กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ดาวิดไว้ชีวิตกษัตริย์ซาอูลที่เอนเกดี
24:1 และต่อมา เมื่อซาอูลเสด็จกลับจากการไล่ติดตามคนฟีลิสเตียแล้ว มีคนมาทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด ดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งเอนเกดี”
24:2 แล้วซาอูลได้นำพลทหารที่คัดเลือกจากบรรดาคนอิสราเอลแล้วสามพันคน และไปแสวงหาดาวิดกับพวกทหารของท่าน ณ เหล่าก้อนหินแห่งแพะป่า
24:3 และพระองค์เสด็จมาที่คอกแกะริมทาง มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่นั่น และซาอูลก็เสด็จเข้าไปคลุมพระบาทของพระองค์ และดาวิดกับพวกทหารของท่านพักอยู่ที่ด้านในของถ้ำ
24:4 และพวกทหารของดาวิดพูดกับท่านว่า “ดูเถิด วันนี้เป็นวันที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า ‘ดูเถิด เราจะมอบศัตรูของเจ้าไว้ในมือของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้ทำกับเขาตามที่เจ้าเห็นสมควร’” แล้วดาวิดก็ลุกขึ้น และตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูลอย่างลับ ๆ
24:5 และต่อมาภายหลัง จิตใจของดาวิดก็กล่าวโทษตัวท่านเอง เพราะว่าท่านได้ตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูล
24:6 และท่านพูดกับพวกทหารของท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงห้ามไม่ให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งนี้ต่อเจ้านายของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ คือที่จะเหยียดมือของข้าพเจ้าออกทำร้ายพระองค์ ด้วยเห็นว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้”
24:7 ดังนั้น ดาวิดได้ห้ามพวกผู้รับใช้ของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้ และไม่ยอมให้เขาทั้งหลายทำร้ายซาอูล แต่ซาอูลได้ลุกขึ้นออกจากถ้ำ และเสด็จไปตามทางของพระองค์
24:8 ภายหลังดาวิดได้ลุกขึ้นเช่นเดียวกัน และออกไปจากถ้ำ และร้องทูลต่อซาอูลว่า “ข้าแต่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์” เมื่อซาอูลเหลียวดูดาวิดก็ซบหน้าลงถึงดินและกราบไหว้
24:9 และดาวิดทูลซาอูลว่า “ไฉนพระองค์ฟังถ้อยคำของคนทั้งหลายที่กล่าวว่า ‘ดูเถิด ดาวิดแสวงหาโอกาสที่จะทำร้ายพระองค์’
24:10 ดูเถิด วันนี้พระเนตรของพระองค์ประจักษ์แล้วว่า ในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพระองค์ในถ้ำ และบางคนได้ขอให้ข้าพระองค์ประหารพระองค์เสีย แต่ข้าพระองค์ก็ได้ไว้พระชนม์ของพระองค์ และข้าพระองค์พูดว่า ‘ข้าพเจ้าจะไม่ยื่นมือของข้าพเจ้าออกทำร้ายเจ้านายของข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้’
24:11 ยิ่งกว่านั้น บิดาของข้าพระองค์ ดูเถิด ใช่แล้ว ขอจงทอดพระเนตรชายฉลองพระองค์ในมือของข้าพระองค์ โดยเหตุที่ว่าข้าพระองค์ได้ตัดชายฉลองพระองค์ออกและมิได้ประหารพระองค์ ขอพระองค์ทรงทราบและเห็นเถิดว่า ในมือของข้าพระองค์ไม่มีความชั่วร้ายหรือการละเมิด และข้าพระองค์มิได้กระทำความผิดบาปต่อพระองค์ ถึงแม้ว่าพระองค์จะตามล่าชีวิตของข้าพระองค์เพื่อจะเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย
24:12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่างข้าพระองค์กับพระองค์ และขอพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้แก้แค้นแทนข้าพระองค์ต่อพระองค์ แต่มือของข้าพระองค์จะไม่กระทำสิ่งใดต่อพระองค์
24:13 ตามที่สุภาษิตของคนในสมัยโบราณกล่าวว่า ‘ความชั่วก็ออกมาจากคนชั่ว’ แต่มือของข้าพระองค์จะไม่กระทำสิ่งใดต่อพระองค์
24:14 กษัตริย์แห่งอิสราเอลออกมาตามหาผู้ใด พระองค์ไล่ติดตามผู้ใด ไล่ตามสุนัขที่ตายแล้วหรือไล่ตามตัวหมัด
24:15 เพราะฉะนั้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้พิพากษา และขอทรงพิพากษาระหว่างข้าพระองค์กับพระองค์ และทอดพระเนตร และขอว่าความฝ่ายข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากพระหัตถ์ของพระองค์”
24:16 และต่อมา เมื่อดาวิดทูลคำเหล่านี้ต่อซาอูลจบแล้ว ซาอูลตรัสว่า “ดาวิดบุตรชายของเราเอ๋ย นั่นเป็นเสียงของเจ้าหรือ” และซาอูลได้ส่งเสียงร้องและทรงกันแสง
24:17 และพระองค์ตรัสกับดาวิดว่า “เจ้าชอบธรรมยิ่งกว่าเรา เพราะว่าเจ้าตอบแทนเราด้วยความดี ในเมื่อเราได้ตอบแทนเจ้าด้วยความชั่วร้าย
24:18 และเจ้าได้สำแดงในวันนี้แล้วว่า เจ้าได้กระทำความดีต่อเราอย่างไร ในการที่เจ้ามิได้ประหารเราเสีย เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงมอบเราไว้ในมือของเจ้าแล้ว
24:19 เพราะถ้าผู้ใดพบศัตรูของตน เขาจะยอมให้ศัตรูนั้นไปอย่างสันติหรือ ดังนั้นขอพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนเจ้าด้วยความดีสนองการที่เจ้าได้กระทำแก่เราในวันนี้
24:20 และบัดนี้ ดูเถิด เราทราบแล้วว่า เจ้าจะเป็นกษัตริย์อย่างแน่นอน และราชอาณาจักรแห่งอิสราเอลจะสถาปนาไว้ในมือของเจ้า
24:21 เพราะฉะนั้นบัดนี้ จงปฏิญาณให้แก่เราในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า เจ้าจะไม่ตัดเชื้อสายรุ่นหลังของเราเสีย และเจ้าจะไม่ทำลายชื่อของเราเสียจากวงศ์วานบิดาของเรา”
24:22 และดาวิดได้ปฏิญาณไว้กับซาอูล และซาอูลก็เสด็จกลับพระราชวัง แต่ดาวิดกับพวกทหารของท่านก็ขึ้นไปยังที่กำบังเข้มแข็ง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope