กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เยโฮรัมครอบครองเหนืออิสราเอล
3:1 บัดนี้ เยโฮรัมโอรสของอาหับได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอล ณ กรุงสะมาเรีย ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ และทรงครอบครองอยู่เป็นเวลาสิบสองปี
3:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ไม่เหมือนราชบิดาและราชมารดาของพระองค์ ด้วยว่าพระองค์ทรงทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอัลที่ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงสร้างนั้นเสีย
3:3 แต่กระนั้น พระองค์ยังทรงเกาะติดอยู่กับบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป พระองค์ไม่ได้ทรงพรากจากบาปเหล่านั้น

โมอับกบฏต่ออิสราเอล
3:4 และเมชากษัตริย์แห่งโมอับทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ และพระองค์ต้องถวายลูกแกะหนึ่งแสนตัว และแกะตัวผู้หนึ่งแสนตัวพร้อมกับขนของมันให้แก่กษัตริย์แห่งอิสราเอล
3:5 แต่ต่อมา เมื่ออาหับสิ้นพระชนม์แล้ว กษัตริย์แห่งโมอับได้กบฏต่อกษัตริย์แห่งอิสราเอล
3:6 และกษัตริย์เยโฮรัมได้ออกจากกรุงสะมาเรียในขณะเดียวกัน และทรงเกณฑ์คนอิสราเอลทั้งสิ้น
3:7 และพระองค์ทรงส่งสารไปยังเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า “กษัตริย์แห่งโมอับได้กบฏต่อข้าพเจ้า ท่านจะไปสู้รบกับโมอับพร้อมกับข้าพเจ้าหรือไม่” และเยโฮชาฟัทตรัสว่า “ข้าพเจ้าจะขึ้นไป ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างที่ท่านเป็น ประชากรของข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนประชากรของท่าน และบรรดาม้าของข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนอย่างบรรดาม้าของท่าน”
3:8 และเยโฮชาฟัทตรัสว่า “พวกเราจะขึ้นไปทางใด” และเยโฮรัมทรงตอบว่า “ไปทางถิ่นทุรกันดารแห่งเมืองเอโดม”
3:9 ดังนั้น กษัตริย์แห่งอิสราเอลจึงเสด็จไปพร้อมกับกษัตริย์แห่งยูดาห์และกษัตริย์แห่งเอโดม และกษัตริย์ทั้งสามองค์เสด็จอ้อมไปได้เจ็ดวัน และไม่มีน้ำให้กองทัพและให้บรรดาสัตว์ที่ติดตามพวกพระองค์มานั้น

พระเจ้าทรงติเตียนพันธมิตรระหว่างเยโฮชาฟัทกับเยโฮรัม
3:10 และกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ตรัสว่า “อนิจจาเอ๋ย พระเยโฮวาห์ทรงเรียกกษัตริย์สามองค์นี้มาพร้อมกันเพื่อจะมอบพวกพระองค์ไว้ในมือของโมอับ”
3:11 แต่เยโฮชาฟัทตรัสว่า “ที่นี่ไม่มีผู้พยากรณ์สักคนหนึ่งของพระเยโฮวาห์ เพื่อพวกเราจะให้ท่านทูลถามพระเยโฮวาห์หรือ” และผู้รับใช้คนหนึ่งของกษัตริย์แห่งอิสราเอลตอบและทูลว่า “เอลีชาบุตรชายของชาฟัทอยู่ที่นี่ เป็นผู้ที่เทน้ำบนมือของเอลียาห์”
3:12 และเยโฮชาฟัทตรัสว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์อยู่กับท่าน” ดังนั้นกษัตริย์แห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัทและกษัตริย์แห่งเอโดมได้เสด็จลงไปหาท่าน
3:13 และเอลีชาทูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ข้าพระองค์มีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับพระองค์ ขอพระองค์เสด็จไปหาพวกผู้พยากรณ์ของเสด็จพ่อและพวกผู้พยากรณ์ของเสด็จแม่ของพระองค์เถิด” และกษัตริย์แห่งอิสราเอลตรัสกับท่านว่า “หามิได้ ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเรียกกษัตริย์ทั้งสามองค์นี้มาพร้อมกันเพื่อมอบพวกพระองค์ไว้ในมือของโมอับ”
3:14 และเอลีชาทูลว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ซึ่งข้าพระองค์ปรนนิบัติอยู่ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด แน่ทีเดียว ถ้าข้าพระองค์ไม่ได้เห็นแก่พระพักตร์ของเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์แล้ว ข้าพระองค์จะไม่มองพระพักตร์ของพระองค์หรือแลดูพระองค์เลย
3:15 แต่บัดนี้ ขอทรงนำผู้เล่นเครื่องสายมาให้ข้าพระองค์สักคนหนึ่ง” และต่อมาเมื่อผู้เล่นเครื่องสายบรรเลงแล้ว พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็มาเหนือท่าน

พระเจ้าจะประทานน้ำและการมีชัย
3:16 และท่านทูลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘จงทำหุบเขานี้ให้เป็นสระทั่วไปหมด’
3:17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เจ้าทั้งหลายจะไม่เห็นลม ทั้งจะไม่เห็นฝน ถึงอย่างไรก็ดีหุบเขานั้นจะมีน้ำเต็มไปหมด เพื่อพวกเจ้าจะได้ดื่ม ทั้งพวกเจ้า ฝูงสัตว์และสัตว์ใช้งานของเจ้าทั้งหลาย’
3:18 และนี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงมอบคนโมอับไว้ในมือของพวกเจ้าด้วย
3:19 และเจ้าทั้งหลายจะโจมตีนครที่มีป้อมทุกนคร และนครเอกทุกนคร และจะโค่นต้นไม้ที่ดีลงทุกต้น และจะอุดน้ำพุทุกแห่งเสีย และทำไร่นาที่ดีทุกแปลงให้เสียไปด้วยก้อนหินทั้งหลาย”
3:20 และต่อมาพอรุ่งเช้า เมื่อถวายเครื่องธัญญบูชา ดูเถิด มีน้ำมาจากทางเมืองเอโดม จนแผ่นดินมีน้ำเต็มหมด

คนโมอับพ่ายแพ้
3:21 และเมื่อคนโมอับทั้งปวงได้ยินว่าบรรดากษัตริย์ยกมาสู้รบกับตน พวกเขาก็รวบรวมบรรดาคนที่สวมเครื่องอาวุธได้และมีอายุสูงขึ้นไป และยกไปตั้งที่พรมแดน
3:22 และเขาทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และดวงอาทิตย์ส่องแสงอยู่บนน้ำ และคนโมอับเห็นน้ำที่อยู่อีกฟากแดงเหมือนอย่างโลหิต
3:23 และเขาทั้งหลายกล่าวว่า “นี่เป็นโลหิต บรรดากษัตริย์ได้สู้รบกันเอง และฆ่ากันเองเป็นแน่ เพราะฉะนั้นบัดนี้ โมอับเอ๋ย ไปริบเอาข้าวของกันเถอะ”
3:24 และเมื่อพวกเขามาถึงค่ายของอิสราเอล คนอิสราเอลได้ลุกขึ้นและต่อสู้กับคนโมอับจนเขาทั้งหลายหนีไปต่อหน้าพวกเขา และเขาทั้งหลายได้รุกหน้าฆ่าฟันคนโมอับจนเข้าไปในแผ่นดินของคนโมอับเอง
3:25 และเขาทั้งหลายได้ทลายนครต่าง ๆ และทุกคนโยนก้อนหินของตนเข้าไปในไร่นาที่ดีทุกแปลงจนเต็ม และพวกเขาอุดน้ำพุเสียทุกแห่ง และโค่นต้นไม้ดี ๆ เสียหมด มีแต่ก้อนหินของคีร์หะเรเชทซึ่งพวกเขาให้เหลือไว้ กระนั้นบรรดานักสลิงได้ล้อมนครไว้และโจมตีนครนั้น
3:26 และเมื่อกษัตริย์แห่งโมอับทรงเห็นว่าการสู้รบกันนั้นดุเดือดเกินไปสำหรับพระองค์ พระองค์ทรงพาพลดาบเจ็ดร้อยคนเพื่อตีฝ่าออกมาทางกษัตริย์แห่งเมืองเอโดม แต่เขาทั้งหลายออกมาไม่ได้
3:27 แล้วพระองค์ทรงนำโอรสหัวปีของพระองค์ ที่ควรจะขึ้นครอบครองแทนพระองค์นั้น และถวายท่านเป็นเครื่องเผาบูชาเสียบนกำแพง และมีพระพิโรธใหญ่ยิ่งต่อคนอิสราเอล และเขาทั้งหลายได้ยกถอยไปจากพระองค์และกลับมายังแผ่นดินของตน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope