กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เยโฮอาหาสครอบครองเหนืออิสราเอล
13:1 ในปีที่ยี่สิบสามแห่งรัชกาลของโยอาชโอรสของอาหัสยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ เยโฮอาหาสโอรสของเยฮูได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในกรุงสะมาเรีย และทรงครอบครองอยู่เป็นเวลาสิบเจ็ดปี
13:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และกระทำตามบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ซึ่งได้ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป พระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากสิ่งเหล่านั้น
13:3 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย และในมือของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอลตลอดรัชสมัยของพระองค์ทั้งสอง

เยโฮอาหาสแสวงหาพระเยโฮวาห์
13:4 และเยโฮอาหาสได้วิงวอนพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงสดับท่าน เพราะพระองค์ทรงเห็นการบีบบังคับอิสราเอล ด้วยว่ากษัตริย์แห่งซีเรียบีบบังคับเขาทั้งหลาย
13:5 (และพระเยโฮวาห์ประทานผู้ช่วยให้พ้นผู้หนึ่งแก่อิสราเอล จนเขาทั้งหลายรอดพ้นจากมือคนซีเรีย และชนชาติอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในเต็นท์ของพวกเขาเหมือนแต่ก่อน
13:6 อย่างไรก็ตาม เขาทั้งหลายไม่ได้พรากจากบาปทั้งหลายของราชวงศ์เยโรโบอัม ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป แต่ดำเนินในบาปนั้น และเสารูปเคารพก็ยังคงอยู่ในกรุงสะมาเรียด้วย)
13:7 ทั้งพระองค์ไม่ได้เหลือกองทัพไว้ให้เยโฮอาหาสนอกจากทหารม้าห้าสิบคน และรถม้าศึกสิบคัน และทหารราบหนึ่งหมื่นคน เพราะกษัตริย์แห่งซีเรียได้ทำลายเขาทั้งหลายเสีย และได้ทำให้พวกเขาเป็นเหมือนอย่างละอองเวลานวดข้าว

เยโฮอาหาสสิ้นพระชนม์
13:8 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยโฮอาหาส และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และยุทธพลังของพระองค์ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ
13:9 และเยโฮอาหาสทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในกรุงสะมาเรีย และโยอาชโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
13:10 ในปีที่สามสิบเจ็ดแห่งรัชกาลของโยอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ เยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสทรงเริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในกรุงสะมาเรีย และทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปี
13:11 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปทั้งปวงของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป แต่พระองค์ทรงดำเนินในบาปเหล่านั้น

เยโฮอาชสิ้นพระชนม์ (2 พกษ 14:15-16)
13:12 และพระราชกิจนอกนั้นของโยอาช และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และยุทธพลังของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงสู้รบกับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ
13:13 และโยอาชทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโรโบอัมประทับบนบัลลังก์ของพระองค์ และโยอาชทรงถูกฝังไว้ในกรุงสะมาเรียกับบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล
13:14 บัดนี้ เอลีชาล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องสิ้นชีวิต และโยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้เสด็จลงไปหาท่าน และกันแสงต่อหน้าท่าน และตรัสว่า “โอ บิดาของข้า บิดาของข้า ราชรถของอิสราเอล และทหารม้าของประเทศ”
13:15 และเอลีชาทูลพระองค์ว่า “ขอทรงเอาคันธนูและลูกธนูมา” และพระองค์ทรงเอาคันธนูและลูกธนูมาสำหรับพระองค์
13:16 และท่านทูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงหยิบธนูมาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์” และพระองค์ทรงหยิบมาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ และเอลีชาเอามือของตนวางบนพระหัตถ์ของกษัตริย์
13:17 และท่านทูลว่า “ขอทรงเปิดหน้าต่างด้านทิศตะวันออก” และพระองค์ทรงเปิด แล้วเอลีชาทูลว่า “ขอทรงยิง” และพระองค์ก็ทรงยิง และท่านทูลว่า “ลูกธนูแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระเยโฮวาห์ และลูกธนูแห่งการช่วยให้รอดพ้นจากซีเรีย เพราะพระองค์จะทรงต่อสู้กับคนซีเรียที่อาเฟก จนกว่าพระองค์จะทรงกระทำให้พวกเขาสิ้นไป”

โยอาชมีความเชื่อน้อย
13:18 และท่านทูลว่า “ขอทรงหยิบลูกธนูเหล่านั้น” และพระองค์ทรงหยิบพวกมัน และท่านทูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงตีลงบนพื้นดิน” และพระองค์ทรงตีสามครั้งและทรงหยุดเสีย
13:19 และคนของพระเจ้าก็โกรธพระองค์ และทูลว่า “พระองค์ควรจะได้ตีสักห้าหรือหกครั้ง แล้วพระองค์จะได้โจมตีซีเรียจนกว่าพระองค์จะทรงกระทำให้พวกเขาสิ้นไป แต่บัดนี้พระองค์จะตีซีเรียได้เพียงสามครั้งเท่านั้น”

เอลีชาสิ้นชีวิต การอัศจรรย์ที่อุโมงค์ของเอลีชา
13:20 และเอลีชาสิ้นชีวิต และเขาทั้งหลายฝังท่านไว้ และกลุ่มโจรของคนโมอับบุกรุกแผ่นดินนั้นในการเริ่มต้นปีใหม่
13:21 และต่อมา ขณะเมื่อพวกเขากำลังฝังคน ๆ หนึ่ง ดูเถิด พวกเขาเห็นโจรกลุ่มหนึ่ง และเขาทั้งหลายโยนชายคนนั้นลงไปในอุโมงค์ของเอลีชา และเมื่อชายคนนั้นถูกปล่อยลงไปและแตะต้องกระดูกของเอลีชา เขาก็คืนชีวิตและลุกขึ้นยืน
13:22 แต่ฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียบีบบังคับคนอิสราเอลอยู่ตลอดรัชกาลของเยโฮอาหาส
13:23 และพระเยโฮวาห์ทรงพระกรุณาต่อเขาทั้งหลาย และทรงเมตตาพวกเขา และทรงหันมาทางพวกเขาเพราะเหตุพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ และจะไม่ทรงทำลายเขาทั้งหลายและพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งพวกเขาเสียให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์จนบัดนี้
13:24 แล้วฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียสิ้นพระชนม์ และเบนฮาดัดโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
13:25 และเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสได้ยึดนครเหล่านั้นจากพระหัตถ์ของเบนฮาดัดบุตรชายของฮาซาเอลกลับคืนมา ซึ่งพระองค์ได้ตีไปจากพระหัตถ์เยโฮอาหาสพระบิดาของพระองค์โดยการทำสงครามกัน โยอาชรบชนะพระองค์สามครั้งและได้นครเหล่านั้นแห่งอิสราเอลกลับคืนมา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope