กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เชื้อพระวงศ์ของยูดาห์ถูกทำลายเสียสิ้น เว้นแต่โยอาช (2 พศด 22:10-12)
11:1 และเมื่ออาธาลิยาห์พระราชมารดาของอาหัสยาห์ทรงเห็นว่าโอรสของพระนางสิ้นพระชนม์แล้ว พระนางก็ลุกขึ้นและทรงทำลายเชื้อพระวงศ์เสียสิ้น
11:2 แต่เยโฮเชบาธิดาของกษัตริย์โยรัม พระน้องนางของอาหัสยาห์ ได้นำโยอาชโอรสของอาหัสยาห์และลอบลักเธอไปจากท่ามกลางบรรดาโอรสของกษัตริย์ผู้ซึ่งถูกประหารชีวิต และพวกเขาจึงซ่อนเธอไว้ คือเธอและพี่เลี้ยงของเธอ ในห้องบรรทมเพื่อซ่อนเธอเสียจากอาธาลิยาห์ ดังนั้นเธอจึงไม่ได้ถูกประหารชีวิต
11:3 และเธอได้อยู่กับนางซ่อนอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เป็นเวลาหกปี และอาธาลิยาห์ก็ได้ครอบครองเหนือแผ่นดิน

โยอาชรับตำแหน่งเป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ (2 พศด 23:1-11)
11:4 และในปีที่เจ็ด เยโฮยาดาส่งไปและเรียกบรรดาผู้ปกครองคนร้อยคน พร้อมกับพวกนายทหารและพวกทหารรักษาพระองค์ และให้เขาทั้งหลายมาหาท่านในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และท่านทำพันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลาย และให้พวกเขาปฏิญาณในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และนำโอรสของกษัตริย์มาให้เขาทั้งหลายเห็น
11:5 และท่านบัญชาเขาทั้งหลายว่า “นี่เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจงกระทำ คือหนึ่งในสามของพวกท่าน ผู้เข้าเวรวันสะบาโต จงให้เป็นผู้เฝ้าพระราชวังของกษัตริย์
11:6 และอีกหนึ่งในสามจงประจำอยู่ที่ประตูสูร และอีกหนึ่งในสามประจำอยู่ที่ประตูข้างหลังพวกทหารรักษาพระองค์ ดังนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าพระราชวัง เพื่อไม่ให้พระราชวังนั้นถูกทำลายลง
11:7 และท่านทั้งหลายอีกสองพวก คือผู้ที่ออกเวรวันสะบาโต จงให้พวกเขาเฝ้าพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์รอบกษัตริย์
11:8 และท่านทั้งหลายจงล้อมกษัตริย์ไว้รอบ ทุกคนถืออาวุธของตนไว้ในมือของตน และผู้ที่เข้ามาใกล้แถวก็ให้เขาถูกประหารชีวิตเสีย และท่านทั้งหลายจงอยู่กับกษัตริย์เมื่อพระองค์เสด็จออกไปและเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามา”
11:9 และบรรดานายร้อยก็กระทำตามที่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตสั่งทุกประการ และพวกเขานำคนของตนทุกคนที่จะเข้าเวรวันสะบาโต พร้อมกับคนที่จะออกเวรวันสะบาโตนั้น และมาหาเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต
11:10 และปุโรหิตได้มอบบรรดาหอกและโล่ซึ่งอยู่ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ อันเป็นของกษัตริย์ดาวิดให้แก่บรรดานายร้อย
11:11 และพวกทหารรักษาพระองค์ทุกคนถืออาวุธของตนไว้ในมือของตน ยืนประจำอยู่รอบกษัตริย์ ตั้งแต่หัวมุมด้านขวาของพระวิหารไปถึงหัวมุมด้านซ้ายของพระวิหาร ตลอดแนวแท่นบูชาและพระวิหาร
11:12 และท่านก็นำโอรสของกษัตริย์ออกมาและสวมมงกุฎไว้บนท่าน และมอบพระโอวาทให้แก่ท่าน และเขาทั้งหลายตั้งท่านไว้เป็นกษัตริย์ และเจิมท่าน และเขาทั้งหลายก็ตบมือของตนและพูดว่า “ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองกษัตริย์เถิด”

อาธาลิยาห์ถูกประหารชีวิต (2 พศด 23:12-15)
11:13 และเมื่ออาธาลิยาห์ทรงสดับเสียงของพวกทหารรักษาพระองค์และของประชากร พระนางก็เสด็จเข้ามาหาประชากรในพระวิหารของพระเยโฮวาห์
11:14 และเมื่อพระนางทอดพระเนตร ดูเถิด กษัตริย์ประทับยืนอยู่ที่ข้างเสาตามธรรมเนียมประเพณี และมีบรรดาเจ้านายและพลแตรอยู่ข้างกษัตริย์ และประชากรแห่งแผ่นดินทั้งสิ้นก็ปิติยินดี และเป่าแตร และพระนางอาธาลิยาห์ก็ฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์และทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ”
11:15 แต่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตก็บัญชานายร้อยทั้งปวง คือนายทหารแห่งพลโยธา และกล่าวแก่พวกเขาว่า “จงคุมพระนางออกมาระหว่างแถวทหาร และผู้ใดที่ติดตามพระนางไปก็จงประหารเสียด้วยดาบ” เพราะปุโรหิตได้กล่าวว่า “อย่าให้พระนางถูกประหารในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์”
11:16 และเขาทั้งหลายจับพระนาง และพระนางก็ไปตามทางที่พวกม้าเข้ามาในพระราชวังของกษัตริย์ และพระนางถูกประหารเสียที่นั่น

การฟื้นฟูมาโดยเยโฮยาดา (2 พศด 23:16-21)
11:17 และเยโฮยาดาได้กระทำพันธสัญญาระหว่างพระเยโฮวาห์และกษัตริย์และประชากรว่า เขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระเยโฮวาห์ ระหว่างกษัตริย์กับประชากรด้วย
11:18 และประชากรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินเข้าไปในนิเวศน์ของพระบาอัล และพังนิเวศน์เสีย พวกเขาทำลายบรรดาแท่นบูชาและรูปเคารพของพระบาอัลเสียเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และประหารชีวิตมัททานผู้เป็นปุโรหิตของพระบาอัลเสียตรงหน้าแท่นบูชาเหล่านั้น และปุโรหิตก็ตั้งพวกเจ้าหน้าที่ไว้ให้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
11:19 และท่านได้นำผู้ปกครองคนร้อยคน พวกนายทหาร พวกทหารรักษาพระองค์ และประชากรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดิน และเขาทั้งหลายนำกษัตริย์ลงมาจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และมาตามทางประตูทหารรักษาพระองค์จนถึงพระราชวังของกษัตริย์ และพระองค์เสด็จประทับบนบัลลังก์ของเหล่ากษัตริย์
11:20 และประชากรทุกคนแห่งแผ่นดินก็ปิติยินดี และนครก็สงบเงียบ และเขาทั้งหลายได้ประหารอาธาลิยาห์เสียด้วยดาบข้างพระราชวังของกษัตริย์
11:21 เยโฮอาชทรงมีพระชนมายุเจ็ดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope