กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เอลีชาเอาหัวขวานกลับคืนมา
6:1 และเหล่าศิษย์ของพวกผู้พยากรณ์กล่าวกับเอลีชาว่า “บัดนี้ ดูเถิด สถานที่ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่กับท่านนั้นก็คับแคบเกินไปสำหรับพวกข้าพเจ้า
6:2 ข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องท่าน ขอให้พวกข้าพเจ้าไปที่แม่น้ำจอร์แดน และให้ทุกคนเอาไม้คนละหนึ่งท่อนมา และให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสร้างสถานที่สำหรับพวกข้าพเจ้าที่นั่น ที่พวกข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ได้” และท่านตอบว่า “พวกเจ้าจงไปเถอะ”
6:3 และคนหนึ่งกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอไปพร้อมกับพวกผู้รับใช้ของท่านด้วยเถิด” และท่านตอบว่า “เราจะไป”
6:4 ดังนั้น ท่านจึงไปกับเขาทั้งหลาย และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงแม่น้ำจอร์แดนแล้ว พวกเขาก็โค่นต้นไม้
6:5 แต่ขณะที่คนหนึ่งกำลังโค่นต้นไม้อยู่ หัวขวานตกลงไปในน้ำ และเขาร้องและพูดว่า “แย่แล้ว นายท่าน ด้วยว่าได้ยืมขวานนั้นมา”
6:6 และคนของพระเจ้าพูดว่า “ขวานนั้นตกที่ไหน” และเขาชี้ที่ให้ท่านทราบ และท่านก็ตัดกิ่งไม้อันหนึ่งและทิ้งไม้นั้นลงไปที่นั่น และขวานเหล็กนั้นก็ลอยขึ้นมา
6:7 ฉะนั้นท่านจึงพูดว่า “เจ้าจงหยิบขวานนั้นขึ้นมา” และเขาเอื้อมมือออกไปและหยิบขวานนั้นขึ้นมา

เอลีชาให้กษัตริย์แห่งอิสราเอลทราบถึงแผนการของเบนฮาดัด
6:8 แล้วกษัตริย์แห่งซีเรียสู้รบกับอิสราเอล และพระองค์ทรงปรึกษากับพวกผู้รับใช้ของพระองค์ว่า “เราจะตั้งค่ายของเรา ณ ที่นั้นที่นี้”
6:9 และคนของพระเจ้าส่งไปยังกษัตริย์แห่งอิสราเอล ทูลว่า “ขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านไปยังสถานที่แห่งนั้น เพราะคนซีเรียได้ยกลงไปที่นั่นแล้ว”
6:10 และกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงส่งไปยังสถานที่ซึ่งคนของพระเจ้าบอกพระองค์ และเตือนพระองค์ให้ระวัง และพระองค์ทรงช่วยตัวเองให้รอดพ้นที่นั่นมิใช่เพียงครั้งสองครั้ง
6:11 ฉะนั้นพระทัยของกษัตริย์แห่งซีเรียก็วุ่นวายเป็นอันมากเพราะเรื่องนี้ และพระองค์ทรงเรียกพวกผู้รับใช้ของพระองค์มา และตรัสแก่พวกเขาว่า “พวกเจ้าจะไม่แสดงให้เราเห็นหรือว่า คนใดในพวกเราที่อยู่ฝ่ายกษัตริย์แห่งอิสราเอล”
6:12 และผู้รับใช้คนหนึ่งของพระองค์ทูลว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ ไม่มีผู้ใดพระเจ้าข้า แต่เอลีชาผู้พยากรณ์ซึ่งอยู่ในอิสราเอลทูลบรรดาถ้อยคำซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่กษัตริย์แห่งอิสราเอล”

เอลีชาอยู่ในเมืองโดธาน
6:13 และพระองค์ตรัสว่า “จงไปสอดแนมดูว่า เขาอยู่ที่ไหน เพื่อเราจะส่งคนไปจับเขามา” และมีคนทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด เขาอยู่ในเมืองโดธาน”
6:14 ฉะนั้นพระองค์จึงทรงส่งบรรดาม้า รถม้าศึก และกองทัพใหญ่ไปที่นั่น และพวกเขาไปกันในเวลากลางคืนและล้อมนครนั้นไว้
6:15 และเมื่อคนใช้ของคนของพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู่และออกไป ดูเถิด กองทัพล้อมนครไว้พร้อมด้วยบรรดาม้าและรถม้าศึก และคนใช้ของท่านพูดกับท่านว่า “แย่แล้ว นายของข้าพเจ้า พวกเราจะทำอย่างไรดี”
6:16 และท่านตอบว่า “อย่ากลัวเลย เพราะพวกที่อยู่ฝ่ายพวกเรานั้นมากกว่าพวกที่อยู่ฝ่ายพวกเขา”
6:17 และเอลีชาอธิษฐานและทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอทรงเปิดตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็น” และพระเยโฮวาห์ทรงเปิดตาของชายหนุ่มคนนั้น และเขาเห็นและดูเถิด ภูเขานั้นเต็มไปด้วยม้าและรถม้าศึกเพลิงอยู่รอบเอลีชา

เอลีชานำทหารซีเรียที่ตาบอดไปยังกรุงสะมาเรีย
6:18 และเมื่อคนซีเรียลงมายังท่าน เอลีชาก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ และทูลว่า “ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอทรงโปรดให้คนเหล่านี้ตาบอดไปเสีย” และพระองค์ทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำของเอลีชา
6:19 และเอลีชาพูดกับคนเหล่านั้นว่า “นี่ไม่ใช่ทางไป และนี่ก็ไม่ใช่นครด้วย จงตามข้าพเจ้ามา และข้าพเจ้าจะพาท่านทั้งหลายไปหาชายคนนั้นที่พวกท่านแสวงหา” แต่ท่านพาพวกเขาไปยังกรุงสะมาเรีย
6:20 และต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายเข้าไปในกรุงสะมาเรียแล้ว เอลีชาก็ทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปิดตาของคนเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะเห็นได้” และพระเยโฮวาห์ทรงเปิดตาของเขาทั้งหลายและเขาทั้งหลายก็เห็น และดูเถิด พวกเขาอยู่กลางกรุงสะมาเรีย
6:21 และกษัตริย์แห่งอิสราเอล เมื่อพระองค์ทรงเห็นพวกเขาแล้ว ได้ตรัสกับเอลีชาว่า “บิดาของข้าพเจ้า จะให้ข้าพเจ้าฆ่าพวกเขาไหม จะให้ข้าพเจ้าฆ่าพวกเขาไหม”
6:22 และท่านทูลตอบว่า “ขอพระองค์อย่าทรงประหารพวกเขาเสีย พระองค์จะประหารคนที่พระองค์จับมาเป็นเชลยเสียด้วยดาบและด้วยธนูของพระองค์หรือ ขอทรงโปรดจัดอาหารและน้ำต่อหน้าเขาทั้งหลายเถิด เพื่อพวกเขาจะรับประทานและดื่ม และกลับไปหาเจ้านายของพวกเขา”
6:23 และพระองค์ทรงจัดเสบียงมื้อใหญ่ให้แก่เขาทั้งหลาย และเมื่อพวกเขาได้กินและดื่มแล้ว พระองค์ทรงปล่อยพวกเขาไป และเขาทั้งหลายกลับไปหาเจ้านายของตน ดังนั้นกองทัพของคนซีเรียจึงมิได้เข้ามาในแผ่นดินแห่งอิสราเอลอีกเลย

กองทัพซีเรียล้อมกรุงสะมาเรีย
6:24 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ เบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียทรงรวบรวมกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์และเสด็จขึ้นไปและล้อมกรุงสะมาเรีย
6:25 มีการกันดารอาหารอย่างหนักในสะมาเรีย และดูเถิด พวกเขาล้อมกรุงนั้นไว้จนหัวลาตัวหนึ่งขายกันเป็นเงินแปดสิบเชเขล และมูลนกเขาครึ่งลิตรเป็นเงินห้าเชเขล
6:26 และขณะที่กษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงผ่านไปบนกำแพง มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องทูลพระองค์ว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ ขอทรงช่วย”
6:27 และพระองค์ตรัสว่า “ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงช่วยเจ้า เราจะช่วยเจ้าได้จากไหน จากลานนวดข้าวหรือจากบ่อย่ำองุ่นหรือ”
6:28 และกษัตริย์ตรัสกับนางว่า “เจ้าเป็นอะไรไป” และนางทูลตอบว่า “หญิงคนนี้พูดกับข้าพระองค์ว่า ‘จงเอาลูกชายของเจ้ามาให้พวกเรากินเสียวันนี้เถิด และพวกเราจะกินลูกชายของฉันวันพรุ่งนี้’
6:29 ดังนั้น พวกเราจึงต้มลูกชายของข้าพระองค์และกินเขาเสีย และรุ่งขึ้นข้าพระองค์พูดกับนางว่า ‘จงเอาลูกชายของเจ้ามา เพื่อพวกเราจะกินเขาเสีย’ และนางก็ซ่อนลูกชายของนางไว้”
6:30 และต่อมา เมื่อกษัตริย์ทรงได้ยินเหล่าถ้อยคำของหญิงนั้น พระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์ และพระองค์ทรงดำเนินผ่านไปบนกำแพง และประชากรก็มองดู และดูเถิด พระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้อของพระองค์
6:31 แล้วพระองค์ตรัสว่า “ขอพระเจ้าทรงกระทำต่อเราและให้หนักยิ่งกว่า หากศีรษะของเอลีชาบุตรชายของชาฟัทยังตั้งอยู่บนเขาในวันนี้”

เยโฮรัมหาโอกาสฆ่าเอลีชา
6:32 แต่เอลีชานั่งอยู่ในบ้านของท่าน และพวกผู้อาวุโสก็นั่งอยู่พร้อมกับท่าน และกษัตริย์ทรงส่งชายคนหนึ่งมาจากต่อพระพักตร์ของพระองค์ แต่ก่อนที่ผู้สื่อสารคนนั้นจะมาถึงเอลีชา ท่านก็พูดกับพวกผู้อาวุโสว่า “ท่านทั้งหลายเห็นไหมว่า บุตรชายของฆาตกรคนนี้ได้ส่งคนมาเอาศีรษะของข้าพเจ้าไป ดูเถิด เมื่อผู้สื่อสารคนนั้นมา จงปิดประตูเสีย และกันเขาไว้ที่ประตู เสียงเท้าของนายของเขาตามหลังเขามามิใช่หรือ”
6:33 และขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ ดูเถิด ผู้สื่อสารคนนั้นลงมาหาท่าน และเขาพูดว่า “ดูเถิด เหตุร้ายนี้มาจากพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าควรรอคอยสิ่งใดจากพระเยโฮวาห์ต่อไปอีก”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope