กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ความผิดพลาดของเรโหโบอัม (2 พศด 10:1-11)
12:1 และเรโหโบอัมได้ไปยังเมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทั้งปวงได้มายังเมืองเชเคมเพื่อจะตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์
12:2 และต่อมา เมื่อเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งยังอยู่ในอียิปต์ ได้ยินเรื่องนั้น (ด้วยว่าท่านได้หนีไปจากพระพักตร์ของกษัตริย์ซาโลมอน และเยโรโบอัมอาศัยอยู่ในอียิปต์)
12:3 เขาทั้งหลายก็ส่งคนไปเรียกท่าน และเยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดจึงมา และทูลเรโหโบอัมว่า
12:4 “พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระองค์ทั้งหลายหนักยิ่งนัก เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอทรงผ่อนงานรับใช้อย่างทุกข์หนักของพระราชบิดาของพระองค์ และแอกอันหนักของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายให้เบาลงเสีย และข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับใช้พระองค์”
12:5 และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จงกลับไปก่อนสักสามวัน แล้วจึงมาหาเราอีก” และประชากรจึงกลับไป
12:6 และกษัตริย์เรโหโบอัมได้ทรงปรึกษากับบรรดาผู้อาวุโส ผู้ซึ่งได้อยู่งานประจำต่อพระพักตร์ของซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบประชากรนี้อย่างไร”
12:7 และเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่า “ถ้าพระองค์จะทรงเป็นผู้รับใช้ของประชากรนี้ในวันนี้และรับใช้พวกเขา และตรัสตอบเขาทั้งหลาย และตรัสด้วยคำดีงามแก่พวกเขา เขาทั้งหลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ตลอดไป”
12:8 แต่พระองค์ทรงทอดทิ้งคำปรึกษาของบรรดาผู้อาวุโสซึ่งพวกเขาถวายพระองค์นั้นเสีย และไปปรึกษากับพวกคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ และซึ่งอยู่งานประจำต่อพระพักตร์ของพระองค์
12:9 และพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “พวกท่านมีคำแนะนำแก่เราอย่างไร เพื่อพวกเราจะตอบประชากรนี้ ผู้ซึ่งได้ทูลเราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่งพระราชบิดาของพระองค์ได้วางอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายให้เบาลง’”
12:10 และคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์จงตรัสดังนี้แก่ประชากรนี้ ผู้ได้ทูลพระองค์ว่า ‘พระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระองค์ทั้งหลายหนัก แต่ขอพระองค์ทรงผ่อนงานรับใช้แก่พวกข้าพระองค์ให้เบาลง’ นั้น พระองค์จงตรัสแก่เขาทั้งหลายอย่างนี้ว่า ‘นิ้วก้อยของเราจะหนากว่าเอวของพระราชบิดาของเรา
12:11 และบัดนี้ ที่พระราชบิดาของเราได้วางแอกหนักบนท่านทั้งหลายแล้วนั้น เราก็จะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีก พระราชบิดาของเราได้เฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแส้ แต่เราจะเฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแมงป่อง’”
12:12 ดังนั้น เยโรโบอัมกับประชากรทั้งปวงจึงมาเข้าเฝ้าเรโหโบอัมในวันที่สาม ตามที่กษัตริย์ได้ทรงกำหนดว่า “จงมาหาเราอีกในวันที่สาม”
12:13 และกษัตริย์ตรัสตอบประชากรอย่างดุดัน และทรงทอดทิ้งคำปรึกษาของบรรดาผู้อาวุโสซึ่งพวกเขาได้ถวายแด่พระองค์นั้นเสีย
12:14 และตรัสกับเขาทั้งหลายตามคำปรึกษาของพวกคนหนุ่มว่า “พระราชบิดาของเราได้ทำแอกของท่านทั้งหลายให้หนัก และเราจะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีก พระราชบิดาของเราได้เฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแส้ แต่เราจะเฆี่ยนตีท่านทั้งหลายด้วยแมงป่อง”
12:15 ดังนั้น กษัตริย์จึงไม่ได้ฟังประชากร เพราะเหตุการณ์นั้นเป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้พระวจนะของพระองค์สำเร็จ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสแก่เยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท โดยอาหิยาห์คนชีโลห์

อาณาจักรอิสราเอลแตกแยกกัน
12:16 ดังนั้น เมื่อคนอิสราเอลทั้งปวงเห็นว่ากษัตริย์ไม่ทรงยอมฟังเขาทั้งหลาย ประชากรจึงทูลตอบกษัตริย์ว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายมีส่วนอะไรในดาวิด ทั้งข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรชายของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย จงกลับไปยังเต็นท์ของตนเถิด ข้าแต่ดาวิด บัดนี้ จงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด” ดังนั้นคนอิสราเอลได้จากไปยังเต็นท์ของเขาทั้งหลาย
12:17 แต่สำหรับชนชาติอิสราเอล ผู้อาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ เรโหโบอัมทรงครอบครองเหนือเขาทั้งหลาย
12:18 แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมทรงส่งอาโดรัมผู้บังคับบัญชาเหนือแรงงานออกไป และคนอิสราเอลทั้งปวงก็เอาหินขว้างท่านถึงตาย ฉะนั้นกษัตริย์เรโหโบอัมทรงรีบขึ้นรถม้าศึกของพระองค์ เพื่อเสด็จหนีไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
12:19 ดังนั้น อิสราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนถึงทุกวันนี้
12:20 และต่อมา เมื่ออิสราเอลทั้งปวงได้ยินว่าเยโรโบอัมได้กลับมาแล้ว พวกเขาจึงส่งคนไปเชิญท่านมายังชุมนุมชน และได้แต่งตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งปวง ไม่มีผู้ใดติดตามราชวงศ์ของดาวิด เว้นแต่เผ่ายูดาห์เท่านั้น
12:21 และเมื่อเรโหโบอัมมายังกรุงเยรูซาเล็มแล้ว พระองค์ทรงเรียกประชุมวงศ์วานของยูดาห์ทั้งหมด พร้อมกับเผ่าเบนยามิน เป็นนักรบที่คัดเลือกแล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นคน เพื่อจะสู้รบกับวงศ์วานของอิสราเอล เพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัมโอรสของซาโลมอน
12:22 แต่พระวจนะของพระเจ้ามายังเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า
12:23 “จงไปทูลเรโหโบอัมโอรสของซาโลมอนกษัตริย์แห่งยูดาห์ และบอกแก่วงศ์วานทั้งสิ้นของยูดาห์ และของเบนยามิน และแก่ประชากรที่เหลืออยู่ว่า
12:24 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เจ้าทั้งหลายอย่าขึ้นไป หรือสู้รบกับชนชาติอิสราเอลญาติพี่น้องของพวกเจ้าเลย จงกลับไปยังบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเรา’” เหตุฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงตั้งใจฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับไปเสียตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์

เยโรโบอัมนำคนอิสราเอลหลงไปไหว้รูปเคารพ
12:25 แล้วเยโรโบอัมได้สร้างเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาเอฟราอิมและอาศัยอยู่ที่นั่น และได้ออกไปจากที่นั่น และไปสร้างเมืองเปนูเอล
12:26 และเยโรโบอัมคิดในใจของตนว่า “คราวนี้ราชอาณาจักรจะหันกลับไปยังราชวงศ์ของดาวิด
12:27 ถ้าประชากรเหล่านี้ขึ้นไปถวายเครื่องสัตวบูชาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ที่กรุงเยรูซาเล็ม แล้วจิตใจของประชากรเหล่านี้จะหันกลับไปยังเจ้านายของเขาทั้งหลาย คือหันไปยังเรโหโบอัมกษัตริย์แห่งยูดาห์ และเขาทั้งหลายจะฆ่าเราเสีย และกลับไปยังเรโหโบอัมกษัตริย์แห่งยูดาห์”
12:28 ดังนั้น กษัตริย์จึงทรงปรึกษากัน และได้ทรงสร้างลูกวัวสองตัวด้วยทองคำ และตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า “ที่พวกท่านจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มก็ไกลเกินไป โอ อิสราเอลเอ๋ย จงดูพระเหล่านี้ของพวกท่าน ผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์”
12:29 และพระองค์ทรงตั้งรูปหนึ่งไว้ที่เมืองเบธเอล และพระองค์ทรงตั้งอีกรูปหนึ่งไว้ที่เมืองดาน
12:30 และสิ่งนี้กลายเป็นความบาป ด้วยว่าประชากรได้ไปนมัสการรูปนั้น คือรูปที่อยู่เมืองดาน
12:31 และพระองค์ได้ทรงสร้างนิเวศน์สำหรับสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย และทรงแต่งตั้งพวกปุโรหิตจากประชากรที่ต่ำต้อยที่สุด ผู้ซึ่งไม่ได้เป็นลูกหลานของเลวี
12:32 และเยโรโบอัมทรงกำหนดเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่แปด ในวันที่สิบห้าของเดือนนั้น เหมือนอย่างการเลี้ยงที่อยู่ในยูดาห์ และพระองค์ทรงถวายเครื่องสัตวบูชาบนแท่นบูชา พระองค์ทรงกระทำในเมืองเบธเอลดังนี้แหละ คือถวายเครื่องสัตวบูชาแก่บรรดารูปลูกวัวที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้นั้น และพระองค์ทรงแต่งตั้งพวกปุโรหิตไว้ในเมืองเบธเอลให้ประจำอยู่ที่สถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้
12:33 ดังนั้น พระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาบนแท่นบูชา ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ที่เมืองเบธเอลในวันที่สิบห้าเดือนที่แปด คือในเดือนที่พระองค์ทรงดำริไว้ในพระทัยของพระองค์เอง และทรงกำหนดเทศกาลเลี้ยงสำหรับชนชาติอิสราเอล และพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาบนแท่นบูชานั้นและเผาเครื่องหอม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope