กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

นางรูธ 1

[1] [2] [3] [4]

ครอบครัวของนาโอมีสิ้นชีวิตในโมอับ รูธตัดสินใจติดตามพระเจ้า
1:1 ต่อมาในสมัยเมื่อผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดการกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดิน และมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งโมอับ คือตัวเขา ภรรยาของเขาและบุตรชายทั้งสองของเขา
1:2 และชื่อของชายคนนั้นคือเอลีเมเลค และชื่อภรรยาของเขาคือนาโอมี และชื่อบุตรชายทั้งสองของเขาคือมาห์โลนและคิลิโอน เป็นชาวเอฟราธาห์ แห่งเมืองเบธเลเฮมยูดาห์ และเขาทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินแห่งโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่น
1:3 และเอลีเมเลคสามีของนาโอมีได้สิ้นชีวิต และเหลือแต่นางกับบุตรชายทั้งสองของนาง
1:4 และบุตรชายทั้งสองคนนี้ก็ได้หญิงชาวโมอับมาเป็นภรรยา ชื่อของคนหนึ่งคือโอรปาห์ และชื่อของอีกคนหนึ่งคือรูธ และเขาทั้งหลายอาศัยอยู่ที่นั่นประมาณสิบปี
1:5 และมาห์โลนกับคิลิโอน ทั้งสองคนได้สิ้นชีวิต เหลือแต่หญิงคนนั้นเนื่องด้วยบุตรชายทั้งสองและสามีของนางสิ้นชีวิตแล้ว
1:6 ดังนั้น นางก็ลุกขึ้นพร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองของนาง เพื่อนางจะไปจากแผ่นดินแห่งโมอับ เพราะว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินแห่งโมอับนั้น นางได้ยินว่า พระเยโฮวาห์ได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์ โดยประทานอาหารให้แก่เขาทั้งหลาย
1:7 เพราะเหตุนั้น นางจึงได้ออกจากสถานที่ที่นางอยู่ และบุตรสะใภ้ทั้งสองของนางก็ไปพร้อมกับนาง และเขาทั้งหลายเดินตามทางที่จะกลับไปยังแผ่นดินแห่งยูดาห์
1:8 และนาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองของนางว่า “ไปเถิด ขอให้เจ้าทั้งสองกลับไปยังบ้านมารดาของตน ขอพระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาต่อพวกเจ้า เหมือนอย่างที่พวกเจ้าได้แสดงความเมตตาต่อผู้ที่ตายไปแล้วและต่อแม่
1:9 ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้พวกเจ้าพบความสงบสุข ขอให้เจ้าทั้งสองได้เข้าอยู่ในบ้านสามีของตน” แล้วนางก็จุบบุตรสะใภ้ทั้งสอง และเขาทั้งหลายก็ส่งเสียงร้องไห้
1:10 และเขาทั้งสองได้พูดกับนางว่า “เราทั้งสองจะกลับไปพร้อมกับแม่ ไปถึงชนชาติของแม่อย่างแน่นอน”
1:11 และนาโอมีพูดว่า “ลูกสาวทั้งสองของแม่เอ๋ย จงกลับไปเสียเถอะ เจ้าทั้งสองจะไปพร้อมกับแม่ทำไมเล่า แม่ยังจะมีบุตรชายในครรภ์ของแม่ให้เป็นสามีของพวกเจ้าหรือ
1:12 ลูกสาวทั้งสองของแม่เอ๋ย จงกลับไปเสียเถอะ กลับไปตามทางของพวกเจ้า ด้วยว่าแม่ชราเกินไปที่จะมีสามีแล้ว ถ้าแม่จะพูดว่าแม่ยังมีความหวังอยู่ ถ้าแม่จะมีสามีคืนวันนี้และให้กำเนิดบุตรชายทั้งหลาย
1:13 เจ้าทั้งสองจะรออยู่จนบุตรชายนั้นเติบโตได้หรือ พวกเจ้าจะอดใจไม่มีสามีเพื่อรอบุตรชายนั้นหรือ อย่าเลยลูกสาวทั้งสองของแม่เอ๋ย แม่มีความขมขื่นมากเพราะเห็นแก่พวกเจ้า ที่พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ได้กระทำแก่แม่ถึงเพียงนี้”
1:14 และเขาทั้งหลายก็ส่งเสียงร้องไห้อีก และโอรปาห์ก็จุบลาแม่สามีของตน แต่รูธยังยึดมั่นอยู่กับนาง

รูธติดตามนาโอมีไปยังอิสราเอล
1:15 และนาโอมีพูดว่า “ดูเถิด พี่สะใภ้ของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขาและไปหาพระต่าง ๆ ของเขาแล้ว เจ้าจงกลับไปตามพี่สะใภ้ของเจ้าเถิด”
1:16 และรูธพูดว่า “แม่อย่าวิงวอนลูกให้ละทิ้งหรือหันกลับจากการติดตามแม่ไปเลย เพราะแม่จะไปไหน ลูกก็จะไปด้วย และแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหน ลูกก็จะอยู่ที่นั่นด้วย ชนชาติของแม่จะเป็นชนชาติของลูก และพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของลูก
1:17 แม่ตายที่ไหน ลูกจะตายที่นั่น และจะขอให้ฝังลูกไว้ที่นั่น ถ้ามีอะไรมาพรากลูกจากแม่นอกจากความตาย ก็ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทำอย่างนั้นต่อลูก และให้หนักยิ่งกว่าด้วย”
1:18 เมื่อนาโอมีเห็นว่าเธอตั้งใจจะไปพร้อมกับนางอย่างมั่นคงแล้ว ดังนั้นนางก็ไม่พูดเรื่องนี้กับเธออีก
1:19 ดังนั้น เขาทั้งสองก็ไปจนพวกนางมาถึงเมืองเบธเลเฮม และต่อมาเมื่อพวกเขามาถึงเมืองเบธเลเฮมแล้ว ชาวเมืองทั้งสิ้นก็แตกตื่นเพราะเขาทั้งสอง และพวกเขาได้พูดว่า “นี่นางนาโอมีหรือ”
1:20 และนางพูดกับพวกเขาว่า “ขออย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลย ขอเรียกฉันว่ามาราเถิด เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระทำแก่ฉันอย่างขมขื่น
1:21 ฉันออกจากเมืองนี้ไปอย่างครบบริบูรณ์ และพระเยโฮวาห์ทรงพาฉันกลับมาถึงบ้านตัวเปล่า เพราะเหตุว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานต่อว่าฉันแล้ว และพระองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำให้ฉันประสบเหตุร้ายเช่นนี้ ท่านทั้งหลายจะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่า”
1:22 ดังนั้น นาโอมีได้กลับมา และรูธชาวโมอับลูกสะใภ้ของนางก็กลับมาพร้อมกับนาง ผู้ซึ่งกลับมาจากแผ่นดินแห่งโมอับ และเขาทั้งสองได้มายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope