กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

การครอบครองของเยโฮอาช (2 พศด 24:2)
12:1 ในปีที่เจ็ดแห่งรัชกาลของเยฮู เยโฮอาชได้เริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสี่สิบปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า ศิบียาห์ชาวเบเออร์เชบา
12:2 และเยโฮอาชทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ตามที่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตได้สั่งสอนพระองค์
12:3 แต่ไม่ได้ทรงรื้อสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น ประชากรยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมในสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น

พวกปุโรหิตที่ไม่สัตย์ซื่อ (2 พศด 24:4-5)
12:4 และเยโฮอาชตรัสกับพวกปุโรหิตว่า “เงินทั้งสิ้นอันเป็นของมอบถวายอันบริสุทธิ์ซึ่งนำเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คือเงินที่เรียกจากรายบุคคลทุกคน เงินที่กำหนดให้เสียตามรายบุคคลทุกคน และเงินทั้งสิ้นซึ่งผู้ใดก็ตามถวายด้วยความสมัครใจที่จะนำเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
12:5 จงให้พวกปุโรหิตรับเงินนั้น คือปุโรหิตทุกคนจากคนที่พวกเขารู้จัก และจงให้พวกเขาทำการซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์ คือที่ไหนก็ตามที่พวกเขาเจอช่องโหว่นั้น”
12:6 แต่เมื่อถึงปีที่ยี่สิบสามแห่งรัชกาลของกษัตริย์เยโฮอาชปรากฏว่า พวกปุโรหิตไม่ได้ทำการซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์
12:7 ดังนั้น กษัตริย์เยโฮอาชจึงตรัสเรียกเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตและพวกปุโรหิตคนอื่น ๆ และตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงไม่ได้ซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์ เพราะฉะนั้นบัดนี้อย่ารับเงินจากคนที่พวกท่านรู้จักอีกต่อไปเลย แต่จงมอบเงินนั้นไว้เพื่อการซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์”
12:8 และพวกปุโรหิตจึงตกลงว่าจะไม่รับเงินจากประชากรอีก และจะไม่ทำการซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์ด้วย

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 24:8-14)
12:9 แต่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตนำหีบมาใบหนึ่ง และเจาะรู ๆ หนึ่งที่ฝาหีบนั้น และตั้งหีบนั้นไว้ที่ข้าง ๆ แท่นบูชาด้านขวาเมื่อคนเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิตผู้เฝ้าประตูก็นำเงินทั้งหมดซึ่งได้นำเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ใส่ไว้ในหีบนั้น
12:10 และต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่ามีเงินในหีบมากแล้ว ราชเลขาของกษัตริย์และมหาปุโรหิตก็ขึ้นมา และท่านทั้งสองเอาเงินใส่ถุงต่าง ๆ และรายงานถึงจำนวนเงินที่พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
12:11 และท่านทั้งสองมอบเงินตามที่ชั่งออกแล้วนั้นใส่ในมือของเขาทั้งหลายที่ทำงานนั้น ผู้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพวกเขาจ่ายต่อให้แก่พวกช่างไม้และช่างก่อสร้าง ผู้ซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
12:12 และให้แก่พวกช่างก่อ และช่างสกัดหิน และเพื่อซื้อไม้ และหินสกัด เพื่อซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ แห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และเพื่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานซ่อมแซมพระนิเวศน์นั้น
12:13 แต่ว่าเงินที่นำมาถวายในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์นั้นมิได้นำไปใช้ในการทำชามเงิน กรรไกรตัดไส้ตะเกียง ชามอ่าง แตร หรือภาชนะทองคำใด ๆ หรือภาชนะเงินใด ๆ สำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
12:14 แต่พวกเขามอบเงินนั้นให้แก่พวกคนงาน และใช้เงินนั้นทำการซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
12:15 ยิ่งกว่านั้น พวกเขาไม่ได้ขอบัญชีจากคนเหล่านั้นที่พวกเขามอบเงินใส่ในมือให้เอาไปจ่ายแก่พวกคนงาน เพราะว่าพวกเขาปฏิบัติงานอย่างสัตย์ซื่อ
12:16 เงินที่ได้จากการไถ่การละเมิด และเงินที่ได้จากการไถ่บาป ไม่ได้นำเข้ามาไว้ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เงินนั้นเป็นของพวกปุโรหิต

ทหารซีเรียได้ยึดเมืองกัท แต่เยโฮอาชทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มไว้
12:17 แล้วฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียได้ยกขึ้นไปและสู้รบกับเมืองกัทและยึดเมืองนั้นได้ และฮาซาเอลมุ่งพระพักตร์จะขึ้นไปตีกรุงเยรูซาเล็ม
12:18 และเยโฮอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงนำเอาส่วนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่เยโฮชาฟัท และเยโฮรัม และอาหัสยาห์บรรพบุรุษของพระองค์ คือเหล่ากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้มอบถวายไว้นั้น และส่วนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เอง และทองคำทั้งหมดที่พบในคลังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และในพระราชวังของกษัตริย์ และส่งสิ่งเหล่านี้ไปยังฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย และฮาซาเอลก็ถอยทัพไปจากกรุงเยรูซาเล็ม

โยอาชสิ้นพระชนม์ อามาซิยาห์ครอบครองแทน (2 พศด 24:25-27)
12:19 และพระราชกิจนอกนั้นของโยอาช และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ
12:20 และพวกผู้รับใช้ของพระองค์ลุกขึ้นและร่วมก่อการกบฏและประหารโยอาชเสียในวังมิลโลตามทางที่ลงไปยังสิลลา
12:21 เพราะโยซาคาร์บุตรชายของชิเมอัท และเยโฮซาบาดบุตรชายของโชเมอร์ พวกผู้รับใช้ของพระองค์ได้ประหารพระองค์ และพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope