กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

คนอิสราเอลหาภรรยาให้คนเบนยามินที่เหลืออยู่
21:1 คนอิสราเอลได้สาบานไว้ที่มิสเปห์ว่า “ไม่มีใครในพวกเราจะยกบุตรสาวของตนให้แต่งงานกับคนเบนยามิน”
21:2 และประชากรก็มาที่พระนิเวศน์ของพระเจ้า และอยู่ที่นั่นต่อพระพักตร์ของพระเจ้าจนถึงเวลาเย็น และร้องไห้คร่ำครวญอย่างหนักหนา
21:3 และทูลว่า “โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ทำไมเหตุการณ์อย่างนี้จึงเกิดขึ้นในอิสราเอล ซึ่งวันนี้จะมีคนอิสราเอลขาดไปเผ่าหนึ่ง”
21:4 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น ประชากรก็ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และสร้างแท่นบูชาที่นั่น และถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาต่าง ๆ
21:5 และชนชาติอิสราเอลกล่าวว่า “คนใดในบรรดาเผ่าของอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาพร้อมกับชุมนุมชนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์” เพราะเขาทั้งหลายได้สาบานไว้อย่างแข็งแรงเกี่ยวกับผู้ที่มิได้มาเฝ้าพระเยโฮวาห์ที่มิสเปห์ว่า “ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตเป็นแน่”
21:6 และชนชาติอิสราเอลก็เปลี่ยนใจเรื่องคนเบนยามินน้องของตน และกล่าวว่า “วันนี้เผ่าหนึ่งถูกตัดขาดจากคนอิสราเอลเสียแล้ว
21:7 เราทั้งหลายจะทำอย่างไรเรื่องหาภรรยาให้คนที่ยังเหลืออยู่ เพราะว่าพวกเราได้สาบานในพระนามของพระเยโฮวาห์แล้วว่า เราทั้งหลายจะไม่ยกบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของพวกเขา”
21:8 และเขาทั้งหลายกล่าวว่า “มีเผ่าใดในอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาห์ที่มิสเปห์” และดูเถิด ไม่มีคนใดจากเมืองยาเบชกิเลอาดมาชุมนุมกันเลยสักคนเดียว
21:9 เพราะว่าได้นับจำนวนประชากรแล้ว และดูเถิด ไม่มีชาวเมืองยาเบชกิเลอาดอยู่ที่นั่นเลย
21:10 และชุมนุมชนได้ส่งทหารผู้กล้าหาญที่สุดหนึ่งหมื่นสองพันคน และบัญชาเขาทั้งหลายว่า “จงไปประหารชาวเมืองยาเบชกิเลอาดเสียด้วยคมดาบ พร้อมกับผู้หญิงทั้งหลายและพวกเด็ก ๆ
21:11 และท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ คือพวกท่านจงประหารผู้ชายทุกคนเสียให้หมด และผู้หญิงทุกคนที่ได้ร่วมหลับนอนกับผู้ชายแล้ว”
21:12 และในท่ามกลางชาวเมืองยาเบชกิเลอาดนั้น เขาทั้งหลายได้พบหญิงพรหมจารีสี่ร้อยคน ผู้ซึ่งยังไม่เคยร่วมรู้กับชายคนใด โดยการร่วมหลับนอนกับชายคนใดเลย และพวกเขาได้พาหญิงเหล่านั้นมายังค่ายที่เมืองชีโลห์ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอัน
21:13 และชุมนุมชนทั้งหมดก็ส่งบางคนไปพูดกับคนเบนยามินซึ่งอยู่ที่ศิลาริมโมน และพูดกับพวกเขาอย่างสันติ
21:14 และในคราวนั้นคนเบนยามินก็กลับมาอีก และเขาทั้งหลายได้มอบหญิงเหล่านั้นที่พวกเขาไว้ชีวิตจากพวกผู้หญิงแห่งเมืองยาเบชกิเลอาดให้แก่พวกเขา และถึงอย่างนั้นหญิงเหล่านั้นก็ไม่เพียงพอสำหรับเขาทั้งหลาย
21:15 และประชากรก็เปลี่ยนใจเรื่องคนเบนยามิน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ขาดไปเผ่าหนึ่งจากเผ่าต่าง ๆ ของคนอิสราเอล
21:16 ดังนั้น พวกผู้อาวุโสแห่งชุมนุมชนนั้นกล่าวว่า “ในเมื่อพวกผู้หญิงของคนเบนยามินถูกทำลายเสียหมดแล้ว พวกเราจะทำอย่างไรเรื่องการหาภรรยาให้คนทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่”
21:17 และเขาทั้งหลายกล่าวว่า “ต้องมีมรดกสำหรับคนเบนยามินทั้งหลายที่รอดพ้น เพื่อว่าคนเผ่าหนึ่งจะมิได้ถูกทำลายเสียจากคนอิสราเอล
21:18 แต่เราทั้งหลายจะยกบุตรสาวของพวกเราให้เป็นภรรยาของเขาทั้งหลายไม่ได้” เพราะว่าชนชาติอิสราเอลได้สาบานไว้ว่า “ผู้ใดยกบุตรสาวให้แก่คนเบนยามินเป็นภรรยา ขอให้ถูกสาปแช่งเถิด”
21:19 ดังนั้น เขาทั้งหลายกล่าวว่า “ดูเถิด ทุกปีมีเทศกาลเลี้ยงถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่เมืองชีโลห์ ในสถานที่ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของเมืองเบธเอล ทางทิศตะวันออกของถนนหลวงที่ขึ้นไปจากเมืองเบธเอลถึงเมืองเชเคม และอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองเลโบนาห์”
21:20 ฉะนั้น พวกเขาได้บัญชาคนเบนยามินว่า “จงไปซุ่มคอยอยู่ในสวนองุ่น
21:21 และคอยเฝ้าดูอยู่ และดูเถิด ถ้าบุตรสาวทั้งหลายของชาวเมืองชีโลห์ออกมาเต้นรำในงานเต้นรำ แล้วท่านทั้งหลายจงออกมาจากสวนองุ่น และพวกท่านทุกคนจงฉุดเอาบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองชีโลห์ให้ไปเป็นภรรยาของตน และให้ไปยังแผ่นดินของคนเบนยามิน
21:22 และต่อมา เมื่อบิดาหรือพี่น้องของหญิงเหล่านั้นมาร้องทุกข์ต่อพวกเรา เราทั้งหลายจะบอกพวกเขาว่า ‘ขอโปรดยินยอมให้เขาทั้งหลายเพราะเห็นแก่พวกเราเถิด เพราะว่าในเวลาสงครามนั้น เราทั้งหลายไม่ได้สงวนผู้หญิงไว้ให้พอแก่ทุกคน ด้วยว่า บัดนี้ท่านทั้งหลายเองก็ไม่ได้ยกบุตรสาวให้แก่พวกเขา ท่านทั้งหลายจึงไม่มีความผิด’”
21:23 และคนเบนยามินได้กระทำตาม และได้ภรรยาสำหรับตนเองตามจำนวน คือได้จากหญิงเหล่านั้นที่เต้นรำ ที่พวกเขาไปฉุดมา และเขาทั้งหลายได้กลับไปอยู่ที่มรดกของพวกเขา และซ่อมแซมนครเหล่านั้น และอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ นั้น
21:24 และในคราวนั้นชนชาติอิสราเอลก็กลับจากที่นั่น ทุกคนไปยังเผ่าและครอบครัวของตน และเขาเหล่านั้นก็กลับจากที่นั่นไปสู่มรดกของตนทุกคน
21:25 ในสมัยนั้นยังไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล ทุกคนทำตามสิ่งใด ๆ ที่เห็นว่าถูกต้องในสายตาของตนเอง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope