กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (2 พศด 7:12-22)
9:1 และต่อมา เมื่อซาโลมอนได้สร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์และพระราชวังของกษัตริย์ และบรรดาสิ่งที่ซาโลมอนมีพระประสงค์จะสร้างนั้นสำเร็จแล้ว
9:2 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเป็นครั้งที่สอง เหมือนอย่างที่ได้ทรงปรากฏแก่พระองค์ที่กิเบโอน
9:3 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาโลมอนว่า “เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าและคำวิงวอนของเจ้าซึ่งเจ้าได้กระทำต่อหน้าเรานั้นแล้ว เราได้รับนิเวศน์นี้ซึ่งเจ้าได้สร้างไว้ให้เป็นสถานบริสุทธิ์ เพื่อประดิษฐานนามของเราไว้ที่นั่นเป็นนิตย์ และตาของเรากับใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไป
9:4 และถ้าเจ้าจะดำเนินต่อหน้าเราเหมือนอย่างดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์ และด้วยความเที่ยงธรรม เพื่อกระทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ และจะรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของเราและคำตัดสินทั้งหลายของเรา
9:5 เราก็จะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเจ้าเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์ เหมือนอย่างที่เราได้สัญญาไว้กับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอล’
9:6 แต่ถ้าเจ้าทั้งหลายจะหันไปจากการติดตามเรา ทั้งพวกเจ้าเองหรือลูกหลานของพวกเจ้า และไม่รักษาบรรดาบัญญัติของเราและกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา ซึ่งเราได้ตั้งไว้ต่อหน้าเจ้าทั้งหลาย แต่ไปปรนนิบัติพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั้น
9:7 เราก็จะตัดอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินซึ่งเราได้ประทานแก่เขาทั้งหลาย และนิเวศน์นี้ซึ่งเราได้กระทำให้เป็นสถานบริสุทธิ์เพื่อนามของเรา เราจะเหวี่ยงออกเสียจากสายตาของเรา และอิสราเอลจะเป็นคำภาษิตและคำครหาท่ามกลางชนชาติทั้งปวง
9:8 และนิเวศน์นี้ซึ่งสูงส่ง ทุกคนที่ผ่านไปจะประหลาดใจ และจะแสดงอาการเย้ยหยันและเขาทั้งหลายจะกล่าวว่า ‘เหตุไฉนพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้ และแก่พระนิเวศน์นี้’
9:9 และเขาทั้งหลายจะตอบว่า ‘เพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขา ผู้ได้ทรงนำบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ และได้ยึดถือเอาพระอื่น ๆ นมัสการและปรนนิบัติพระเหล่านั้น เหตุฉะนั้นพระเยโฮวาห์จึงได้ทรงนำเหตุร้ายทั้งสิ้นนี้มาเหนือเขาทั้งหลาย’”

กิตติศัพท์ของซาโลมอนเลื่องลือไปทั่ว (2 พศด 8:1-18)
9:10 และต่อมา เมื่อสิ้นยี่สิบปี ซึ่งซาโลมอนได้ทรงสร้างอาคารสองหลัง คือพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพระราชวังของกษัตริย์
9:11 (บัดนี้ ฮีรามกษัตริย์แห่งไทระได้ส่งไม้สนซีดาร์ ไม้สนสามใบและทองคำให้แก่ซาโลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์) กษัตริย์ซาโลมอนจึงประทานนครต่าง ๆ ในแผ่นดินแห่งกาลิลีให้แก่ฮีรามยี่สิบนคร
9:12 และฮีรามเสด็จจากไทระเพื่อทอดพระเนตรนครต่าง ๆ ซึ่งซาโลมอนมอบให้แก่ท่าน และนครเหล่านั้นไม่เป็นที่พอพระทัยของท่าน
9:13 และท่านตรัสว่า “น้องของข้าพเจ้าเอ๋ย นครซึ่งท่านมอบให้แก่ข้าพเจ้านั้นเป็นนครอะไรอย่างนี้” และท่านจึงเรียกนครเหล่านั้นว่าแผ่นดินแห่งคาบูลจนถึงทุกวันนี้
9:14 และฮีรามได้ส่งทองคำหนึ่งร้อยยี่สิบตะลันต์ให้แก่กษัตริย์
9:15 และนี่เป็นเหตุผลที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานโยธา คือเพื่อสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพระราชวังของพระองค์ และป้อมมิลโล และกำแพงแห่งกรุงเยรูซาเล็ม และเมืองฮาโซร์ และเมกิดโด และเมืองเกเซอร์
9:16 ด้วยว่าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ได้ยกทัพขึ้นมาและยึดเกเซอร์และเอาไฟเผานครนั้นเสีย และได้ฆ่าคนคานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในนครนั้น และได้ยกนครนั้นให้เป็นของขวัญแก่ราชธิดาของท่าน คือมเหสีของซาโลมอน
9:17 และซาโลมอนได้ทรงสร้างเมืองเกเซอร์ขึ้นใหม่ และเมืองเบธโฮโรนล่าง
9:18 ทั้งเมืองบาอาลัทและเมืองทัดโมร์ในถิ่นทุรกันดารในแผ่นดินนั้น
9:19 และนครต่าง ๆ ที่ซาโลมอนใช้เป็นคลังเสบียง และนครทั้งหลายสำหรับรถม้าศึกของพระองค์ และบรรดานครสำหรับทหารม้าของพระองค์ และสิ่งใด ๆ ซึ่งซาโลมอนมีพระประสงค์จะสร้างในกรุงเยรูซาเล็ม ในเลบานอน และทั่วแผ่นดินซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรของพระองค์
9:20 และประชาชนทั้งปวงซึ่งเหลืออยู่จากคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ผู้ซึ่งไม่ใช่ชนชาติอิสราเอล
9:21 ลูกหลานของเขาทั้งหลายที่เหลืออยู่ในแผ่นดิน ซึ่งชนชาติอิสราเอลไม่สามารถจะทำลายให้สูญสิ้นได้ คนเหล่านี้ซาโลมอนทรงเกณฑ์ให้เป็นทาสอยู่จนทุกวันนี้
9:22 แต่ชนชาติอิสราเอลนั้น ซาโลมอนไม่ได้ทรงกระทำให้เป็นทาส แต่เขาทั้งหลายเป็นพวกทหาร เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นพวกเจ้านายของพระองค์ เป็นนายทหารของพระองค์ เป็นผู้บังคับการรถม้าศึกของพระองค์และเป็นทหารม้าของพระองค์
9:23 คนเหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือพระราชกิจของซาโลมอน จำนวนห้าร้อยห้าสิบคน เป็นผู้บังคับบัญชาประชาชนที่ทำงาน
9:24 แต่ราชธิดาของฟาโรห์ได้ขึ้นไปจากนครของดาวิด ถึงพระตำหนักของพระนางเองซึ่งซาโลมอนได้ทรงสร้างไว้ให้พระนาง แล้วพระองค์ได้ทรงสร้างป้อมมิลโล
9:25 และซาโลมอนได้ทรงถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องสันติบูชาบนแท่นบูชา ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ปีละสามครั้ง ดังนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างพระนิเวศน์จนสำเร็จ
9:26 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างกองเรือกำปั่นที่เอซีโอนเกเบอร์ ซึ่งอยู่ใกล้เอโลท บนฝั่งทะเลแดงในแผ่นดินแห่งเอโดม
9:27 และในกองเรือกำปั่นฮีรามได้ส่งเหล่าข้าราชการของท่าน คือลูกเรือผู้ซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทะเลไปพร้อมกับเหล่าข้าราชการของซาโลมอน
9:28 และเขาทั้งหลายไปถึงเมืองโอฟีร์ และนำทองคำมาจากที่นั่น จำนวนสี่ร้อยยี่สิบตะลันต์และนำมาถวายแด่กษัตริย์ซาโลมอน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope