กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

นางรูธ 2

[1] [2] [3] [4]

รูธเก็บรวงข้าวตกในนาของโบอาส
2:1 และนาโอมีมีญาติฝ่ายสามีของตนคนหนึ่ง เป็นคนมั่งคั่งมาก ครอบครัวเดียวกันกับเอลีเมเลค และชื่อของท่านคือโบอาส
2:2 และรูธชาวโมอับพูดกับนาโอมีว่า “บัดนี้ขอให้ลูกไปที่ทุ่งนา และเก็บรวงข้าวตกตามหลังผู้ที่มีสายตากรุณาต่อลูก” และนาโอมีพูดกับนางว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงไปเถิด”
2:3 และนางก็ออกไป และต่อมาได้เดินตามหลังพวกคนเกี่ยวข้าวเพื่อคอยเก็บข้าวตก และบังเอิญนางเข้าไปบริเวณทุ่งนาที่เป็นของโบอาส ผู้ซึ่งเป็นญาติของเอลีเมเลค

รูธพบกับโบอาสญาติผู้มั่งคั่ง
2:4 และดูเถิด โบอาสมาจากเมืองเบธเลเฮม และพูดกับพวกคนเกี่ยวข้าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าเถิด” และเขาทั้งหลายตอบท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรท่านเถิด”
2:5 แล้วโบอาสได้พูดกับคนใช้ของตนซึ่งเป็นหัวหน้าพวกคนเกี่ยวข้าวนั้นว่า “หญิงสาวคนนี้เป็นคนของใคร”
2:6 และคนใช้ซึ่งเป็นหัวหน้าพวกคนเกี่ยวข้าวได้ตอบและกล่าวว่า “นางเป็นหญิงสาวชาวโมอับที่กลับมาจากแผ่นดินแห่งโมอับพร้อมกับนาโอมี
2:7 และนางพูดว่า ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขออนุญาตให้ข้าพเจ้าเดินตามพวกคนเกี่ยวข้าวและเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวด้วยเถิด’ ดังนั้นนางจึงมา และเก็บข้าวตกตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงบัดนี้ เว้นแต่นางได้พักบ้างเล็กน้อยที่โรงนา”
2:8 แล้วโบอาสได้พูดกับรูธว่า “ลูกสาวของเราเอ๋ย เจ้าจงฟังเถิด อย่าไปเก็บข้าวตกที่ทุ่งนาอื่น หรือทิ้งทุ่งนานี้ไปเสีย แต่จงอยู่ใกล้ ๆ พวกสาวใช้ของเรา
2:9 จงให้ตาของเจ้ามองดูตามทุ่งนาที่เขาทั้งหลายกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นั้น และเจ้าจงติดตามพวกเขาไป เราได้กำชับพวกคนหนุ่ม ๆ มิให้ล่วงเกินเจ้าแล้วมิใช่หรือ และเมื่อเจ้ากระหายน้ำก็เชิญไปที่หม้อน้ำเหล่านั้น และดื่มน้ำซึ่งคนหนุ่ม ๆ ตักไว้”
2:10 ดังนั้น นางก็ซบหน้าน้อมตัวลงถึงดินและพูดกับท่านว่า “ทำไมข้าพเจ้าจึงได้รับความกรุณาในสายตาของท่าน ท่านจึงเอาใจใส่ข้าพเจ้าในเมื่อข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงคนต่างชาติ”
2:11 โบอาสตอบและพูดกับนางว่า “บรรดาสิ่งที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้น มีคนมาชี้แจงให้เราฟังหมดแล้ว ทั้งบอกด้วยว่า เจ้ายอมจากบิดามารดาของเจ้าและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้า และมาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อน
2:12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนการงานของเจ้าเถิด และขอให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาวางใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์นั้น ประทานบำเหน็จอันบริบูรณ์ให้แก่เจ้า”
2:13 แล้วรูธได้กล่าวว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาในสายตาของท่าน เพราะท่านได้ปลอบประโลมใจข้าพเจ้า และเพราะท่านได้กล่าวคำที่แสดงความเมตตากรุณาต่อหญิงคนใช้ของท่าน ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่เป็นเหมือนคนหนึ่งในพวกหญิงคนใช้ของท่าน”
2:14 และโบอาสกล่าวแก่นางว่า “เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารเชิญเจ้ามาที่นี่เถิด และรับประทานขนมปัง และจิ้มอาหารของเจ้าในน้ำส้มเถิด” แล้วนางได้นั่งลงข้าง ๆ พวกคนเกี่ยวข้าว และโบอาสส่งข้าวคั่วให้นาง และนางก็รับประทานจนอิ่ม และยังมีเหลืออยู่
2:15 และเมื่อนางลุกขึ้นไปเก็บข้าวตก โบอาสก็บัญชาพวกชายหนุ่มของท่านว่า “จงยอมให้นางเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าว และอย่าได้ดูหมิ่นนางเลย
2:16 และจงดึงข้าวออกจากฟ่อนทิ้งไว้ให้นางบ้างเพื่อนางจะได้เก็บข้าวตก และอย่าต่อว่านางเลย”
2:17 ดังนั้น นางก็เก็บข้าวตกในทุ่งนาจนถึงเวลาเย็น และนวดข้าวที่นางเก็บมาได้นั้น และได้ข้าวบาร์เลย์ประมาณหนึ่งเอฟาห์
2:18 และนางยกข้าวนั้นขึ้นและเข้าไปในนคร และแม่สามีของนางก็เห็นข้าวที่นางได้เก็บมานั้น และนางเอาอาหารที่เหลืออยู่เมื่อนางรับประทานอิ่มแล้วนั้นให้แก่แม่สามีด้วย
2:19 และแม่สามีของนางกล่าวแก่นางว่า “วันนี้ลูกไปเก็บข้าวตกที่ไหน และลูกไปทำงานที่ไหน ขอให้ชายที่เอาใจใส่ลูกได้รับพระพรเถิด” และนางได้เล่าให้แม่สามีของนางฟังว่า นางไปทำงานกับผู้ใด และพูดว่า “ชื่อของผู้ชายที่ลูกไปทำงานด้วยในวันนี้คือ โบอาส”
2:20 และนาโอมีได้พูดกับลูกสะใภ้ของนางว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่เขาเถิด พระกรุณาของพระองค์ไม่เคยขาดจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่สิ้นชีวิตไปแล้ว” และนาโอมีกล่าวแก่นางว่า “ชายคนนั้นเป็นญาติของพวกเรา เขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของพวกเรา”
2:21 และรูธชาวโมอับกล่าวว่า “ท่านยังพูดกับลูกด้วยว่า ‘เจ้าจงอยู่ใกล้คนหนุ่ม ๆ ของเราไว้จนกว่าพวกเขาจะเกี่ยวข้าวของเราเสร็จ’”
2:22 และนาโอมีพูดกับรูธลูกสะใภ้ของนางว่า “ดีแล้ว ลูกสาวของแม่เอ๋ย ที่เจ้าจะไปทำงานกับพวกสาวใช้ของเขา เพื่อว่าพวกเขาจะไม่พบเจ้าในทุ่งนาอื่น ๆ”
2:23 ดังนั้น นางได้อยู่ใกล้พวกสาวใช้ของโบอาสเพื่อเก็บข้าวตกจนสิ้นฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์และฤดูเกี่ยวข้าวสาลี และนางก็อาศัยอยู่กับแม่สามีของนาง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope