กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

นางรูธ 4

[1] [2] [3] [4]

โบอาสไถ่มรดกไว้
4:1 ดังนั้น โบอาสก็ขึ้นไปที่ประตูเมืองและท่านนั่งอยู่ที่นั่น และดูเถิด ญาติผู้ซึ่งโบอาสกล่าวถึงนั้นก็เดินผ่านมา ท่านจึงกล่าวแก่ผู้นั้นว่า “โอ คนนี้ใช่แล้ว เชิญเข้ามานั่งลงที่นี่เถิด” และเขาได้เข้ามาและนั่งลง
4:2 และท่านจึงไปเชิญพวกผู้อาวุโสในนครนั้นมาสิบคน และกล่าวว่า “เชิญนั่งลงที่นี่เถิด” และเขาทั้งหลายก็นั่งลง
4:3 และท่านได้พูดกับญาติคนนั้นว่า “ที่ดินซึ่งเป็นของเอลีเมเลคญาติพี่น้องของพวกเรานั้น นาโอมีผู้ที่กลับมาจากแผ่นดินแห่งโมอับอยากจะขายเสีย
4:4 และข้าพเจ้าคิดว่าควรบอกให้ท่านทราบว่า ขอท่านซื้อที่ดินนั้นไว้ต่อหน้าชาวเมืองและต่อหน้าพวกผู้อาวุโสของชาวเมืองของเรา ถ้าท่านอยากจะไถ่ที่ดินไว้ก็จงไถ่เถิด แต่ถ้าท่านไม่ไถ่ จงบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ทราบ เพราะว่านอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ไถ่ที่ดินได้ และข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถัดต่อจากท่าน” และผู้นั้นกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไถ่ไว้”
4:5 แล้วโบอาสพูดว่า “ในวันที่ท่านซื้อทุ่งนาจากมือของนาโอมีนั้น ท่านจะต้องซื้อทุ่งนานั้นจากรูธชาวโมอับภรรยาของผู้ตายด้วย เพื่อจะจรรโลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขา”
4:6 และญาติคนนั้นพูดว่า “ข้าพเจ้าไถ่ไว้สำหรับตนเองไม่ได้ เกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้มรดกของข้าพเจ้าเสียไป ท่านจงเอาสิทธิ์ในการไถ่ของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิด เพราะว่าข้าพเจ้าไถ่ไม่ได้”
4:7 ต่อไปนี้ ในสมัยก่อนธรรมเนียมในอิสราเอลเกี่ยวกับการไถ่และการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ คือเพื่อจะรองรับการตกลงกันทุกอย่าง ชายคนหนึ่งจะถอดรองเท้าของตนเองและส่งให้เพื่อนบ้านของเขา และนี่เป็นสักขีพยานในอิสราเอล
4:8 ฉะนั้น ญาติคนนั้นกล่าวแก่โบอาสว่า “จงซื้อสำหรับท่านเองเถิด” ดังนั้นเขาก็ถอดรองเท้าของตนออก
4:9 และโบอาสได้กล่าวแก่พวกผู้อาวุโสและแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพยานในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของเอลีเมเลค และทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของคิลิโอนและมาห์โลนจากมือของนาโอมีแล้ว
4:10 ยิ่งกว่านั้น รูธชาวโมอับภรรยาของมาห์โลนข้าพเจ้าก็ได้ซื้อไว้ให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้า เพื่อจะจรรโลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขา เพื่อนามของผู้ตายจะไม่ต้องถูกตัดออกจากท่ามกลางพวกพี่น้องของเขา และจากประตูบ้านเกิดเมืองนอนของเขา ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานแล้วในวันนี้”

โบอาสแต่งงานกับรูธ
4:11 และชาวเมืองทั้งหลายที่อยู่ที่ประตูเมืองและพวกผู้อาวุโสกล่าวว่า “เราทั้งหลายเป็นพยานแล้ว ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้หญิงนั้นที่กำลังจะเข้ามาในบ้านของท่าน เหมือนอย่างราเชลและเหมือนอย่างเลอาห์ ซึ่งเขาทั้งสองคนได้สร้างวงศ์วานแห่งอิสราเอล ขอให้ท่านจงมีเกียรติอยู่ในเอฟราธาห์และมีชื่อเสียงในเมืองเบธเลเฮม
4:12 และขอให้วงศ์วานของท่านเหมือนอย่างวงศ์วานของเปเรศ ผู้ซึ่งทามาร์คลอดให้แก่ยูดาห์ โดยเชื้อสายซึ่งพระเยโฮวาห์จะประทานแก่ท่านทางหญิงสาวคนนี้”
4:13 ดังนั้น โบอาสก็รับรูธมา และนางได้เป็นภรรยาของท่าน และเมื่อท่านเข้าหานางแล้ว พระเยโฮวาห์ประทานให้นางตั้งครรภ์ และนางคลอดบุตรชายคนหนึ่ง
4:14 และพวกผู้หญิงได้พูดกับนาโอมีว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งในวันนี้มิได้ทรงละทิ้งท่านไว้ให้ปราศจากญาติใกล้ชิด เพื่อนามของเขาจะมีชื่อเสียงในอิสราเอล
4:15 และทารกคนนี้จะเป็นผู้ชุบชีวิตของท่านและเลี้ยงดูท่านเมื่อชรา เพราะว่าลูกสะใภ้ของท่านที่รักท่าน ซึ่งประเสริฐกว่าบุตรชายเจ็ดคน ได้ให้กำเนิดทารกนี้”

รูธได้เป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์
4:16 และนาโอมีก็รับทารกคนนั้น และอุ้มเขาไว้แนบอกของนาง และได้เป็นผู้เลี้ยงดูทารกนั้น
4:17 และพวกผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของนางได้ตั้งชื่อให้ทารกนั้น กล่าวว่า “มีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมี” และเขาทั้งหลายได้ตั้งชื่อทารกคนนั้นว่า โอเบด ผู้เป็นบิดาของเจสซี ผู้เป็นบิดาของดาวิด
4:18 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเปเรศ เปเรศให้กำเนิดเฮสโรน
4:19 และเฮสโรนให้กำเนิดราม และรามให้กำเนิดอัมมีนาดับ
4:20 และอัมมีนาดับให้กำเนิดนาโชน และนาโชนให้กำเนิดสัลโมน
4:21 และสัลโมนให้กำเนิดโบอาส และโบอาสให้กำเนิดโอเบด
4:22 และโอเบดให้กำเนิดเจสซี และเจสซีให้กำเนิดดาวิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope