กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ดาวิดไปอาศัยอยู่ที่ถ้ำอดุลลัม
22:1 เหตุฉะนั้น ดาวิดได้ไปจากที่นั่น และหนีไปอยู่ที่ถ้ำอดุลลัม และเมื่อพวกพี่ชายของท่านและวงศ์วานทั้งสิ้นแห่งบิดาของท่านได้ยินเรื่องนี้ เขาทั้งหลายก็ลงไปหาท่านที่นั่น
22:2 และทุกคนที่มีความทุกข์ยาก และทุกคนที่มีหนี้สิน และทุกคนที่ไม่มีความพึงพอใจก็พากันมาหาท่าน และท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทั้งหลาย และมีคนมาอยู่กับท่านประมาณสี่ร้อยคน
22:3 และดาวิดได้ออกจากที่นั่นไปยังเมืองมิสเปห์ในแผ่นดินโมอับ และท่านทูลกษัตริย์แห่งโมอับว่า “ข้าพระองค์ขอความกรุณาพระองค์ ขอให้บิดามารดาของข้าพระองค์มาอาศัยอยู่กับพระองค์ จนกว่าข้าพระองค์จะทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทำประการใดเพื่อข้าพระองค์”
22:4 และท่านก็นำบิดามารดามาเฝ้ากษัตริย์แห่งโมอับ และท่านทั้งสองได้อาศัยอยู่กับกษัตริย์ตลอดเวลาที่ดาวิดอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง
22:5 และผู้พยากรณ์กาดกล่าวแก่ดาวิดว่า “อย่าอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งนี้เลย ท่านจงออกไปและเข้าในแผ่นดินแห่งยูดาห์” ดังนั้นดาวิดได้ออกไปและเข้าไปอยู่ในป่าไม้แห่งเฮเรท
22:6 เมื่อซาอูลได้ยินว่ามีผู้พบดาวิดและคนเหล่านั้นที่อยู่กับท่าน (เวลานั้นซาอูลประทับอยู่ที่เมืองกิเบอาห์ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งที่รามาห์ ถือหอกไว้ในมือของพระองค์ และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ก็ยืนอยู่รอบพระองค์)
22:7 แล้วซาอูลตรัสกับพวกผู้รับใช้ของพระองค์ที่ยืนอยู่รอบพระองค์ว่า “เจ้าทั้งหลายพวกคนเบนยามิน จงฟังเถิด บุตรชายของเจสซีจะให้ทุ่งนาและสวนองุ่นแก่เจ้าทั้งหลายทุกคนหรือ และจะตั้งพวกเจ้าทุกคนให้เป็นนายพันและนายร้อยหรือ
22:8 เจ้าทั้งสิ้นจึงได้สมคบคิดกันต่อสู้เรา และไม่มีใครแจ้งให้เราทราบว่า บุตรชายของเราทำพันธไมตรีกับบุตรชายของเจสซี และไม่มีผู้ใดร่วมทุกข์กับเรา หรือแจ้งให้เราทราบว่า บุตรชายของเราได้ปลุกปั่นผู้รับใช้ของเราให้ต่อสู้เรา คอยซุ่มซ่อนตัวอยู่อย่างทุกวันนี้”

ซาอูลฆ่าอาหิเมเลคและครอบครัวของเขา
22:9 แล้วโดเอกคนเอโดมซึ่งตั้งไว้ให้อยู่เหนือพวกผู้รับใช้ของซาอูลได้ทูลตอบว่า “ข้าพระองค์เห็นบุตรชายของเจสซีมาที่เมืองโนบ มาหาอาหิเมเลคบุตรชายของอาหิทูบ
22:10 และอาหิเมเลคได้ทูลถามพระเยโฮวาห์ให้เขา ให้เสบียงอาหารแก่เขา และให้ดาบของโกลิอัทคนฟีลิสเตียแก่เขา”
22:11 แล้วกษัตริย์ทรงส่งให้ไปเรียกอาหิเมเลคผู้เป็นปุโรหิต บุตรชายของอาหิทูบ และวงศ์วานทั้งสิ้นแห่งบิดาของเขา คือพวกปุโรหิตที่อยู่ในเมืองโนบ และเขาทุกคนก็มาหากษัตริย์
22:12 และซาอูลตรัสว่า “เจ้า บุตรชายของอาหิทูบเอ๋ย จงฟังเถิด” และเขาทูลตอบว่า “เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ที่นี่”
22:13 และซาอูลตรัสแก่เขาว่า “ทำไมเจ้าทั้งหลายจึงได้สมคบคิดกันต่อสู้เรา ทั้งตัวเจ้าและบุตรชายของเจสซี ในการที่เจ้าได้ให้ขนมปังและดาบแก่เขา และได้ทูลถามพระเจ้าให้เขา เพื่อเขาจะลุกขึ้นต่อสู้กับเรา และคอยซุ่มซ่อนตัวอยู่อย่างทุกวันนี้”
22:14 แล้วอาหิเมเลคทูลตอบกษัตริย์และกล่าวว่า “ในบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ มีผู้ใดเล่าที่สัตย์ซื่ออย่างดาวิด ซึ่งเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์ และออกไปตามคำบัญชาของพระองค์ และเป็นผู้มีเกียรติในราชสำนักของพระองค์
22:15 แล้วข้าพระองค์ได้ทูลขอพระเจ้าเพื่อเขาจริงหรือ ขอให้สิ่งนี้อยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์ ขอกษัตริย์อย่าทรงกล่าวโทษสิ่งใดต่อผู้รับใช้ของพระองค์ หรือวงศ์วานทั้งสิ้นแห่งบิดาของข้าพระองค์ เพราะผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ทราบเรื่องนี้เลย ไม่ว่ามากหรือน้อย”
22:16 และกษัตริย์ตรัสว่า “อาหิเมเลค เจ้าจะต้องตายแน่ ทั้งตัวเจ้าและวงศ์วานทั้งสิ้นแห่งบิดาของเจ้า”
22:17 และกษัตริย์ได้ตรัสกับพวกทหารมหาดเล็กผู้ยืนอยู่รอบพระองค์ว่า “จงหันไป และประหารปุโรหิตเหล่านี้ของพระเยโฮวาห์เสีย เพราะว่ามือของเขาทั้งหลายอยู่กับดาวิดด้วย และเพราะว่าพวกเขารู้เวลาที่เขาหนีไป และไม่แจ้งให้เรารู้” แต่พวกผู้รับใช้ของกษัตริย์ไม่ยอมลงมือฟันเหล่าปุโรหิตของพระเยโฮวาห์
22:18 และกษัตริย์ได้ตรัสกับโดเอกว่า “เจ้าจงหันไป และฟันปุโรหิตเหล่านี้” โดเอกคนเอโดมก็หันไป และเขาฟันพวกปุโรหิต ในวันนั้นได้ฆ่าบุคคลที่สวมเอโฟดผ้าป่านเสียแปดสิบห้าคน
22:19 และโนบ คือนครของพวกปุโรหิต เขาประหารเสียด้วยคมดาบ ฆ่าเสียด้วยคมดาบทั้งผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก และเด็กที่ยังดูดนมอยู่ วัวตัวผู้ ลา และแกะ
22:20 แต่บุตรชายคนหนึ่งของอาหิเมเลค บุตรชายของอาหิทูบ ชื่ออาบียาธาร์ได้หลบหนีและตามดาวิดไป
22:21 และอาบียาธาร์ได้บอกดาวิดว่าซาอูลได้ประหารพวกปุโรหิตของพระเยโฮวาห์เสีย
22:22 และดาวิดได้พูดกับอาบียาธาร์ว่า “ในวันนั้นเมื่อโดเอกคนเอโดมอยู่ที่นั่น ข้าพเจ้ารู้แล้วว่า เขาจะต้องทูลซาอูลเป็นแน่ ข้าพเจ้าเป็นต้นเหตุแห่งความตายของบุคคลทั้งสิ้นในวงศ์วานบิดาของท่าน
22:23 ท่านจงอยู่กับข้าพเจ้าเถิด อย่ากลัวเลย เพราะผู้ที่แสวงหาชีวิตของท่านก็แสวงหาชีวิตของข้าพเจ้าด้วย แต่เมื่ออยู่กับข้าพเจ้า ท่านก็จะปลอดภัย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope