กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

การพิพากษาราชวงศ์ของอาหับ
10:1 และอาหับมีโอรสเจ็ดสิบองค์ในกรุงสะมาเรีย และเยฮูได้ทรงพระอักษรจดหมายหลายฉบับและส่งไปยังกรุงสะมาเรียถึงบรรดาผู้ครอบครองแห่งเมืองยิสเรเอล ถึงพวกผู้อาวุโส และถึงบรรดาพี่เลี้ยงแห่งโอรสของอาหับว่า
10:2 “บัดนี้ ทันทีที่จดหมายฉบับนี้มาถึงท่านทั้งหลาย เมื่อเห็นว่าบรรดาโอรสของนายของพวกท่านอยู่กับท่านทั้งหลาย และพวกท่านมีบรรดารถม้าศึกและม้า นครที่มีป้อมด้วยและเครื่องอาวุธต่าง ๆ
10:3 จงคัดเลือกโอรสของนายของท่านทั้งหลายองค์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด และจงตั้งท่านไว้บนบัลลังก์ของพระราชบิดาของท่าน และจงสู้รบเพื่อราชวงศ์นายของพวกท่าน”
10:4 แต่เขาทั้งหลายกลัวอย่างมาก และพูดว่า “ดูเถิด กษัตริย์สององค์ยังต้านทานพระองค์ไม่ได้แล้ว เราทั้งหลายจะต่อสู้พระองค์ได้อย่างไร”
10:5 และผู้ที่ครอบครองเหนือพระราชวัง และผู้ที่ครอบครองเหนือนครนั้น พวกผู้อาวุโสเช่นกันและพวกพี่เลี้ยงของราชโอรสส่งไปทูลเยฮูว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และจะกระทำทุกอย่างที่พระองค์จะตรัสสั่งแก่พวกข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตั้งกษัตริย์องค์ใดเลย ขอพระองค์ทรงกระทำตามที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด”
10:6 แล้วพระองค์ทรงพระอักษรจดหมายไปถึงพวกเขาเป็นครั้งที่สองว่า “ถ้าท่านทั้งหลายอยู่ฝ่ายเรา และถ้าพวกท่านยอมตั้งใจฟังเสียงของเรา ท่านทั้งหลายจงนำศีรษะของบรรดาโอรสของนายของพวกท่านมายังเราที่เมืองยิสเรเอลพรุ่งนี้เวลานี้” บัดนี้ บรรดาโอรสของกษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ็ดสิบองค์ด้วยกัน อยู่กับคนใหญ่คนโตในนคร ผู้ซึ่งได้ชุบเลี้ยงท่านทั้งหลายมา
10:7 และต่อมา เมื่อจดหมายฉบับนี้มาถึงเขาทั้งหลาย พวกเขาก็จับบรรดาโอรสของกษัตริย์ และฆ่าเสียเจ็ดสิบองค์ด้วยกัน และเอาศีรษะของพวกท่านใส่ตะกร้า และส่งไปยังพระองค์ที่เมืองยิสเรเอล
10:8 และมีผู้สื่อสารคนหนึ่งมาและทูลพระองค์ว่า “พวกเขานำศีรษะของบรรดาโอรสของกษัตริย์มาแล้ว” และพระองค์ตรัสว่า “พวกท่านจงกองศีรษะเหล่านั้นไว้เป็นสองกองตรงทางเข้าประตูเมืองจนถึงเวลารุ่งเช้า”
10:9 และต่อมาพอรุ่งเช้า พระองค์เสด็จออกไปประทับยืน และตรัสกับประชากรทั้งปวงว่า “ท่านทั้งหลายก็ชอบธรรม ดูเถิด เราได้กบฏต่อนายของเราและประหารพระองค์เสีย แต่ผู้ใดเล่าได้สังหารบรรดาคนเหล่านี้
10:10 บัดนี้ จงทราบเถิดว่าพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสเกี่ยวกับราชวงศ์ของอาหับ จะไม่ตกถึงดินแต่อย่างไรเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามที่พระองค์ได้ตรัสโดยเอลียาห์ผู้รับใช้ของพระองค์แล้ว”
10:11 ดังนั้น เยฮูทรงประหารทุกคนที่เหลืออยู่ในราชวงศ์ของอาหับในเมืองยิสเรเอล ทั้งคนใหญ่คนโตทุกคนของพระองค์ และญาติพี่น้องของพระองค์ และพวกปุโรหิตของพระองค์ จนเยฮูไม่ให้พระองค์มีเหลือไว้สักคนเดียวเลย
10:12 และพระองค์ทรงลุกขึ้นและออกเดินทาง และเสด็จมายังกรุงสะมาเรีย และขณะเมื่อพระองค์ประทับที่โรงตัดขนแกะตามทางที่เสด็จ
10:13 เยฮูทรงพบพระญาติทั้งหลายของอาหัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ และตรัสว่า “ท่านทั้งหลายคือใคร” และเขาทั้งหลายทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายคือญาติของอาหัสยาห์ และข้าพเจ้าทั้งหลายลงมาคำนับบรรดาโอรสของกษัตริย์และบรรดาโอรสของพระราชินี”
10:14 และพระองค์ตรัสว่า “จับเขาทั้งหลายทั้งเป็น” และพวกเขาได้จับเขาทั้งหลายทั้งเป็นและประหารเขาทั้งหลายเสียที่บ่อโรงตัดขนแกะ คือสี่สิบสองคนด้วยกัน พระองค์ไม่ให้มีเหลือไว้สักคนเดียว

เยฮูไว้ชีวิตของเยโฮนาดับ
10:15 และเมื่อพระองค์เสด็จจากที่นั่นแล้ว พระองค์ทรงพบเยโฮนาดับบุตรชายของเรคาบซึ่งกำลังมาหาพระองค์ และพระองค์ทรงคำนับเขาและตรัสกับเขาว่า “จิตใจของท่านซื่อตรง เหมือนอย่างจิตใจของเราซื่อตรงต่อจิตใจของท่านหรือ” และเยโฮนาดับทูลตอบว่า “ซื่อตรง พระเจ้าข้า” “ถ้าจิตใจของท่านซื่อตรงก็จงยื่นมือของท่านมาให้เรา” และเขาจึงยื่นมือของเขาให้พระองค์ และเยฮูก็จับเขาให้ขึ้นมาบนรถม้าศึกพร้อมกับพระองค์
10:16 และพระองค์ตรัสว่า “จงมากับเราเถิด และดูความร้อนรนของเราเพื่อพระเยโฮวาห์” ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงให้เขานั่งรถม้าศึกของพระองค์ไป
10:17 และเมื่อพระองค์มาถึงกรุงสะมาเรีย พระองค์ทรงประหารคนทั้งปวงที่เหลืออยู่แก่อาหับในกรุงสะมาเรียเสีย จนพระองค์ทรงทำลายอาหับเสียสิ้น ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ตรัสกับเอลียาห์
10:18 และเยฮูทรงรวบรวมบรรดาประชากรทั้งสิ้น และตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “อาหับได้ปรนนิบัติพระบาอัลแต่เล็กน้อย แต่เยฮูจะปรนนิบัติพระองค์อย่างมาก

เยฮูทำลายการนับถือพระบาอัลในอิสราเอล
10:19 ฉะนั้นบัดนี้ จงเรียกพวกผู้พยากรณ์ทั้งหมดของพระบาอัลให้มาหาเรา ทั้งบรรดาผู้รับใช้และปุโรหิตของพระองค์ อย่าให้ผู้ใดขาดไปเลย เพราะเรามีเครื่องสัตวบูชาอย่างใหญ่โตที่จะถวายแก่พระบาอัล ผู้ใดก็ตามที่ขาดไป เขาจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้” แต่เยฮูทรงกระทำเป็นอุบายเพื่อที่พระองค์จะทรงทำลายบรรดาผู้นับถือพระบาอัล
10:20 และเยฮูตรัสว่า “จงจัดการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบาอัล” และเขาทั้งหลายก็ป่าวร้องเรียกประชุมเช่นนั้น
10:21 และเยฮูทรงส่งไปตลอดทั่วอิสราเอลทั้งสิ้น และบรรดาผู้นับถือพระบาอัลก็มาทั้งหมด จนไม่มีเหลือสักคนเดียวที่ไม่ได้มา และเขาทั้งหลายเข้าไปในนิเวศน์ของพระบาอัล และนิเวศน์ของพระบาอัลก็เต็มแน่นขนัดจากสุดปลายข้างหนึ่งจนถึงอีกข้างหนึ่ง
10:22 และพระองค์ตรัสกับผู้ที่ดูแลตู้เสื้อว่า “จงเอาเสื้อสำหรับบรรดาผู้นับถือพระบาอัลออกมา” และเขาก็เอาเสื้อออกมาให้เขาทั้งหลาย
10:23 และเยฮูเสด็จเข้าไปในนิเวศน์ของพระบาอัล พร้อมกับเยโฮนาดับบุตรชายของเรคาบ และตรัสกับบรรดาผู้นับถือพระบาอัลว่า “จงค้นดู และดูให้ดีว่าไม่มีผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์อยู่ที่นี่พร้อมกับพวกท่าน แต่ให้มีเฉพาะผู้นับถือพระบาอัลเท่านั้น”
10:24 และเมื่อเขาทั้งหลายเข้าไปเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชาและเครื่องเผาบูชาต่าง ๆ เยฮูทรงจัดตั้งคนแปดสิบคนไว้ภายนอก และตรัสว่า “ถ้าชายคนใดซึ่งเรามอบไว้ในมือของเจ้าทั้งหลายหนีรอดไปได้ คนที่ปล่อยให้เขาไป คนนั้นจะต้องเสียชีวิตของตนแทนชีวิตของเขา”
10:25 และต่อมา ทันทีที่พระองค์เสร็จการถวายเครื่องเผาบูชาแล้ว เยฮูตรัสกับทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารว่า “จงเข้าไปและฆ่าพวกเขาเสีย อย่าให้ผู้ใดออกมาเลย” และเขาทั้งหลายฆ่าพวกเขาเสียด้วยคมดาบ และทหารรักษาพระองค์และพวกนายทหารโยนศพเขาทั้งหลายออกไว้ข้างนอก และไปยังนครแห่งนิเวศน์ของพระบาอัล
10:26 และเขาทั้งหลายนำเอาบรรดาเสาศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากนิเวศน์ของพระบาอัล และเผาพวกมันเสีย
10:27 และเขาทั้งหลายทลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอัล และทลายนิเวศน์ของพระบาอัลและกระทำให้นิเวศน์นั้นเป็นส้วมจนถึงทุกวันนี้
10:28 ดังนั้นเยฮูทรงกวาดล้างพระบาอัลออกเสียจากอิสราเอล
10:29 อย่างไรก็ตาม เยฮูไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป คือลูกวัวทองคำเหล่านั้นที่อยู่ในเมืองเบธเอลและที่อยู่ในเมืองดาน

พระสัญญาสำหรับชั่วอายุที่สี่ของเยฮู
10:30 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเยฮูว่า “เพราะเหตุเจ้าได้ทำดีในการกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเรา และได้กระทำต่อราชวงศ์ของอาหับตามทุกอย่างที่อยู่ในใจของเรา ลูกหลานของเจ้าชั่วอายุที่สี่จะได้นั่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอล”
10:31 แต่เยฮูไม่ได้ทรงระมัดระวังที่จะดำเนินในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยสิ้นสุดพระทัยของพระองค์ ด้วยว่าพระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปทั้งหลายของเยโรโบอัม ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป
10:32 ในวันเวลาเหล่านั้น พระเยโฮวาห์ทรงเริ่มตัดส่วนของอิสราเอลออก และฮาซาเอลรบชนะเขาทั้งหลายทั่วเขตแดนทั้งสิ้นของอิสราเอล
10:33 ตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนฟากตะวันออก ทั่วทั้งแผ่นดินแห่งกิเลอาด คนกาด คนรูเบนและคนมนัสเสห์ ตั้งแต่อาโรเออร์ ซึ่งอยู่ข้างแม่น้ำอาร์โนน คือกิเลอาดและบาชาน

เยฮูสิ้นพระชนม์ เยโฮอาหาสครอบครองแทน
10:34 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยฮู และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และยุทธพลังทั้งสิ้นของพระองค์ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ
10:35 และเยฮูทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในกรุงสะมาเรีย และเยโฮอาหาสโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
10:36 และเวลาที่เยฮูทรงครอบครองเหนืออิสราเอลในกรุงสะมาเรียนั้นคือยี่สิบแปดปี

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope