กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

กษัตริย์อามาซิยาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 25:1)
14:1 ในปีที่สองแห่งรัชกาลของโยอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษัตริย์แห่งอิสราเอล อามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงเริ่มครอบครอง
14:2 พระองค์ทรงมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และทรงครอบครองเป็นเวลายี่สิบเก้าปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยโฮอัดดาน ชาวกรุงเยรูซาเล็ม
14:3 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เหมือนอย่างดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำตามทุกสิ่งที่โยอาชราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ
14:4 อย่างไรก็ตาม บรรดาสถานบูชาบนที่สูงนั้นไม่ได้ถูกรื้อออกไป ประชากรยังคงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น
14:5 และต่อมา ทันทีที่ราชอาณาจักรมั่นคงอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ทรงประหารชีวิตพวกผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ที่ได้ฆ่ากษัตริย์คือพระราชบิดาของพระองค์เสีย
14:6 แต่พระองค์ไม่ได้ทรงประหารชีวิตลูกหลานของฆาตกรเหล่านั้น ตามซึ่งได้บันทึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสส ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า “อย่าให้บิดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตร ทั้งอย่าให้บุตรทั้งหลายต้องรับโทษถึงตายแทนบิดา แต่จงให้ทุกคนรับโทษถึงตายเนื่องด้วยบาปของคนนั้นเอง”
14:7 พระองค์ทรงฆ่าคนเอโดมหนึ่งหมื่นคนในหุบเขาแห่งเกลือ และยึดเมืองเส-ลาด้วยการศึกสงคราม และเรียกชื่อของเมืองนั้นว่า โยกเธเอล จนถึงทุกวันนี้

สงครามระหว่างอิสราเอลกับยูดาห์ (2 พศด 25:17-24)
14:8 แล้วอามาซิยาห์ทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสโอรสของเยฮูกษัตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่า “มาเถิด ให้เราทั้งสองมาเผชิญหน้ากัน”
14:9 และเยโฮอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงส่งไปยังอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า “ต้นผักหนามแห่งเลบานอนส่งไปยังต้นสนซีดาร์แห่งเลบานอน กล่าวว่า ‘จงยกบุตรสาวของเจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเรา’ และสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ่งแห่งเลบานอนผ่านมา และย่ำต้นผักหนามนั้นลงเสีย
14:10 แน่ทีเดียว ท่านได้โจมตีเอโดม และจิตใจของท่านก็ทำให้ท่านผยองขึ้น จงโอ้อวดเรื่องนี้ และอยู่กับบ้านเถิด เพราะเหตุไฉนท่านควรหาเรื่องเจ็บตัว จนท่านจะล้มลง ทั้งตัวท่านและยูดาห์พร้อมกับท่านเล่า”
14:11 แต่อามาซิยาห์ไม่ทรงยอมฟัง ฉะนั้นเยโฮอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลจึงยกขึ้นไป และพระองค์กับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงเผชิญหน้ากันที่เบธเชเมชซึ่งเป็นของยูดาห์
14:12 และยูดาห์ก็พ่ายแพ้ต่อหน้าอิสราเอล และเขาทั้งหลายหนีกลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคน
14:13 และเยโฮอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงจับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์โอรสของเยโฮอาชโอรสของอาหัสยาห์ที่เมืองเบธเชเมช และเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็ม และทลายกำแพงแห่งกรุงเยรูซาเล็มลงเสียสี่ร้อยศอก ตั้งแต่ประตูเอฟราอิมจนถึงประตูมุม
14:14 และพระองค์ทรงริบทองคำและเงินทั้งหมด และภาชนะทั้งหมดที่พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และในคลังแห่งพระราชวังของกษัตริย์ พร้อมกับเหล่าตัวประกัน และเสด็จกลับไปยังกรุงสะมาเรีย
14:15 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยโฮอาช ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ทั้งยุทธพลังของพระองค์ และการที่พระองค์ทรงสู้รบกับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์อย่างไรนั้น ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ
14:16 และเยโฮอาชทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้ในกรุงสะมาเรียกับบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล และเยโรโบอัมโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์

อามาซิยาห์สิ้นพระชนม์ (2 พศด 25:26-28)
14:17 และอามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงพระชนม์อยู่อีกสิบห้าปี หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษัตริย์แห่งอิสราเอล
14:18 และพระราชกิจนอกนั้นของอามาซิยาห์ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ
14:19 บัดนี้ เขาทั้งหลายได้ร่วมกันกบฏต่อพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงหนีไปยังลาคีช แต่พวกเขาส่งคนไปตามพระองค์ที่ลาคีช และประหารพระองค์เสียที่นั่น
14:20 และเขาทั้งหลายนำพระศพของพระองค์บรรทุกขึ้นพวกม้ากลับมา และพระองค์ทรงถูกฝังไว้ในกรุงเยรูซาเล็มอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด
14:21 และประชากรทั้งสิ้นแห่งยูดาห์ก็เอาอาซาริยาห์ ซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา และตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาห์พระราชบิดาของพระองค์
14:22 พระองค์ทรงสร้างเมืองเอลัทและคืนเมืองนั้นให้แก่ยูดาห์ หลังจากที่กษัตริย์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

เยโรโบอัมที่สองครอบครองเหนืออิสราเอล
14:23 ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลของอามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ เยโรโบอัมโอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้เริ่มครอบครองในกรุงสะมาเรีย และทรงครอบครองอยู่เป็นเวลาสี่สิบเอ็ดปี
14:24 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป
14:25 พระองค์ทรงโจมตีเอาดินแดนของอิสราเอลคืนมาตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัทไกลไปจนถึงทะเลแห่งที่ราบ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ซึ่งพระองค์ตรัสโดยมือของผู้รับใช้ของพระองค์คือโยนาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอามิททัย คือผู้พยากรณ์นั้นซึ่งมาจากกัธเฮเฟอร์
14:26 เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ใจของอิสราเอลนั้นว่าขมขื่นนัก ด้วยว่าไม่มีใครถูกกักตัวไว้และไม่มีใครเหลืออยู่ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใดเลยสำหรับอิสราเอล
14:27 และพระเยโฮวาห์ไม่ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงลบนามของคนอิสราเอลเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์ แต่พระองค์ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพ้นโดยพระหัตถ์ของเยโรโบอัมโอรสของโยอาช

เยโรโบอัมที่สองสิ้นพระชนม์ เศคาริยาห์ขึ้นครอบครองแทน
14:28 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยโรโบอัม และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และยุทธพลังของพระองค์ พระองค์ทรงสู้รบอย่างไร และเรื่องที่พระองค์ทรงโจมตีเอาเมืองดามัสกัสและฮามัทซึ่งเคยเป็นของยูดาห์คืนให้แก่อิสราเอล ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ
14:29 และเยโรโบอัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ คือกับบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล และเศคาริยาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope