กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

เยฟธาห์ได้ชัยชนะเหนือคนเอฟราอิม
12:1 และคนเอฟราอิมได้มาชุมนุมกัน และได้ไปทางทิศเหนือ และพูดกับเยฟธาห์ว่า “เหตุใดท่านยกข้ามไปสู้รบกับคนอัมโมน และไม่เรียกข้าพเจ้าทั้งหลายไปพร้อมกับท่าน พวกข้าพเจ้าจะจุดไฟเผาบ้านของท่านให้ทับท่านเสีย”
12:2 และเยฟธาห์พูดกับเขาทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้ากับกำลังพลของข้าพเจ้าได้เข้าสู่การรบอันยิ่งใหญ่กับคนอัมโมน และเมื่อข้าพเจ้าเรียกพวกท่าน ท่านทั้งหลายไม่ได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของพวกเขา
12:3 และเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านทั้งหลายไม่ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นแล้ว ข้าพเจ้าก็เสี่ยงชีวิตของข้าพเจ้าไว้ในมือของข้าพเจ้าเอง และข้ามไปสู้รบกับคนอัมโมน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของข้าพเจ้า ดังนั้นท่านทั้งหลายขึ้นมาหาข้าพเจ้าในวันนี้ เพื่อต่อสู้กับข้าพเจ้าด้วยเหตุอันใด”
12:4 แล้วเยฟธาห์จึงรวบรวมบรรดาชาวกิเลอาด และสู้รบกับคนเอฟราอิม และคนกิเลอาดก็ประหารคนเอฟราอิมเสีย เพราะเขาทั้งหลายกล่าวว่า “พวกเจ้าชาวกิเลอาดเป็นพวกเอฟราอิมที่หลบหนีจากท่ามกลางคนเอฟราอิมและจากท่ามกลางคนมนัสเสห์”
12:5 และชาวกิเลอาดก็เข้ายึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนก่อนคนเอฟราอิมมาถึง และต่อมา เมื่อคนเอฟราอิมที่หนีไปได้นั้นบอกว่า “ขอให้ข้าพเจ้าข้ามไป” คนกิเลอาดจึงพูดกับเขาว่า “เจ้าเป็นคนเอฟราอิมหรือ” ถ้าเขาพูดว่า “เปล่า”
12:6 แล้วเขาทั้งหลายจึงกล่าวแก่เขาว่า “บัดนี้จงพูดคำว่า ชิบโบเลท” และเขาพูดว่า “สิบโบเลท” เพราะเขาออกเสียงคำนี้ไม่ชัด ดังนั้นพวกเขาจึงจับเขาและประหารเขาเสียที่ท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดน เวลานั้นมีคนเอฟราอิมตายสี่หมื่นสองพันคน
12:7 และเยฟธาห์ได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่หกปี แล้วเยฟธาห์คนกิเลอาดก็สิ้นชีวิตและถูกฝังไว้ในนครหนึ่งของกิเลอาด

ผู้วินิจฉัยอิบซาน เอโลนและอับโดนได้เป็นผู้วินิจฉัยในเวลาต่อมา
12:8 และหลังจากเยฟธาห์ อิบซานแห่งเบธเลเฮมได้วินิจฉัยอิสราเอล
12:9 และท่านมีบุตรชายสามสิบคน และบุตรสาวสามสิบคน ผู้ซึ่งท่านให้แต่งงานกับคนในเผ่าเดียวกัน และได้นำบุตรสาวสามสิบคนมาจากเผ่าเดียวกันให้แต่งงานกับพวกบุตรชายของท่าน และท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่เจ็ดปี
12:10 แล้วอิบซานก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่เบธเลเฮม
12:11 และหลังจากอิบซาน เอโลนคนเศบูลุนวินิจฉัยอิสราเอล และท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่สิบปี
12:12 และเอโลนคนเศบูลุนก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่อัยยาโลนในเขตแดนของคนเศบูลุน
12:13 และหลังจากเอโลน อับโดนบุตรชายของฮิลเลลชาวปิราโธนได้วินิจฉัยอิสราเอล
12:14 และท่านมีบุตรชายสี่สิบคน และหลานชายสามสิบคน ที่ขี่ลาเจ็ดสิบตัว และท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่แปดปี
12:15 และอับโดนบุตรชายของฮิลเลลชาวปิราโธนก็สิ้นชีวิต และถูกฝังไว้ที่ปิราโธนในเขตแดนของคนเอฟราอิม ในแดนเทือกเขาของคนอามาเลข

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope