กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

เอลียาห์ไปเฝ้ากษัตริย์อาหับ
18:1 และต่อมาหลังจากหลายวัน พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเอลียาห์ในปีที่สาม ตรัสว่า “จงไปและแสดงตัวของเจ้าต่ออาหับ และเราจะส่งฝนมาเหนือพื้นดิน”
18:2 และเอลียาห์ไปแสดงตัวต่ออาหับ และมีการกันดารอาหารอย่างสาหัสในสะมาเรีย

โอบาดีห์ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ได้รับใช้อาหับ
18:3 และอาหับทรงเรียกโอบาดีห์ ผู้ซึ่งเป็นอธิบดีกรมวังของพระองค์ (บัดนี้โอบาดีห์นั้นเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ยิ่งนัก
18:4 ด้วยว่าเมื่อเยเซเบลขจัดพวกผู้พยากรณ์ของพระเยโฮวาห์ออกไป โอบาดีห์ได้นำผู้พยากรณ์หนึ่งร้อยคนซ่อนไว้ตามถ้ำแห่งละห้าสิบคน และเลี้ยงเขาทั้งหลายด้วยขนมปังและน้ำ)
18:5 และอาหับตรัสกับโอบาดีห์ว่า “จงไปให้ทั่วพื้นแผ่นดินไปหาธารน้ำพุ และไปให้ทั่วทุกลำธาร บางทีพวกเราจะพบหญ้าเพื่อรักษาชีวิตม้าและล่อให้คงอยู่ได้ เพื่อพวกเราจะไม่ต้องสูญเสียสัตว์ไปหมด”
18:6 ดังนั้น เขาทั้งสองได้แบ่งดินแดนกันเพื่อจะออกไปค้น อาหับเสด็จไปทางหนึ่ง และโอบาดีห์ไปอีกทางหนึ่ง
18:7 และขณะเมื่อโอบาดีห์กำลังไปตามทาง ดูเถิด เอลียาห์ได้พบเขา และโอบาดีห์ก็จำท่านได้ และซบหน้าลงและพูดว่า “เอลียาห์ เจ้านายของข้าพเจ้า เป็นตัวท่านเองจริงหรือ”
18:8 และท่านได้ตอบเขาว่า “ตัวข้าพเจ้าเอง จงไปบอกเจ้านายของท่านว่า ‘ดูเถิด เอลียาห์อยู่ที่นี่’”
18:9 และเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้กระทำบาปประการใด ท่านจึงจะมอบผู้รับใช้ของท่านไว้ในพระหัตถ์ของอาหับให้ประหารข้าพเจ้าเสีย
18:10 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ไม่มีประชาชาติหรือราชอาณาจักรใด ที่เจ้านายของข้าพเจ้าไม่ได้ส่งคนไปเสาะหาท่าน และเมื่อเขาทั้งหลายกราบทูลว่า ‘เขาไม่อยู่ที่นั่น พระเจ้าข้า’ พระองค์ก็ให้ประชาชาติหรือราชอาณาจักรปฏิญาณว่าเขาทั้งหลายไม่ได้พบท่าน
18:11 และบัดนี้ท่านกล่าวว่า ‘จงไปบอกเจ้านายของท่านว่า “ดูเถิด เอลียาห์อยู่ที่นี่”’
18:12 และต่อมา ทันทีที่ข้าพเจ้าไปจากท่านแล้ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะมาพาท่านไป ณ ที่ใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ และดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปทูลอาหับ และพระองค์หาท่านไม่พบ พระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย แต่ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ตั้งแต่หนุ่ม ๆ มา
18:13 ไม่มีผู้ใดเรียนเจ้านายของข้าพเจ้าดอกหรือว่า ข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดเมื่อเยเซเบลประหารเหล่าผู้พยากรณ์ของพระเยโฮวาห์เสีย คือข้าพเจ้าได้ซ่อนผู้พยากรณ์หนึ่งร้อยคนของพระเยโฮวาห์ไว้ตามถ้ำแห่งละห้าสิบคน และเลี้ยงพวกเขาด้วยขนมปังและน้ำ
18:14 และบัดนี้ท่านพูดว่า ‘จงไปบอกเจ้านายของท่านว่า “ดูเถิด เอลียาห์อยู่ที่นี่”’ และพระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย”
18:15 และเอลียาห์กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ซึ่งข้าพเจ้าปรนนิบัติอยู่ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะแสดงตัวของข้าพเจ้าแก่อาหับในวันนี้แน่”
18:16 ดังนั้น โอบาดีห์จึงไปเฝ้าอาหับและทูลพระองค์ และอาหับได้เสด็จไปพบเอลียาห์

เอลียาห์เข้าเฝ้ากษัตริย์อาหับแล้วท้าทายพระองค์
18:17 และต่อมา เมื่ออาหับทอดพระเนตรเห็นเอลียาห์ อาหับได้ตรัสกับท่านว่า “นี่ตัวเจ้าหรือ เจ้าผู้ทำความลำบากให้อิสราเอล”
18:18 และท่านทูลตอบว่า “ข้าพระองค์ไม่ได้กระทำความลำบากแก่อิสราเอล แต่พระองค์และราชวงศ์บิดาของพระองค์ได้กระทำ เพราะว่าพวกพระองค์ได้ทอดทิ้งพระบัญญัติต่าง ๆ ของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ได้ติดตามเหล่าพระบาอัล
18:19 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอทรงส่งไปและให้บรรดาคนอิสราเอลมารวบรวมต่อหน้าข้าพระองค์ที่ภูเขาคารเมล ทั้งผู้พยากรณ์ของพระบาอัลสี่ร้อยห้าสิบคนนั้น และผู้พยากรณ์ของเสารูปเคารพสี่ร้อยคนนั้น ผู้ซึ่งรับประทานที่โต๊ะเสวยของพระนางเยเซเบล”
18:20 ดังนั้น อาหับจึงทรงส่งไปยังชนชาติอิสราเอลทั้งปวง และรวบรวมผู้พยากรณ์เหล่านั้นเข้าด้วยกันที่ภูเขาคารเมล
18:21 และเอลียาห์ได้เข้ามาใกล้ประชากรทั้งปวงและกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจะลังเลอยู่ระหว่างความคิดเห็นสองฝ่ายนี้นานสักเท่าใด ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์ แต่ถ้าพระบาอัลเป็น ก็จงตามท่านไปเถิด” และประชากรไม่ตอบท่านสักคำเดียว
18:22 แล้วเอลียาห์พูดกับประชากรว่า “ตัวข้าพเจ้า คือข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวเป็นผู้พยากรณ์ของพระเยโฮวาห์ที่เหลืออยู่ แต่ผู้พยากรณ์ของพระบาอัลมีสี่ร้อยห้าสิบคน
18:23 ฉะนั้น ขอให้เขาทั้งหลายมอบวัวหนุ่มแก่พวกเราสองตัว และขอให้เขาทั้งหลายเลือกวัวตัวหนึ่งสำหรับพวกเขาเอง และฟันวัวตัวนั้นเป็นท่อน ๆ และวางมันไว้บนกองฟืน และอย่าใส่ไฟภายใต้ และข้าพเจ้าจะเตรียมวัวหนุ่มอีกตัวที่เหลือนั้น และวางมันไว้บนฟืน และไม่ใส่ไฟภายใต้
18:24 และท่านทั้งหลายจงร้องออกนามเหล่าพระของพวกท่าน และข้าพเจ้าจะร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ และพระเจ้าองค์ที่ทรงตอบด้วยไฟ พระองค์นั้นแหละทรงเป็นพระเจ้า” และประชากรทั้งปวงก็ตอบและพูดว่า “อย่างที่พูดก็ดีแล้ว”

การพิสูจน์บนภูเขาคารเมล
18:25 และเอลียาห์พูดกับพวกผู้พยากรณ์ของพระบาอัลว่า “ท่านทั้งหลายจงเลือกวัวหนุ่มตัวหนึ่งสำหรับพวกท่านและตระเตรียมมันเสียก่อน เพราะท่านทั้งหลายมากคนด้วยกัน และจงร้องออกนามพระทั้งหลายของพวกท่าน แต่อย่าใส่ไฟภายใต้”
18:26 และเขาทั้งหลายได้เอาวัวหนุ่มที่มอบไว้กับพวกเขามา และเขาทั้งหลายได้จัดเตรียมวัวตัวนั้น และร้องออกนามของพระบาอัล ตั้งแต่เวลาเช้าจนเที่ยงกล่าวว่า “โอ ข้าแต่พระบาอัล ขอสดับพวกข้าพเจ้าเถิด” แต่ไม่มีเสียง ทั้งไม่มีใครตอบ และเขาทั้งหลายก็กระโดดเต้นบนแท่นซึ่งได้สร้างขึ้นนั้น
18:27 และต่อมา ตอนเวลาเที่ยงเอลียาห์ได้เยาะเย้ยเขาเหล่านั้น และกล่าวว่า “ร้องให้ดัง ๆ ซี เพราะท่านเป็นพระองค์หนึ่ง ท่านกำลังสนทนาอยู่ หรือท่านกำลังไล่ตามอยู่ หรือท่านกำลังเดินทางอยู่ หรือบางทีท่านกำลังหลับอยู่และจะต้องปลุก”
18:28 และเขาทั้งหลายก็ร้องเสียงดัง และกรีดตัวเองตามธรรมเนียมของพวกเขาด้วยมีดและหลาว จนเลือดไหลพุ่งออกมาตามตัวพวกเขา
18:29 และต่อมา เมื่อผ่านเที่ยงวันไปแล้ว และเขาทั้งหลายได้ทำนายจนถึงเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น ก็ไม่มีเสียง ไม่มีใครตอบ และไม่มีใครเอาใจใส่
18:30 และเอลียาห์พูดกับประชากรทั้งปวงว่า “จงเข้ามาใกล้ข้าพเจ้า” และประชากรทั้งปวงก็เข้ามาใกล้ท่าน และท่านได้ซ่อมแซมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ที่ถูกทำลายลงนั้น
18:31 และเอลียาห์นำหินสิบสองก้อนมาตามจำนวนเผ่าของบุตรชายของยาโคบ ผู้ซึ่งพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงว่า “อิสราเอลจะเป็นชื่อของเจ้า”
18:32 และท่านได้สร้างแท่นบูชาด้วยหินเหล่านั้นในพระนามของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ขุดร่องรอบแท่นใหญ่พอจุเมล็ดพืชได้สองถัง
18:33 และท่านได้วางฟืนไว้เป็นระเบียบ และฟันวัวหนุ่มนั้นเป็นท่อน ๆ และวางมันไว้บนกองฟืน และกล่าวว่า “จงเติมน้ำให้เต็มสี่ไห และเทน้ำนั้นลงบนเครื่องเผาบูชา และบนกองฟืน”
18:34 และท่านกล่าวว่า “จงกระทำครั้งที่สอง” และเขาทั้งหลายได้กระทำครั้งที่สอง และท่านกล่าวว่า “จงกระทำครั้งที่สาม” และพวกเขาได้กระทำครั้งที่สาม
18:35 และน้ำไหลรอบแท่นบูชา และท่านใส่น้ำเต็มร่องด้วย
18:36 และต่อมา เมื่อถึงเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น เอลียาห์ผู้พยากรณ์ได้เข้ามาใกล้และทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอล ขอให้ทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่า พระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอล และข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และข้าพระองค์ได้กระทำบรรดาสิ่งเหล่านี้ตามพระดำรัสของพระองค์
18:37 ขอทรงฟังข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ เพื่อประชากรนี้จะทราบว่า พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระเจ้า และพระองค์ได้ทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีก”
18:38 แล้วไฟของพระเยโฮวาห์ได้ตกลงมาและเผาผลาญเครื่องเผาบูชา และฟืนและหินเหล่านั้น และผงคลีดิน และเลียน้ำซึ่งอยู่ในร่อง
18:39 และเมื่อประชากรทั้งปวงได้เห็น พวกเขาก็ซบหน้าลง และเขาทั้งหลายร้องว่า “พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์นั้น พระเยโฮวาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์นั้น”
18:40 และเอลียาห์พูดกับพวกเขาว่า “จงจับผู้พยากรณ์เหล่านั้นของพระบาอัล อย่าให้หนีไปได้สักคนเดียว” และเขาทั้งหลายได้จับคนเหล่านั้นมา และเอลียาห์ได้นำพวกเขาลงไปที่ลำธารคีโชนและฆ่าเขาเหล่านั้นเสียที่นั่น
18:41 และเอลียาห์ทูลอาหับว่า “ขอพระองค์เชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิด เพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมา”

เอลียาห์อธิษฐานขอให้ฝนตก
18:42 ดังนั้น อาหับได้เสด็จขึ้นไปเสวยและดื่ม และเอลียาห์ได้ขึ้นไปที่ยอดภูเขาคารเมล และท่านได้โน้มตัวลงถึงดิน และซบหน้าของท่านระหว่างเข่าของตน
18:43 และท่านพูดกับคนใช้ของท่านว่า “จงลุกขึ้นมองไปทางทะเล” และเขาได้ลุกขึ้นมองและพูดว่า “ไม่มีอะไรเลย” และท่านพูดว่า “จงไปอีกเจ็ดครั้ง”
18:44 และต่อมา เมื่อถึงครั้งที่เจ็ดแล้ว เขาพูดว่า “ดูเถิด มีเมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเล” และท่านพูดว่า “จงขึ้นไปทูลอาหับว่า ‘ขอทรงเตรียมราชรถของพระองค์และเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะไม่ติดฝน’”
18:45 และต่อมาอีกครู่หนึ่ง ท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลม และมีฝนตกหนัก และอาหับได้ทรงรถเสด็จและไปยังเมืองยิสเรเอล
18:46 และพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์สถิตอยู่บนเอลียาห์ และท่านได้คาดเอวของท่านไว้ และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสเรเอล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope