กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เฮเซคียาห์ทรงประชวร แล้วหายเป็นปกติ (2 พศด 32:24)
20:1 ในวันเหล่านั้นเฮเซคียาห์ประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์ และผู้พยากรณ์อิสยาห์บุตรชายของอามอสมาเข้าเฝ้าพระองค์ และทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘จงจัดการการบ้านการเมืองของเจ้าให้เรียบร้อย ด้วยว่าเจ้าจะต้องตายและไม่ฟื้น’”
20:2 แล้วเฮเซคียาห์ทรงหันพระพักตร์เข้าข้างฝาผนัง และอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า
20:3 “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอวิงวอนต่อพระองค์ บัดนี้ขอทรงระลึกว่า ข้าพระองค์ได้ดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความจริงและด้วยใจที่เพียบพร้อม และได้กระทำสิ่งที่ประเสริฐในสายพระเนตรของพระองค์มาอย่างไร” และเฮเซคียาห์ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว
20:4 และต่อมา ก่อนที่อิสยาห์ออกไปถึงลาน พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงท่านตรัสว่า
20:5 “จงกลับไปและบอกเฮเซคียาห์เจ้านายแห่งประชากรของเราว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้า ตรัสดังนี้ว่า ‘เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้ว เราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้ว ดูเถิด เราจะรักษาเจ้าให้หาย ในวันที่สามเจ้าจะขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
20:6 และเราจะเพิ่มวันเวลาของเจ้าอีกสิบห้าปี และเราจะช่วยเจ้าและนครนี้ให้รอดพ้นจากมือของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และเราจะป้องกันนครนี้ไว้ เพื่อเห็นแก่เราเองและเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา’”
20:7 และอิสยาห์พูดว่า “จงเอาขนมมะเดื่อมาก้อนหนึ่ง” และเขาทั้งหลายเอาขนมมะเดื่อมาวางไว้บนพระยอดนั้น และพระองค์ทรงหายเป็นปกติ
20:8 และเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “อะไรจะเป็นหมายสำคัญว่าพระเยโฮวาห์จะทรงรักษาข้าพเจ้าให้หาย และว่าข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ในวันที่สาม”
20:9 และอิสยาห์ทูลว่า “พระองค์จะได้หมายสำคัญนี้จากพระเยโฮวาห์ ว่าพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำตามสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ จะให้เงาคืบหน้าไปสิบขั้น หรือย้อนกลับมาสิบขั้น”
20:10 และเฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “เป็นการง่ายที่เงาจะยาวออกไปอีกสิบขั้น แต่จงให้เงาย้อนกลับมาสิบขั้นเถิด”
20:11 และอิสยาห์ผู้พยากรณ์ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนำเงาย้อนกลับมาสิบขั้น ซึ่งเงานั้นได้เลยไปในนาฬิกาแดดของอาหัส

เฮเซคียาห์สำแดงคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระองค์ให้คนบาบิโลนเห็น (2 พศด 32:27-31)
20:12 ในเวลานั้น เบโรดัคบาลาดันโอรสของบาลาดันกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงส่งจดหมายหลายฉบับและเครื่องบรรณาการมายังเฮเซคียาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ยินว่า เฮเซคียาห์ประชวร
20:13 และเฮเซคียาห์ทรงต้อนรับเขาทั้งหลาย และทรงให้พวกเขาชมคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระองค์ คือเงิน ทองคำ และเครื่องเทศต่าง ๆ และน้ำมันประเสริฐ และคลังพระแสงของพระองค์ทั้งหมด และทุกสิ่งซึ่งมีอยู่ในท้องพระคลังของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดในพระราชวังหรือในราชอาณาจักรของพระองค์ทั้งสิ้นซึ่งเฮเซคียาห์ไม่ได้สำแดงแก่เขาทั้งหลาย
20:14 แล้วอิสยาห์ผู้พยากรณ์มาเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์ และทูลพระองค์ว่า “คนเหล่านี้ได้ทูลอะไรบ้าง และเขาทั้งหลายได้มาเฝ้าพระองค์จากที่ไหน” และเฮเซคียาห์ตรัสว่า “พวกเขามาจากเมืองไกล คือจากบาบิโลน”
20:15 และท่านทูลว่า “เขาทั้งหลายได้เห็นอะไรบ้างในพระราชวังของพระองค์” และเฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “พวกเขาเห็นทุกอย่างในวังของเรา ไม่มีสิ่งใดในพระคลังของเราซึ่งเราไม่ได้สำแดงแก่พวกเขาเลย”
20:16 และอิสยาห์ทูลเฮเซคียาห์ว่า “ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
20:17 ดูเถิด วันเวลากำลังย่างเข้ามาเมื่อสรรพสิ่งทั้งสิ้นในวังของเจ้า และสิ่งทั้งปวงซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมไว้จนถึงทุกวันนี้ จะถูกขนไปยังบาบิโลน จะไม่มีสิ่งใดเหลือเลย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ
20:18 และลูกบางคนของเจ้าซึ่งจะออกมาจากเจ้า ผู้ซึ่งเจ้าจะให้กำเนิด เขาทั้งหลายจะนำเอาไปเสีย และพวกเขาจะเป็นขันทีในวังของกษัตริย์แห่งบาบิโลน”
20:19 แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งท่านได้กล่าวนั้นก็ดีอยู่” และพระองค์ตรัสว่า “ก็ดีแล้วมิใช่หรือ ถ้ามีความอยู่เย็นเป็นสุขและความจริงในวันเวลาของเรา”

เฮเซคียาห์สิ้นพระชนม์ (2 พศด 32:32-33)
20:20 และพระราชกิจนอกนั้นของเฮเซคียาห์ และยุทธพลังทั้งสิ้นของพระองค์ และที่พระองค์ทรงสร้างสระและรางระบายน้ำนำน้ำเข้ามาในนครอย่างไร ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ
20:21 และเฮเซคียาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และมนัสเสห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope