กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

บรรดารูปเคารพในบ้านของมีคาห์
17:1 และมีชายคนหนึ่งเป็นชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิม ผู้มีชื่อว่า มีคาห์
17:2 และเขาพูดกับมารดาของเขาว่า “เงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยเชเขล ซึ่งมีคนขโมยไปจากแม่ และแม่ได้สาปแช่งเกี่ยวกับเรื่องเงินที่หายไปนั้น และพูดเรื่องเงินนั้นเข้าหูของข้าพเจ้าด้วย ดูเถิด เงินนั้นอยู่ที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเอาไปเอง” และมารดาของเขาได้พูดว่า “ลูกของแม่เอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรลูกเถิด”
17:3 และเมื่อเขาคืนเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยเชเขลนั้นให้แก่มารดาของเขาแล้ว มารดาของเขาพูดว่า “เงินนี้แม่ได้มอบถวายทั้งหมดแด่พระเยโฮวาห์แล้ว จากมือของแม่สำหรับลูกของแม่เพื่อทำเป็นรูปเคารพแกะสลักและรูปหล่อ ฉะนั้นบัดนี้แม่จะคืนเงินนั้นให้แก่ลูก”
17:4 อย่างไรก็ตาม มีคาห์ได้คืนเงินให้แก่มารดาของเขา และมารดาของเขาได้เอาเงินสองร้อยเชเขล และมอบเงินนั้นให้แก่ช่างเงิน ผู้ซึ่งทำเงินนั้นให้เป็นรูปเคารพแกะสลักและรูปหล่อ และรูปเหล่านั้นได้อยู่ในบ้านของมีคาห์
17:5 และมีคาห์คนนี้มีเรือนสำหรับบรรดาพระหลังหนึ่ง และเขาทำรูปเอโฟด และเทราฟิม และได้แต่งตั้งบุตรชายคนหนึ่งของเขาให้เป็นปุโรหิตของเขา
17:6 ในเวลานั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล แต่ทุกคนทำตามสิ่งใด ๆ ที่เห็นว่าถูกต้องในสายตาของตนเอง
17:7 และมีชายหนุ่มคนหนึ่งชาวเบธเลเฮมยูดาห์ แห่งครอบครัวยูดาห์ เป็นคนเลวี และเขาอาศัยอยู่ที่นั่น
17:8 และชายคนนั้นออกจากนครจากเบธเลเฮมยูดาห์ เพื่อหาที่พักอาศัย และขณะเมื่อเขาเดินทางไปนั้น เขาก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมมายังบ้านของมีคาห์
17:9 และมีคาห์ได้พูดกับเขาว่า “ท่านมาจากไหน” และเขาพูดกับมีคาห์ว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนเลวีชาวเบธเลเฮมยูดาห์ และข้าพเจ้ากำลังหาที่พักอาศัยสำหรับข้าพเจ้า”
17:10 และมีคาห์พูดกับเขาว่า “จงอาศัยอยู่กับข้าพเจ้าเถิด และเป็นเหมือนอย่างบิดาและปุโรหิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะจ่ายเงินให้แก่ท่านปีละสิบเชเขล ให้เครื่องแต่งตัวสำรับหนึ่ง และอาหารรับประทานสำหรับท่าน” ดังนั้นคนเลวีก็เข้าไปพักอยู่ที่นั่น
17:11 และเลวีคนนั้นก็พอใจที่จะอาศัยอยู่กับมีคาห์ และชายหนุ่มคนนั้นก็เป็นเหมือนบุตรชายคนหนึ่งของเขา
17:12 และมีคาห์ได้แต่งตั้งคนเลวีนั้นไว้ และชายหนุ่มคนนั้นก็ได้มาเป็นปุโรหิตของเขา และอยู่ในบ้านของมีคาห์
17:13 แล้วมีคาห์กล่าวว่า “บัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า พระเยโฮวาห์จะทรงให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุข เพราะว่าข้าพเจ้ามีคนเลวีเป็นปุโรหิตของข้าพเจ้า”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope