กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

ความบาปของคนอิสราเอล
13:1 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก และพระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของคนฟีลิสเตียเป็นเวลาสี่สิบปี

พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่บิดามารดาของแซมสัน
13:2 และมีชายคนหนึ่งเป็นชาวโศราห์ คนครอบครัวดาน ชื่อของท่านคือมาโนอาห์ และภรรยาของท่านเป็นหมันไม่มีบุตรเลย
13:3 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์มาปรากฏแก่นางนั้น และกล่าวแก่เธอว่า “ดูเถิด บัดนี้เจ้าเป็นหมันและไม่มีบุตร แต่เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย
13:4 ฉะนั้นบัดนี้ เราขอให้เจ้าจงระมัดระวัง และอย่าดื่มน้ำองุ่นหรือสุรา และอย่ากินสิ่งใด ๆ ที่เป็นมลทิน
13:5 เพราะดูเถิด เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย และอย่าให้มีดโกนถูกต้องศีรษะของเขา เพราะเด็กคนนี้จะเป็นนาศีร์ถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และเขาจะตั้งต้นช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย”
13:6 แล้วนางนั้นจึงไปและพูดกับสามีของเธอว่า “มีบุรุษผู้หนึ่งของพระเจ้ามาหาข้าพเจ้า และใบหน้าของท่านเหมือนใบหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า น่ากลัวนัก แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถามท่านว่าท่านมาจากไหน ทั้งท่านก็ไม่บอกชื่อของท่านแก่ข้าพเจ้า
13:7 แต่ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘ดูเถิด เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชาย และบัดนี้อย่าดื่มน้ำองุ่นหรือสุรา ทั้งอย่ากินสิ่งใด ๆ ที่เป็นมลทิน เพราะเด็กนั้นจะเป็นนาศีร์ถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวันสิ้นชีวิตของเขา’”
13:8 แล้วมาโนอาห์ก็อ้อนวอนพระเยโฮวาห์ และทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ขอให้บุรุษของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรงส่งมานั้นปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งสองอีกครั้งหนึ่ง และสั่งสอนพวกข้าพระองค์ว่า ข้าพระองค์ควรจะกระทำอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้น”
13:9 และพระเจ้าทรงฟังเสียงของมาโนอาห์ และทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาหานางนั้นอีกขณะเมื่อเธอนั่งอยู่ในทุ่งนา แต่มาโนอาห์สามีของนางไม่ได้อยู่กับนาง
13:10 และนางก็รีบวิ่งไปบอกสามีของนาง และกล่าวแก่ท่านว่า “ดูเถิด บุรุษผู้ที่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าวันนั้นได้มาปรากฏแก่ข้าพเจ้าอีก”
13:11 และมาโนอาห์ก็ลุกขึ้นตามภรรยาของตนไป และมาถึงบุรุษผู้นั้น และทูลท่านผู้นั้นว่า “ท่านเป็นบุรุษผู้ที่พูดกับผู้หญิงคนนี้หรือ” และท่านผู้นั้นพูดว่า “เราเป็นผู้นั้น”
13:12 และมาโนอาห์ทูลว่า “บัดนี้ขอให้ถ้อยคำของท่านสำเร็จเถิด ข้าพเจ้าทั้งสองควรจะสั่งสอนเด็กคนนั้นอย่างไร และข้าพเจ้าทั้งสองควรจะกระทำต่อเขาอย่างไร”
13:13 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับมาโนอาห์ว่า “บรรดาสิ่งที่เราได้บอกแก่เธอแล้วนั้นจงให้นางระวังให้ดี
13:14 อย่าให้นางกินสิ่งใด ๆ ที่ได้มาจากเถาองุ่น และอย่าให้นางดื่มน้ำองุ่นหรือสุรา และอย่ากินสิ่งใด ๆ ที่เป็นมลทิน บรรดาสิ่งที่เราได้สั่งนางไว้แล้วนั้น จงให้นางปฏิบัติตาม”
13:15 และมาโนอาห์ทูลทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านรอคอยข้าพเจ้าทั้งสองก่อน จนกว่าพวกข้าพเจ้าจะจัดเตรียมลูกแพะตัวหนึ่งสำหรับท่าน”
13:16 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับมาโนอาห์ว่า “ถึงเจ้าจะให้เรารอ เราจะไม่รับประทานอาหารของเจ้า และถ้าเจ้าจะถวายเครื่องเผาบูชา เจ้าจงถวายเครื่องเผาบูชานั้นแด่พระเยโฮวาห์” เพราะว่ามาโนอาห์ไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
13:17 และมาโนอาห์ทูลทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ท่านมีนามว่าอะไร เพื่อเมื่อบรรดาถ้อยคำของท่านสำเร็จ ข้าพเจ้าทั้งสองจะได้ถวายเกียรติแด่ท่าน”
13:18 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับท่านว่า “ทำไมเจ้าถามชื่อของเรา ด้วยว่าชื่อของเรานั้นเป็นความลึกลับ”
13:19 ดังนั้น มาโนอาห์ก็เอาลูกแพะพร้อมกับเครื่องธัญญบูชา มาถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์บนศิลา และทูตสวรรค์นั้นได้กระทำอย่างอัศจรรย์ และมาโนอาห์และภรรยาของท่านก็มองดู
13:20 ด้วยว่าในเวลาต่อมา เมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพลุ่งขึ้นไปสู่สวรรค์ ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชานั้น และมาโนอาห์กับภรรยาของท่านมองดูอยู่ และเขาทั้งสองก็ซบหน้าลงถึงดิน
13:21 แต่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ไม่ปรากฏแก่มาโนอาห์และภรรยาของท่านอีกเลย แล้วมาโนอาห์จึงทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
13:22 และมาโนอาห์พูดกับภรรยาของตนว่า “เราทั้งสองจะต้องตายแน่ เพราะพวกเราได้เห็นพระเจ้าแล้ว”
13:23 แต่ภรรยาของท่านพูดกับท่านว่า “ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงประสงค์จะฆ่าเราทั้งสองเสีย พระองค์คงจะไม่รับเครื่องเผาบูชาและเครื่องธัญญบูชาจากมือของพวกเรา และพระองค์คงจะไม่สำแดงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่เราทั้งสอง หรือประกาศบรรดาสิ่งเช่นนี้แก่พวกเราในเวลานี้”
13:24 และผู้หญิงนั้นก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเรียกชื่อของเขาว่าแซมสัน และเด็กนั้นก็เติบโตขึ้น และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรเขา
13:25 และบางครั้งบางคราวพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงตั้งต้นเร้าใจเขาที่ค่ายแห่งดานระหว่างโศราห์กับเอชทาโอล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope