กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คนอิสราเอลอยากมีกษัตริย์เหมือนคนต่างชาติ
8:1 และต่อมา เมื่อซามูเอลชราแล้ว ท่านได้ตั้งพวกบุตรชายของท่านให้เป็นผู้วินิจฉัยเหนือคนอิสราเอล
8:2 ชื่อบุตรหัวปีของท่านคือ โยเอล และชื่อบุตรคนที่สองของท่านคือ อาบียาห์ ทั้งสองคนเป็นผู้วินิจฉัยในเมืองเบเออร์เชบา
8:3 และบุตรชายของท่านไม่ได้ดำเนินในทางทั้งหลายของท่าน แต่ได้หลีกเลี่ยงไปหาผลกำไร และรับสินบน และบิดเบือนการพิพากษาเสีย
8:4 ดังนั้น บรรดาพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลได้รวบรวมกัน และมาหาซามูเอลที่เมืองรามาห์
8:5 และพูดกับท่านว่า “ดูเถิด ท่านชราแล้ว และพวกบุตรชายของท่านไม่ได้ดำเนินในทางทั้งหลายของท่าน บัดนี้ขอตั้งกษัตริย์ไว้สำหรับเราทั้งหลาย เพื่อให้วินิจฉัยพวกเราเหมือนอย่างประชาชาติทั้งหลายเถิด”
8:6 แต่เมื่อเขาทั้งหลายพูดว่า “ขอตั้งกษัตริย์ไว้สำหรับเราทั้งหลาย เพื่อให้วินิจฉัยพวกเรา” เรื่องนี้ทำให้ซามูเอลไม่พอใจ และซามูเอลได้อธิษฐานทูลต่อพระเยโฮวาห์

คำตักเตือนจากซามูเอล
8:7 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “จงตั้งใจฟังเสียงของประชากรในเรื่องทั้งสิ้นที่เขาทั้งหลายพูดกับเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้ละทิ้งเรา เพื่อไม่ให้เราครอบครองเหนือเขาทั้งหลาย
8:8 ตามการกระทำทั้งสิ้นซึ่งเขาทั้งหลายได้กระทำตั้งแต่วันที่เรานำพวกเขาออกมาจากอียิปต์จนถึงวันนี้ ซึ่งเขาทั้งหลายได้ละทิ้งเราและปรนนิบัติพระอื่น ๆ พวกเขาจึงกระทำเช่นเดียวกันต่อเจ้าด้วย
8:9 เหตุฉะนั้นบัดนี้ จงตั้งใจฟังเสียงของเขาทั้งหลาย แต่อย่างไรก็ตามจงทักท้วงพวกเขาอย่างเอาจริงเอาจัง และสำแดงให้เขาทั้งหลายทราบถึงวิธีการของกษัตริย์ผู้ที่จะครอบครองเหนือพวกเขา”
8:10 และซามูเอลได้เอาพระดำรัสทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์มาแจ้งแก่ประชากรผู้ร้องขอให้ท่านตั้งกษัตริย์
8:11 และท่านกล่าวว่า “นี่จะเป็นวิธีการของกษัตริย์ผู้ที่จะครอบครองเหนือท่านทั้งหลาย พระองค์จะเกณฑ์บุตรชายทั้งหลายของพวกท่าน และกำหนดให้พวกเขารับใช้พระองค์ สำหรับรถม้าศึกของพระองค์ และให้เป็นทหารม้าของพระองค์ และจะให้บางคนวิ่งนำหน้ารถม้าศึกของพระองค์
8:12 และพระองค์จะตั้งให้เป็นนายพัน นายห้าสิบของพระองค์ และจะให้บางคนไถที่ดินของพระองค์และเกี่ยวข้าวของพระองค์ และทำศาสตราวุธสำหรับพระองค์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับรถม้าศึกของพระองค์
8:13 และพระองค์จะนำบรรดาบุตรสาวของท่านทั้งหลายไปเป็นผู้ปรุงเครื่องหอม ให้เป็นคนทำอาหารและให้เป็นคนทำขนมปัง
8:14 และพระองค์จะเอาทุ่งนา สวนองุ่นและสวนมะกอกที่ดีที่สุดของท่านทั้งหลาย และยกให้แก่พวกผู้รับใช้ของพระองค์
8:15 และพระองค์จะชักหนึ่งในสิบจากผลผลิตและผลองุ่นของท่านทั้งหลาย และยกให้แก่มหาดเล็กและพวกผู้รับใช้ของพระองค์
8:16 และพระองค์จะเกณฑ์คนใช้ชายหญิงของพวกท่าน และคนหนุ่ม ๆ ที่ดีที่สุดของท่านทั้งหลาย และฝูงลาของพวกท่าน และให้พวกเขาไปทำงานของพระองค์
8:17 พระองค์จะชักหนึ่งในสิบจากฝูงแกะของท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะเป็นข้ารับใช้ของพระองค์
8:18 และในวันนั้นท่านทั้งหลายจะร้องทุกข์เพราะเหตุกษัตริย์ของพวกท่าน ผู้ซึ่งท่านทั้งหลายได้เลือกสำหรับพวกท่านเอง และในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะไม่สดับฟังท่านทั้งหลาย”
8:19 แต่อย่างไรก็ตาม ประชากรปฏิเสธไม่เชื่อฟังเสียงของซามูเอล และเขาทั้งหลายกล่าวว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น แต่เราทั้งหลายอยากจะมีกษัตริย์ครอบครองเหนือพวกเรา
8:20 เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างประชาชาติเหล่านั้นด้วย และเพื่อกษัตริย์ของเราจะวินิจฉัยพวกเรา และนำหน้าเราทั้งหลายไปทำศึกเพื่อพวกเรา”
8:21 และซามูเอลได้ยินถ้อยคำทั้งสิ้นของประชากรแล้ว และท่านก็ทูลถ้อยคำเหล่านั้นให้ทราบถึงพระกรรณของพระเยโฮวาห์
8:22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “จงตั้งใจฟังเสียงของเขาทั้งหลายเถิด และจงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งให้พวกเขา” และซามูเอลได้กล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “พวกท่านทุกคนจงกลับไปยังนครของตนเถิด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope