัลบุตรชายของเอเบดก็ออกไป และยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมือง และอาบีเมเลคก็ลุกขึ้นพร้อมกับกองทัพที่อยู่กับท่าน จากที่ซุ่มคอยอยู่
9:36 และเมื่อกาอัลเห็นกองทัพนั้น เขาได้พูดกับเศบุลว่า “ดูเถิด กองทัพกำลังเคลื่อนลงมาจากยอดภูเขา” และเศบุลพูดกับเขาว่า “ท่านเห็นเงาภูเขาราวกับว่าเป็นเหมือนคน”
9:37 และกาอัลพูดอีกและกล่าวว่า “ดูซิ กองทัพกำลังลงมาตรงกลางแผ่นดินกองหนึ่ง และกองทัพอีกกองหนึ่งกำลังออกมาจากที่ราบแห่งเมโอเนนิม”
9:38 แล้วเศบุลได้พูดกับเขาว่า “บัดนี้ปากของท่านอยู่ที่ไหน ซึ่งท่านได้กล่าวว่า ‘อาบีเมเลคคือผู้ใด ซึ่งเราทั้งหลายจะต้องปรนนิบัติเขา’ คนเหล่านี้เป็นคนที่ท่านหมิ่นประมาทมิใช่หรือ บัดนี้ข้าพเจ้าขอให้ยกออกไปและสู้รบกับพวกเขาเถิด”
9:39 และกาอัลได้ออกไป นำหน้ากองทัพของชาวเมืองเชเคม และสู้รบกับอาบีเมเลค
9:40 และอาบีเมเลคได้ไล่ตามเขา และกาอัลก็หนีไปต่อหน้าท่าน และมีคนได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นอันมาก จนถึงทางเข้าประตูเมือง
9:41 และอาบีเมเลคก็อาศัยอยู่ที่อารูมาห์ และเศบุลได้ขับไล่กาอัลกับญาติพี่น้องของเขาออกไป เพื่อไม่ให้พวกเขาอาศัยอยู่ที่เมืองเชเคม
9:42 และต่อมาวันรุ่งขึ้น มีชาวเมืองออกไปที่ทุ่งนา และเขาทั้งหลายบอกให้อาบีเมเลคทราบ
9:43 และท่านได้เอาคนเหล่านั้นแบ่งพวกเขาออกเป็นสามกอง และซุ่มคอยอยู่ที่ทุ่งนา และมองดู ดูเถิด คนก็ออกมาจากนคร และท่านได้ลุกขึ้นสู้รบกับพวกเขา และประหารเขาทั้งหลายเสีย
9:44 และอาบีเมเลคกับกองพลที่อยู่กับท่านก็รุกไปและยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมือง และกองพลอีกสองกองก็รุกเข้าโจมตีคนทั้งหมดที่อยู่ในทุ่งนา และประหารเขาทั้งหลายเสีย
9:45 และอาบีเมเลคสู้รบกับนครนั้นตลอดวันยังค่ำ และท่านยึดนครนั้นได้ และประหารประชาชนที่อยู่ในนครนั้นและทำลายนครนั้นเสีย และหว่านเกลือลงไปในนครนั้น
9:46 และเมื่อบรรดาคนที่หอคอยแห่งเชเคมได้ยินเช่นนั้น เขาทั้งหลายก็หนีเข้าไปอยู่ในป้อมแห่งวิหารของพระเบรีท
9:47 และมีคนไปเรียนอาบีเมเลคว่า บรรดาคนที่หอคอยแห่งเชเคมได้ไปชุมนุมกันอยู่
9:48 และอาบีเมเลคก็ขึ้นไปบนภูเขาศัลโมน ทั้งตัวท่านกับกองพลทั้งสิ้นที่อยู่กับท่าน และอาบีเมเลคถือขวานไว้ในมือของท่าน และตัดกิ่งไม้จากต้นไม้เหล่านั้น และเอากิ่งไม้นั้นใส่บ่าของตนแบกมา และกล่าวกับกองพลที่อยู่กับท่านว่า “ท่านทั้งหลายเห็นข้าพเจ้ากระทำอะไร จงรีบและทำอย่างที่ข้าพเจ้าได้กระทำนั้นเถิด”
9:49 และกองพลทั้งสิ้นก็ตัดกิ่งไม้ของตนและแบกตามอาบีเมเลค และวางกิ่งไม้เหล่านั้นกองไว้ที่ป้อมนั้นและจุดไฟเผาป้อมด้วยกิ่งไม้เหล่านั้น ดังนั้นคนที่หอคอยแห่งเชเคมก็ตายหมดสิ้น ทั้งชายและหญิงประมาณหนึ่งพันคน

อาบีเมเลคถูกทำลาย
9:50 แล้วอาบีเมเลคไปยังเมืองเธเบศ และตั้งค่ายประชิดเมืองเธเบศไว้ และยึดเมืองนั้นได้
9:51 แต่ในนครนั้นมีหอคอยแห่งหนึ่ง และประชาชนแห่งนครนั้นทั้งสิ้นก็หนีเข้าไปอยู่ในหอคอยนั้น คือผู้ชายและผู้หญิงทั้งหมด และปิดประตูขังตนเองเสีย และพวกเขาก็ขึ้นไปบนหลังคาหอคอยนั้น
9:52 และอาบีเมเลคมาถึงหอคอยนั้น และได้โจมตีหอคอยนั้น และเข้ามาใกล้ประตูหอคอยเพื่อจะเอาไฟเผาหอคอยนั้นเสีย
9:53 และมีหญิงคนหนึ่งเอาหินโม่ชิ้นบนทุ่มใส่ศีรษะของอาบีเมเลค และกะโหลกศีรษะของท่านแตก
9:54 ดังนั้น ท่านจึงรีบร้องบอกชายหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่าน และกล่าวแก่เขาว่า “จงชักดาบของเจ้าออก และฆ่าเราเสีย เพื่อคนทั้งหลายจะไม่ได้กล่าวถึงเราว่า ‘ผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเขาเสีย’” และชายหนุ่มของท่านคนนั้นก็แทงท่านจนทะลุ และท่านถึงแก่ความตาย
9:55 และเมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าอาบีเมเลคสิ้นชีวิตแล้ว เขาทั้งหลายก็กลับไปยังที่ของตน
9:56 ดังนั้น พระเจ้าทรงตอบสนองความชั่วร้ายของอาบีเมเลค ซึ่งท่านได้กระทำต่อบิดาของตน ในการฆ่าพี่น้องเจ็ดสิบคนของตนเสีย
9:57 และพระเจ้าทรงกระทำให้บรรดาความชั่วร้ายของชาวเชเคมกลับตกบนศีรษะของเขาทั้งหลายเอง และคำสาปแช่งของโยธามบุตรชายของเยรุบบาอัลก็ตกอยู่บนเขาทั้งหลาย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope