กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศ์กษัตริย์ 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชากรฟัง (2 พศด 34:29-30)
23:1 และกษัตริย์ทรงส่งไป และพวกเขารวบรวมบรรดาผู้อาวุโสของยูดาห์และของกรุงเยรูซาเล็มให้มาเฝ้าพระองค์
23:2 และกษัตริย์เสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และคนยูดาห์ทั้งสิ้น และบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์ และพวกปุโรหิต พวกผู้พยากรณ์ และประชากรทั้งปวงทั้งเล็กและใหญ่ และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคำทั้งหมดในหนังสือพันธสัญญา ซึ่งได้พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ให้เขาทั้งหลายฟัง
23:3 และกษัตริย์ประทับยืนข้างเสา และทรงกระทำพันธสัญญาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ว่า จะดำเนินตามพระเยโฮวาห์ และรักษาบรรดาพระบัญญัติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาทั้งหลาย เพื่อจะปฏิบัติตามถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้ ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้ และประชากรทั้งปวงก็เข้าส่วนในพันธสัญญานั้น

โยสิยาห์นำคนอิสราเอลในการปฏิรูปใหม่ (2 พศด 34:33)
23:4 และกษัตริย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์ผู้เป็นมหาปุโรหิต และพวกปุโรหิตรอง และบรรดาผู้เฝ้าประตู ให้นำภาชนะทั้งสิ้นที่ทำขึ้นสำหรับพระบาอัล สำหรับเสารูปเคารพ และสำหรับบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ออกมาจากพระวิหารของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงเผาภาชนะเหล่านั้นเสียภายนอกกรุงเยรูซาเล็มในทุ่งนาแห่งขิดโรน และขนมูลเถ้าของภาชนะเหล่านั้นไปยังเบธเอล
23:5 และพระองค์ทรงกำจัดพวกปุโรหิตที่ไหว้รูปเคารพต่าง ๆ ผู้ซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้สถาปนาไว้ ให้เผาเครื่องหอมในสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายในนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ และในสถานที่ทั้งปวงรอบ ๆ กรุงเยรูซาเล็ม ทั้งคนเหล่านั้นที่เผาเครื่องหอมถวายพระบาอัล ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หมู่ดาวประจำราศี และบริวารทั้งสิ้นแห่งฟ้าสวรรค์
23:6 และพระองค์ทรงนำเสารูปเคารพออกมาจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ภายนอกกรุงเยรูซาเล็มถึงลำธารขิดโรน และเผามันเสียที่ลำธารขิดโรน และทรงทุบมันให้เป็นผงคลี และเหวี่ยงผงคลีนั้นลงบนบรรดาที่ฝังศพของคนสามัญ
23:7 และพระองค์ทรงทำลายบ้านของพวกรักร่วมเพศ ซึ่งอยู่ข้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เสีย เป็นที่ที่พวกผู้หญิงทอม่านสำหรับเสารูปเคารพ
23:8 และพระองค์ทรงให้ปุโรหิตทั้งหมดออกจากนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ และทรงกระทำให้บรรดาสถานบูชาบนที่สูงเสียความศักดิ์สิทธิ์ คือที่ที่พวกปุโรหิตได้เผาเครื่องหอม ตั้งแต่เกบาถึงเบเออร์เชบา และพระองค์ทรงทำลายสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายของประตูเมือง ซึ่งอยู่ตรงทางเข้าประตูของโยชูวาผู้ว่าราชการนคร ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือที่ประตูเมือง
23:9 แต่อย่างไรก็ดี พวกปุโรหิตแห่งสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายไม่ได้ขึ้นมายังแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม แต่เขาทั้งหลายกินขนมปังไร้เชื้อท่ามกลางพวกพี่น้องของเขา
23:10 และพระองค์ทรงกระทำให้โทเฟทเสียความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่ในหุบเขาแห่งบุตรทั้งหลายของฮินโนม เพื่อจะไม่มีผู้ใดให้บุตรชายหญิงของตนลุยไฟถวายพระโมเลค
23:11 และพระองค์ทรงกำจัดม้าทั้งหลายซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ถวายแก่ดวงอาทิตย์ ที่ตรงทางเข้าพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ข้างห้องของนาธันเมเลคข้าราชสำนัก ซึ่งอยู่ในชานเมือง และทรงเผาบรรดารถม้าศึกของดวงอาทิตย์เสียด้วยไฟ
23:12 และบรรดาแท่นบูชาที่อยู่บนหลังคาห้องชั้นบนของอาหัส ซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้สร้างไว้ และแท่นบูชาทั้งหลายซึ่งมนัสเสห์ได้สร้างไว้ในลานทั้งสองแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ กษัตริย์ทรงรื้อลงและหักพวกมันเสียจากที่นั่น และทรงเหวี่ยงผงคลีของพวกมันลงไปในลำธารขิดโรน
23:13 และบรรดาสถานบูชาบนที่สูงซึ่งอยู่หน้ากรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ทางขวามือของภูเขาแห่งความพินาศ ซึ่งซาโลมอนกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้สร้างไว้สำหรับพระอัชโทเรทสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของคนไซดอน และสำหรับพระเคโมชสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของคนโมอับ และสำหรับพระมิลโคมสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมน กษัตริย์ก็ทรงกระทำให้เสียความศักดิ์สิทธิ์
23:14 และพระองค์ทรงทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นชิ้น ๆ และโค่นเหล่าเสารูปเคารพลงเสีย และเอากระดูกมนุษย์ถมสถานที่เหล่านั้น
23:15 ยิ่งกว่านั้น แท่นบูชานั้นซึ่งอยู่ที่เบธเอล และสถานบูชาบนที่สูงนั้นซึ่งเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัทได้สร้างไว้ ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป ทั้งแท่นบูชานั้นและสถานบูชาบนที่สูงนั้นพระองค์ทรงรื้อลง และทรงเผาสถานบูชาบนที่สูงนั้นและบดให้เป็นผงคลี และทรงเผาเสารูปเคารพเสีย
23:16 และเมื่อโยสิยาห์ทรงหันไป พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาอุโมงค์ฝังศพซึ่งอยู่ที่นั่นในภูเขานั้น และทรงส่งไปเอากระดูกออกมาจากอุโมงค์เหล่านั้น และเผากระดูกเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชานั้น และทรงกระทำให้แท่นบูชานั้นเสียความศักดิ์สิทธิ์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งคนของพระเจ้าได้ป่าวร้องไว้ ผู้ซึ่งป่าวร้องถ้อยคำเหล่านี้
23:17 แล้วพระองค์ตรัสว่า “อนุสาวรีย์ที่เรามองเห็นข้างโน้นคืออะไร” และคนในนครนั้นทูลพระองค์ว่า “เป็นอุโมงค์ฝังศพของคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ และได้ป่าวร้องถึงสิ่งเหล่านี้ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำต่อแท่นบูชาแห่งเบธเอล”
23:18 และพระองค์ตรัสว่า “จงให้เขาอยู่ที่นั่นแหละ อย่าให้ผู้ใดย้ายกระดูกของเขา” ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงทิ้งกระดูกของเขาไว้อย่างนั้น พร้อมกับกระดูกของผู้พยากรณ์ที่ได้ออกมาจากกรุงสะมาเรีย
23:19 และนิเวศน์ทั้งสิ้นของสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้นที่อยู่ในนครต่าง ๆ แห่งสะมาเรีย ซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้เพื่อยั่วยุพระเยโฮวาห์ให้ทรงพระพิโรธ โยสิยาห์ก็ทรงกำจัดออกไปเสีย และทรงกระทำต่อสถานที่เหล่านั้นตามทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทำในเบธเอล
23:20 และพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทั้งปวงแห่งบรรดาสถานบูชาบนที่สูงซึ่งอยู่ที่นั่นเสียบนแท่นบูชาทั้งหลาย และทรงเผากระดูกคนเสียบนแท่นบูชาเหล่านั้น และเสด็จกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

การถือรักษาเทศกาลปัสกา (2 พศด 35:1-19)
23:21 และกษัตริย์ทรงบัญชาประชากรทั้งปวงว่า “จงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในหนังสือพันธสัญญานี้”
23:22 แน่ทีเดียว เทศกาลปัสกาอย่างนี้ไม่ได้ถือกันมาตั้งแต่สมัยของพวกผู้วินิจฉัยผู้ที่วินิจฉัยคนอิสราเอล หรือตลอดสมัยของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลหรือกษัตริย์แห่งยูดาห์
23:23 แต่ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของกษัตริย์โยสิยาห์ได้ถือเทศกาลปัสกานี้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม
23:24 ยิ่งกว่านั้น พวกคนทรง และพวกพ่อมดแม่มด และบรรดารูปเคารพ และรูปเคารพทั้งหลาย และบรรดาสิ่งน่าสะอิดสะเอียนซึ่งเห็นกันอยู่ในแผ่นดินแห่งยูดาห์และในกรุงเยรูซาเล็ม โยสิยาห์ได้กำจัดออกไปเสีย เพื่อพระองค์จะทรงกระทำตามถ้อยคำแห่งพระราชบัญญัติซึ่งเขียนไว้ในหนังสือที่ฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
23:25 และก่อนพระองค์ไม่มีกษัตริย์องค์ใดเหมือนอย่างพระองค์ ผู้ซึ่งหันหาพระเยโฮวาห์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัย และด้วยสิ้นสุดพระกำลังของพระองค์ ตามพระราชบัญญัติทั้งสิ้นของโมเสส และผู้ที่เกิดมาทีหลังพระองค์ ก็ไม่มีใครเหมือนอย่างพระองค์
23:26 อย่างไรก็ตาม พระเยโฮวาห์ไม่ได้ทรงหันจากความดุร้ายแห่งพระพิโรธอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งพระพิโรธของพระองค์ได้พลุ่งขึ้นต่อยูดาห์ เพราะเหตุการยั่วยุทั้งสิ้นที่มนัสเสห์ได้ยั่วยุพระองค์ให้ทรงพระพิโรธ
23:27 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะขจัดยูดาห์ออกไปให้พ้นจากสายตาของเราด้วย เหมือนอย่างที่เราได้ขจัดอิสราเอลออกไปเสีย และเราจะเหวี่ยงนครนี้ซึ่งเราได้เลือกสรรออกไปเสีย คือกรุงเยรูซาเล็ม กับนิเวศน์ซึ่งเราได้บอกว่า ‘นามของเราจะอยู่ที่นั่น’”

กษัตริย์โยสิยาห์สิ้นพระชนม์ (2 พศด 35:20-27)
23:28 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของโยสิยาห์ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ
23:29 ในสมัยของพระองค์ ฟาโรห์เนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์เสด็จขึ้นไปต่อสู้กษัตริย์แห่งอัสซีเรียถึงแม่น้ำยูเฟรติส และกษัตริย์โยสิยาห์เสด็จไปปะทะพระองค์ และเมื่อฟาโรห์เนโคทรงเห็นพระองค์แล้ว ฟาโรห์เนโคก็ประหารพระองค์เสียที่เมืองเมกิดโด
23:30 และพวกผู้รับใช้ของพระองค์ก็นำพระศพใส่รถม้าศึกมาจากเมืองเมกิดโด และนำพระองค์มายังกรุงเยรูซาเล็ม และฝังพระองค์ไว้ในอุโมงค์ของพระองค์เอง และประชากรแห่งแผ่นดินนั้นก็เอาเยโฮอาหาสโอรสของโยสิยาห์และเจิมท่านไว้ และตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์แทนราชบิดาของท่าน

ฟาโรห์ปลดกษัตริย์เยโฮอาหาสออกจากราชสมบัติ (2 พศด 36:1-2)
23:31 เยโฮอาหาสมีพระชนมายุยี่สิบสามพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสามเดือนในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า ฮามุทาลบุตรสาวของเยเรมีย์ชาวลิบนาห์
23:32 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำ
23:33 และฟาโรห์เนโคก็จับพระองค์ขังไว้ที่ริบลาห์ในแผ่นดินแห่งฮามัท เพื่อไม่ให้พระองค์ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม และกำหนดบรรณาการจากแผ่นดินนั้นเป็นเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ และทองคำหนึ่งตะลันต์

เยโฮยาคิมครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 36:4-5)
23:34 และฟาโรห์เนโคทรงตั้งเอลียาคิมโอรสของโยสิยาห์ให้เป็นกษัตริย์แทนโยสิยาห์บิดาของท่าน และเปลี่ยนชื่อของท่านเป็นเยโฮยาคิม และทรงพาเยโฮอาหาสไปเสีย และท่านมาถึงอียิปต์และสิ้นชีวิตเสียที่นั่น
23:35 และเยโฮยาคิมมอบเงินและทองคำให้แก่ฟาโรห์ แต่พระองค์ทรงเก็บภาษีจากชาวแผ่นดินเพื่อมอบเงินตามบัญชาของฟาโรห์ พระองค์ทรงบังคับเรียกเก็บเงินและทองคำของประชากรแห่งแผ่นดินนั้น จากทุกคนตามการประเมินของตน เพื่อมอบแก่ฟาโรห์เนโค
23:36 เยโฮยาคิมมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบเอ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เศบูดาห์บุตรสาวของเปดายาห์ชาวรูมาห์
23:37 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope