กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน (2 พศด 9:1-12)
10:1 และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของซาโลมอนเกี่ยวกับพระนามของพระเยโฮวาห์ พระนางจึงได้เสด็จมาพิสูจน์พระองค์ด้วยคำถามยาก ๆ
10:2 และพระนางเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็ม พร้อมด้วยขบวนยานพาหนะใหญ่ มีฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศและทองคำเป็นอันมาก และเพชรพลอยต่าง ๆ และเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้ว พระนางก็ทูลเรื่องในพระทัยของพระนางต่อพระองค์ทุกประการ
10:3 และซาโลมอนตรัสแก้ปัญหาของพระนางทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่พ้นกษัตริย์ซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงอธิบายแก่พระนาง
10:4 และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาได้ทรงเห็นพระสติปัญญาทั้งสิ้นของซาโลมอน และพระราชวังที่พระองค์ได้ทรงสร้าง
10:5 และอาหารที่โต๊ะเสวยของพระองค์ กับการเข้าเฝ้าของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ และการปรนนิบัติรับใช้ของเหล่ามหาดเล็กของพระองค์ ทั้งเครื่องแต่งกายของพวกเขา และเหล่าพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระองค์ และการที่พระองค์เสด็จขึ้นไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ พระนางก็ใจหายเลยทีเดียว
10:6 และพระนางทูลกษัตริย์ว่า “ข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉัน ถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค์เป็นความจริง
10:7 อย่างไรก็ตาม หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถ้อยคำเหล่านั้น จนกระทั่งหม่อมฉันได้มาเฝ้า และตาของหม่อมฉันได้เห็นเอง และดูเถิด ที่ได้บอกกล่าวแก่หม่อมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง พระสติปัญญาและความมั่งคั่งของพระองค์ก็มากยิ่งกว่ากิตติศัพท์ที่หม่อมฉันได้ยิน
10:8 บรรดาคนของพระองค์ก็เป็นสุข บรรดาผู้รับใช้เหล่านี้ของพระองค์ผู้อยู่งานประจำต่อพระพักตร์ของพระองค์ และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุข
10:9 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ผู้ได้ทรงพอพระทัยในพระองค์ เพื่อที่จะแต่งตั้งพระองค์ไว้บนบัลลังก์แห่งอิสราเอล เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงรักอิสราเอลเป็นนิตย์ จึงได้ทรงแต่งตั้งให้พระองค์เป็นกษัตริย์ เพื่อจะทรงอำนวยความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม”
10:10 และพระนางได้ถวายทองคำหนึ่งร้อยยี่สิบตะลันต์แด่กษัตริย์ ทั้งเครื่องเทศเป็นจำนวนมาก และเพชรพลอยต่าง ๆ ไม่มีเครื่องเทศมามากมายเหมือนเช่นนี้อีก ตามที่พระราชินีแห่งเชบาถวายแด่กษัตริย์ซาโลมอน
10:11 และกองเรือกำปั่นของฮีรามซึ่งได้นำทองคำมาจากโอฟีร์ ได้นำไม้จันทน์แดงและเพชรพลอยต่าง ๆ จำนวนมากมาจากโอฟีร์ด้วย
10:12 และกษัตริย์ทรงใช้ไม้จันทน์แดงทำเสาสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และสำหรับพระราชวังของกษัตริย์ ทำพิณเขาคู่และพิณใหญ่สำหรับพวกนักร้องด้วย จนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีไม้จันทน์แดงมาหรือเคยเห็นอย่างนี้อีกเลย
10:13 และกษัตริย์ซาโลมอนพระราชทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบา ตามที่พระนางมีพระประสงค์ นอกจากสิ่งที่พระราชทานมาจากความอุดมสมบูรณ์ของกษัตริย์แล้ว สิ่งใด ๆ ที่พระนางทูลขอ ซาโลมอนก็พระราชทานให้ ดังนั้นพระนางจึงเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนาง คือพระนางพร้อมกับข้าราชการของพระนาง

ความเจริญรุ่งเรืองของซาโลมอน (2 พศด 9:13-28)
10:14 เวลานั้น ทองคำที่นำมาส่งซาโลมอนในแต่ละปีเป็นทองคำหนักหกร้อยหกสิบหกตะลันต์
10:15 นอกจากทองคำซึ่งพระองค์ได้รับมาจากพวกพ่อค้า และจากการค้าขายของพวกพ่อค้าเครื่องเทศ และจากกษัตริย์ทั้งปวงของประเทศอาระเบีย และจากบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดิน
10:16 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างโล่ใหญ่สองร้อยอันด้วยทองคำทุบ โล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักหกร้อยเชเขล
10:17 และพระองค์ทรงสร้างโล่สามร้อยอันด้วยทองคำทุบ โล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักสามมาเน และกษัตริย์ทรงเก็บโล่เหล่านั้นไว้ในพระตำหนักแห่งพนาเลบานอน
10:18 ยิ่งกว่านั้น กษัตริย์ทรงทำบัลลังก์ขนาดใหญ่ด้วยงาช้าง และทรงบุบัลลังก์นั้นด้วยทองคำอย่างงดงามที่สุด
10:19 บัลลังก์นั้นมีบันไดหกขั้น และข้างบนของพนักหลังของบัลลังก์นั้นเป็นทรงกลม และสองข้างของบัลลังก์มีที่วางพระหัตถ์ และสิงโตสองตัวยืนอยู่ข้าง ๆ ที่วางพระหัตถ์
10:20 และมีสิงโตสิบสองตัวยืนอยู่ที่นั่นบนบันไดหกขั้นทั้งสองข้าง ไม่เคยทำในราชอาณาจักรใด ๆ เหมือนอย่างนี้เลย
10:21 และภาชนะทั้งสิ้นสำหรับเครื่องดื่มของกษัตริย์ซาโลมอนทำด้วยทองคำ และภาชนะทั้งสิ้นของพระตำหนักแห่งพนาเลบานอนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ไม่มีภาชนะใด ๆ ที่ทำด้วยเงินเลย เงินนั้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน
10:22 ด้วยว่ากษัตริย์มีกองเรือกำปั่นที่เมืองทารชิช เดินทะเลพร้อมกับกองเรือกำปั่นของฮีราม กองเรือกำปั่นที่เมืองทารชิชนำทองคำ เงิน งาช้าง ลิง และนกยูงมาสามปีต่อครั้ง
10:23 ดังนั้น กษัตริย์ซาโลมอนจึงยิ่งใหญ่กว่าบรรดากษัตริย์ทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลกในเรื่องทรัพย์สมบัติและสติปัญญา
10:24 และทั่วทั้งโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญาของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้พระราชทานไว้ในพระทัยของพระองค์
10:25 และเขาทั้งหลายได้นำเครื่องบรรณาการของตนมา เป็นเครื่องภาชนะเงิน เครื่องภาชนะทองคำ เครื่องแต่งกาย เครื่องอาวุธ เครื่องเทศ ม้า และล่อ ตามจำนวนกำหนดทุก ๆ ปี
10:26 และซาโลมอนทรงสะสมรถม้าศึกและทหารม้า และพระองค์ทรงมีรถม้าศึกหนึ่งพันสี่ร้อยคัน และทหารม้าหนึ่งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่นครทั้งหลายสำหรับรถม้าศึก และอยู่กับกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม
10:27 และกษัตริย์ทรงกระทำให้มีเงินมากมายในกรุงเยรูซาเล็มจนเป็นเหมือนก้อนหิน และพระองค์ทรงกระทำให้มีไม้สนซีดาร์มากมายเหมือนอย่างไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา
10:28 และซาโลมอนทรงให้ส่งม้ามาจากอียิปต์ พร้อมด้วยเส้นด้ายสำหรับทำผ้าป่าน และบรรดาพ่อค้าของกษัตริย์รับเส้นด้ายสำหรับทำผ้าป่านนั้นมาตามราคา
10:29 และรถม้าศึกคันหนึ่งรับมาจากอียิปต์เป็นเงินราคาหกร้อยเชเขล และม้าตัวหนึ่งเป็นเงินราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเชเขล ดังนั้นพวกพ่อค้าได้นำสิ่งของเหล่านี้ออกมาสำหรับบรรดากษัตริย์ของคนฮิตไทต์ และสำหรับบรรดากษัตริย์ของคนซีเรีย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope