กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

อาบียัมครอบครองเหนือประเทศยูดาห์ (2 พศด 13:1-2)
15:1 บัดนี้ ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของกษัตริย์เยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท อาบียัมได้ขึ้นครอบครองเหนือประเทศยูดาห์
15:2 พระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามปี และพระนามของพระราชมารดาของพระองค์คือมาอาคาห์ธิดาของอาบีชาโลม
15:3 และพระองค์ดำเนินตามบาปทั้งหลายแห่งราชบิดาของพระองค์ ซึ่งราชบิดาได้กระทำต่อพระพักตร์ของพระองค์ และพระทัยของพระองค์ไม่บริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เหมือนอย่างพระทัยของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์
15:4 อย่างไรก็ตาม เพราะเห็นแก่ดาวิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ประทานประทีปแก่พระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม คือทรงตั้งราชโอรสของพระองค์ต่อจากพระองค์ และเพื่อทรงสถาปนากรุงเยรูซาเล็มไว้
15:5 เพราะว่าดาวิดทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และไม่ได้ทรงหันไปจากสิ่งใดซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่พระองค์ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ยกเว้นในเรื่องอุรีอาห์คนฮิตไทต์เท่านั้น
15:6 และมีสงครามระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัมตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
15:7 แล้วราชกิจนอกนั้นของอาบียัมและสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ และมีสงครามระหว่างอาบียัมและเยโรโบอัม

อาบียัมสิ้นพระชนม์ อาสาขึ้นครอบครอง (2 พศด 14:1)
15:8 และอาบียัมได้ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายได้ฝังพระองค์ไว้ในนครของดาวิด และอาสาราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
15:9 และในปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลของเยโรโบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอล อาสาได้ขึ้นครอบครองเหนือประเทศยูดาห์
15:10 และพระองค์ทรงครอบครองอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสี่สิบเอ็ดปี และพระนามของพระราชมารดาของพระองค์คือมาอาคาห์ธิดาของอาบีชาโลม
15:11 และอาสาทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำนั้น
15:12 และพระองค์ทรงกวาดล้างพวกรักร่วมเพศเสียจากแผ่นดิน และรื้อถอนรูปเคารพทั้งสิ้น ซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้กระทำไว้นั้นเสีย
15:13 และมาอาคาห์พระราชมารดาของพระองค์ด้วย พระองค์ทรงถอดพระนางเสียจากตำแหน่งพระราชชนนี เพราะพระนางได้สร้างรูปเคารพไว้ในเสารูปเคารพ และอาสาทรงฟันรูปเคารพของพระนางลง และทรงเผารูปเคารพนั้นเสียที่ลำธารขิดโรน
15:14 แต่ไม่ได้ทรงรื้อสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น ถึงกระนั้นพระทัยของอาสาก็บริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์ตลอดรัชสมัยของพระองค์
15:15 และพระองค์ทรงนำสิ่งเหล่านั้นซึ่งราชบิดาของพระองค์ได้ทรงมอบถวายไว้ รวมทั้งสิ่งเหล่านั้นซึ่งพระองค์เองได้ทรงมอบถวายไว้ เข้ามายังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คือเงิน ทองคำและภาชนะต่าง ๆ

สงครามระหว่างอาสาและบาอาชา (2 พศด 16:1-6)
15:16 และมีสงครามระหว่างอาสาและบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอล ตลอดวันเวลาของพระองค์ทั้งสอง
15:17 และบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงยกไปต่อสู้กับยูดาห์ และได้สร้างเมืองรามาห์ เพื่อพระองค์จะไม่ให้ผู้ใดออกไปหรือเข้ามาหาอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์
15:18 แล้วอาสาทรงนำบรรดาเงินและทองคำ ซึ่งเหลืออยู่ในคลังแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และในคลังแห่งพระราชวังของกษัตริย์ และมอบสิ่งเหล่านั้นไว้ในมือของพวกผู้รับใช้ของพระองค์ และกษัตริย์อาสาทรงส่งพวกเขาไปเฝ้าเบนฮาดัดโอรสของทับริมโมน ผู้เป็นโอรสของเฮซีโอนกษัตริย์แห่งซีเรีย ผู้ประทับอยู่ที่เมืองดามัสกัส โดยตรัสว่า
15:19 “มีพันธมิตรระหว่างข้าพเจ้าและท่าน และระหว่างบิดาของข้าพเจ้าและบิดาของท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งบรรณาการเป็นเงินและทองคำมายังท่าน ขอโปรดมา และเลิกพันธมิตรซึ่งท่านมีไว้กับบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลเสีย เพื่อเขาจะได้ยกทัพกลับไปเสียจากข้าพเจ้า”
15:20 ดังนั้น เบนฮาดัดได้ทรงฟังกษัตริย์อาสา และส่งพวกผู้บังคับบัญชาทหารของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงให้ไปรบกับนครต่าง ๆ ของอิสราเอล และได้โจมตีเมืองอิโยน ดาน อาเบลเบธมาอาคาห์ และหมดทั้งท้องถิ่นคินเนเรท และหมดทั้งดินแดนแห่งนัฟทาลี
15:21 และต่อมา เมื่อบาอาชาทรงได้ยินเรื่องนั้นแล้ว พระองค์ได้ทรงหยุดสร้างเมืองรามาห์ และอาศัยอยู่ที่เมืองทีรซาห์
15:22 แล้วกษัตริย์อาสาทรงประกาศไปทั่วยูดาห์ไม่เว้นผู้ใดเลย และเขาทั้งหลายได้มารื้อเอาหินของเมืองรามาห์และไม้ของเมืองนั้นซึ่งบาอาชาทรงสร้างค้างอยู่ และกษัตริย์อาสาได้ทรงเอามาสร้างเมืองเกบาแห่งเบนยามินและเมืองมิสปาห์

อาสาสิ้นพระชนม์ เยโฮชาฟัทขึ้นครอบครองแทน
15:23 บรรดาพระราชกิจนอกนั้นของอาสา ทั้งยุทธพลังทั้งสิ้นของพระองค์ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และนครเหล่านั้นซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ แม้กระนั้นเมื่อพระองค์ทรงพระชราแล้วก็เกิดพระโรคขึ้นที่พระบาทของพระองค์
15:24 และอาสาได้ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเยโฮชาฟัทราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

นาดับครอบครองเหนืออิสราเอล
15:25 และนาดับราชโอรสของเยโรโบอัมได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในปีที่สองแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ และพระองค์ทรงครอบครองเหนืออิสราเอลเป็นเวลาสองปี
15:26 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดำเนินในทางแห่งราชบิดาของพระองค์ และในบาปของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป

บาอาชากบฏและยึดเอาอาณาจักรแห่งอิสราเอล
15:27 และบาอาชาบุตรชายของอาหิยาห์แห่งวงศ์วานของอิสสาคาร์ คิดกบฏต่อพระองค์ และบาอาชาทรงประหารพระองค์เสียที่เมืองกิบเบโธน ซึ่งเป็นเมืองของคนฟีลิสเตีย เพราะนาดับและคนอิสราเอลทั้งสิ้นกำลังล้อมเมืองกิบเบโธนอยู่
15:28 ดังนั้น ในปีที่สามแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ บาอาชาได้ประหารพระองค์เสียและขึ้นครอบครองแทนพระองค์
15:29 และต่อมา เมื่อพระองค์ทรงครอบครองแล้ว พระองค์ทรงประหารราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียสิ้น พระองค์ไม่เหลือผู้ใดที่หายใจไว้แก่เยโรโบอัมเลย จนกระทั่งพระองค์ได้ทรงทำลายผู้นั้นเสียสิ้น ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห์ผู้รับใช้ของพระองค์
15:30 เพราะเหตุบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ และซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป โดยการยั่วยุของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงยั่วยุพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลให้ทรงพระพิโรธ
15:31 บัดนี้ บรรดาพระราชกิจนอกนั้นของนาดับ และสิ่งทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

สงครามระหว่างอาสาและบาอาชา
15:32 และมีสงครามระหว่างอาสาและบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลตลอดวันเวลาของพระองค์ทั้งสอง
15:33 ในปีที่สามแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ บาอาชาบุตรชายของอาหิยาห์ได้ทรงเริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นที่เมืองทีรซาห์เป็นเวลายี่สิบสี่ปี
15:34 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดำเนินในทางของเยโรโบอัม และในบาปของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope