กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

นาอามานชาวซีเรียได้รับการรักษาให้หาย
5:1 บัดนี้ นาอามานผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์แห่งซีเรียเป็นคนสำคัญมากสำหรับนายของตน และเป็นคนมีเกียรติ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงนำชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้ ท่านเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญด้วย แต่ท่านเป็นโรคเรื้อน
5:2 และคนซีเรียได้ยกพวกไปปล้น และได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินแห่งอิสราเอลมาเป็นเชลย และเธอมาปรนนิบัติภรรยาของนาอามาน
5:3 และเธอพูดกับนายผู้หญิงของเธอว่า “อยากให้เจ้านายของดิฉันได้อยู่กับผู้พยากรณ์ที่อยู่ในสะมาเรีย ด้วยว่าท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หาย”
5:4 และผู้หนึ่งเข้าไปและบอกเจ้านายของท่านว่า “สาวใช้จากแผ่นดินแห่งอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้”
5:5 และกษัตริย์แห่งซีเรียตรัสว่า “จงไปเถิด จงไปและเราจะส่งสารไปยังกษัตริย์แห่งอิสราเอล” และท่านก็ไป และนำเงินหนักสิบตะลันต์ ทองคำหนักหกพันเชเขล และเสื้อสิบชุดไปพร้อมกับท่าน
5:6 และท่านนำสารไปยังกษัตริย์แห่งอิสราเอลใจความว่า “บัดนี้ เมื่อสารนี้มาถึงท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งนาอามานผู้รับใช้ของข้าพเจ้ามายังท่าน เพื่อท่านจะรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนของเขา”
5:7 และต่อมา เมื่อกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์และตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือ ชายคนนี้จึงส่งมาให้เรารักษาคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อนให้หาย เราขอร้องเจ้าทั้งหลาย ขอใคร่ครวญว่า เขาแสวงหาเหตุพิพาทกับเราอย่างไร”
5:8 และต่อมา เมื่อเอลีชาคนของพระเจ้าได้ยินว่า กษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์แล้ว ท่านจึงส่งคนไปยังกษัตริย์ ทูลว่า “เหตุไฉนพระองค์จึงทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์เสีย ขอให้เขามาหาข้าพระองค์เดี๋ยวนี้เถิด และเขาจะได้ทราบว่า มีผู้พยากรณ์คนหนึ่งในอิสราเอล”
5:9 ดังนั้น นาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถม้าศึกของท่าน และยืนอยู่ที่ประตูบ้านของเอลีชา
5:10 และเอลีชาส่งผู้สื่อสารมายังท่านพูดว่า “จงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้ง และเนื้อของท่านจะกลับคืนแก่ท่านเป็นอย่างเดิม และท่านจะสะอาด”
5:11 แต่นาอามานก็โกรธและไปเสีย และพูดว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าพเจ้าเป็นแน่ และมายืนอยู่และร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และโบกมือของเขาเหนือที่นั้นและรักษาคนเป็นโรคเรื้อนให้หาย
5:12 อาบานาและฟารปาร์แม่น้ำแห่งเมืองดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลำน้ำแห่งอิสราเอลดอกหรือ ข้าพเจ้าจะชำระตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือ” ดังนั้นท่านจึงหันและไปเสียด้วยความเดือดดาล
5:13 และพวกผู้รับใช้ของท่านเข้ามาใกล้ และพูดกับท่านและกล่าวว่า “บิดาของข้าพเจ้า ถ้าท่านผู้พยากรณ์ได้สั่งท่านให้กระทำสิ่งใหญ่โตประการหนึ่ง ท่านจะไม่กระทำไปแล้วหรอกหรือ ถ้าเช่นนั้นเมื่อท่านผู้พยากรณ์กล่าวแก่ท่านว่า ‘จงไปล้างและสะอาดเถิด’ ท่านยิ่งควรจะทำสักเท่าใด”
5:14 แล้วท่านจึงลงไปและจุ่มตัวเจ็ดครั้งในแม่น้ำจอร์แดนตามถ้อยคำของคนของพระเจ้า และเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นเหมือนอย่างเนื้อเด็กเล็ก ๆ และท่านก็สะอาด
5:15 และท่านกลับไปยังคนของพระเจ้า ทั้งตัวท่านและพรรคพวกทั้งหมดของท่าน และมายืนอยู่ข้างหน้าเอลีชา และท่านกล่าวว่า “ดูเถิด บัดนี้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าในแผ่นดินโลกทั้งสิ้นนอกจากในอิสราเอล เพราะฉะนั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอรับของกำนัลสักอย่างหนึ่งจากผู้รับใช้ของท่านเถิด”
5:16 แต่ท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ซึ่งข้าพเจ้าปรนนิบัติอยู่ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่รับสิ่งใดเลยฉันนั้น” และเขารบเร้าท่านให้รับของกำนัลนั้นไว้ แต่ท่านปฏิเสธ
5:17 และนาอามานกล่าวว่า “งั้นข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านได้โปรดให้ดินบรรทุกล่อสักสองตัวแก่ผู้รับใช้ของท่านได้หรือไม่ เพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาแก่พระอื่น ๆ เว้นแต่ถวายแด่พระเยโฮวาห์เท่านั้น
5:18 ในเรื่องนี้ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้อภัยแก่ผู้รับใช้ของท่าน คือเมื่อนายของข้าพเจ้าเข้าไปในนิเวศน์ของพระริมโมนเพื่อจะนมัสการที่นั่น และพระองค์ทรงพิงอยู่ที่มือของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าโน้มคำนับในนิเวศน์ของพระริมโมน เมื่อข้าพเจ้าโน้มตัวลงในนิเวศน์ของพระริมโมนนั้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยแก่ผู้รับใช้ของท่านในเรื่องนี้”
5:19 และเอลีชาพูดกับท่านว่า “จงไปโดยสันติภาพเถิด” ดังนั้นนาอามานจึงออกไปจากเอลีชาได้ไม่ไกลนัก

ความบาปและการลงโทษเกหะซี
5:20 แต่เกหะซีคนใช้ของเอลีชาคนของพระเจ้าพูดว่า “ดูเถิด นายของข้าพเจ้าได้ปล่อยนาอามานคนซีเรียคนนี้ไปเสีย โดยไม่รับสิ่งของที่เขานำมาจากมือของเขา แต่พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ข้าพเจ้าจะวิ่งตามเขาไปและเอามาจากเขาบ้าง”
5:21 ดังนั้น เกหะซีจึงตามนาอามานไป และเมื่อนาอามานเห็นเขาวิ่งตามตนมา ท่านจึงลงจากรถม้าศึกเพื่อต้อนรับเขาและพูดว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือ”
5:22 และเขาพูดว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดี นายของข้าพเจ้าได้ส่งข้าพเจ้ามาโดยกล่าวว่า ‘ดูเถิด บัดนี้มีชายหนุ่มสองคนในเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์ มาหาข้าพเจ้าจากแดนเทือกเขาเอฟราอิม ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอท่านโปรดให้เงินแก่เขาทั้งสองสักหนึ่งตะลันต์และเสื้อสักสองชุดเถิด’”
5:23 และนาอามานพูดว่า “เอาไปสองตะลันต์เลย” และท่านรบเร้าเขา และเอาเงินสองตะลันต์ใส่กระสอบสองใบผูกไว้ พร้อมกับเสื้อสองตัว และให้คนใช้สองคนของท่านแบกไป และพวกเขาก็แบกสิ่งของเหล่านั้นเดินนำหน้าเกหะซีมา
5:24 และเมื่อเขามาถึงป้อมปราการ เกหะซีก็รับสิ่งของเหล่านั้นจากมือของเขาทั้งสอง และเอาไปเก็บไว้ในบ้าน และเขาปล่อยคนเหล่านั้นไป และพวกเขาก็จากไป
5:25 แต่เกหะซีเข้าไปและยืนอยู่ต่อหน้านายของตน และเอลีชาพูดกับเขาว่า “เกหะซี เจ้าไปไหนมา” และเขาพูดว่า “ผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหน”
5:26 และท่านกล่าวแก่เขาว่า “จิตใจของเรามิได้ไปกับเจ้าหรือ เมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถม้าศึกของเขาเพื่อต้อนรับเจ้า นี่เป็นเวลาควรที่จะรับเงิน รับเสื้อผ้า สวนต้นมะกอก และสวนองุ่น แกะและวัวตัวผู้ และคนใช้ชายหญิงหรือ
5:27 ฉะนั้นโรคเรื้อนของนาอามานจะติดอยู่ที่เจ้าและที่เชื้อสายของเจ้าเป็นนิตย์” และเขาออกไปจากหน้าท่านเป็นคนโรคเรื้อนขาวอย่างหิมะ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope