กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ตั้งแต่อาดัมถึงโนอาห์
1:1 อาดัม เสท เอโนช
1:2 เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด
1:3 เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค
1:4 โนอาห์ เชม ฮาม และยาเฟท

บุตรชายทั้งหลายของยาเฟท
1:5 บุตรชายทั้งหลายของยาเฟทคือ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส
1:6 และบุตรชายทั้งหลายของโกเมอร์คือ อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์
1:7 และบุตรชายทั้งหลายของยาวานคือ เอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโดดานิม

ผู้สืบสายโลหิตของฮาม
1:8 บุตรชายทั้งหลายของฮามคือ คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน
1:9 และบุตรชายทั้งหลายของคูชคือ เส-บา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามาห์ และสับเทคา และบุตรชายทั้งหลายของราอามาห์คือ เชบาและเดดาน
1:10 และคูชให้กำเนิดนิมโรด เขาเริ่มเป็นคนมีอำนาจมากบนแผ่นดินโลก
1:11 และมิสรายิมให้กำเนิดลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทูฮิม
1:12 ปัทรุสิม คัสลูฮิม (ผู้ซึ่งออกมาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย) และคัฟโทริม
1:13 และคานาอันให้กำเนิดไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปีของเขา และเฮท
1:14 คนเยบุสด้วย และคนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี
1:15 คนฮีไวต์ คนอารกี คนสินี
1:16 คนอารวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท

บุตรชายทั้งหลายของเชม
1:17 บุตรชายทั้งหลายของเชมคือ เอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด อารัม อูส ฮุล เกเธอร์ และเมเชค
1:18 และอารฟัคชาดให้กำเนิดเชลาห์ และเชลาห์ให้กำเนิดเอเบอร์
1:19 และเอเบอร์ให้กำเนิดบุตรชายสองคน คนหนึ่งชื่อเปเลก เพราะว่าในสมัยของเขาแผ่นดินโลกถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน
1:20 และโยกทานให้กำเนิดอัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์
1:21 ฮาโดรัมด้วย และอุซาล ดิคลาห์
1:22 เอบาล อาบีมาเอล เชบา
1:23 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนทั้งหมดนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของโยกทาน

ตั้งแต่เชมถึงอับราฮัม
1:24 เชม อารฟัคชาด เชลาห์
1:25 เอเบอร์ เปเลก เรอู
1:26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์
1:27 อับราม คนเดียวกันนั้นคืออับราฮัม
1:28 บุตรชายทั้งหลายของอับราฮัมคือ อิสอัค และอิชมาเอล

บุตรชายทั้งหลายของอิชมาเอล
1:29 คนเหล่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ของพวกเขา บุตรหัวปีของอิชมาเอลคือ เนบาโยท ต่อมาคือ เคดาร์ อัดบีเอล มิบสัม
1:30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา
1:31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอิชมาเอล

บุตรชายทั้งหลายของเคทูราห์
1:32 บัดนี้ บุตรชายทั้งหลายของเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัมคือ นางคลอดศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์ และบุตรชายทั้งหลายของโยกชานคือ เชบาและเดดาน
1:33 และบุตรชายทั้งหลายของมีเดียนคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ ทั้งหมดนี้เป็นลูกหลานของเคทูราห์

บุตรชายทั้งหลายของอับราฮัมกับอิสอัค
1:34 และอับราฮัมให้กำเนิดอิสอัค บุตรชายทั้งหลายของอิสอัคคือ เอซาว และอิสราเอล

บุตรชายทั้งหลายของเอซาว
1:35 บุตรชายทั้งหลายของเอซาวคือ เอลีฟัส เรอูเอล เยอูช ยาลาม และโคราห์
1:36 บุตรชายทั้งหลายของเอลีฟัสคือ เทมาน โอมาร์ เศฟี กาทาม เคนัส ทิมนาและอามาเลข
1:37 บุตรชายทั้งหลายของเรอูเอลคือ นาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์
1:38 และบุตรชายทั้งหลายของเสอีร์คือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน
1:39 และบุตรชายทั้งหลายของโลทานคือ โฮรี และโฮมาม และน้องสาวของโลทานคือ ทิมนา
1:40 และบุตรชายทั้งหลายของโชบาลคือ เอลียัน มานาฮาท เอบาล เชฟี และโอนัม และบุตรชายทั้งหลายของศิเบโอนคือ อัยยาห์ และอานาห์
1:41 และบุตรชายทั้งหลายของอานาห์คือ ดีโชน และบุตรชายทั้งหลายของดีโชนคือ อัมราม เอชบาน อิธราน และเคราน
1:42 และบุตรชายทั้งหลายของเอเซอร์คือ บิลฮาน ศาวาน และยาอาคัน และบุตรชายทั้งหลายของดีชานคือ อูส และอารัน

บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินแห่งเอโดม (ปฐก 36:1-43)
1:43 ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์ผู้ทรงครอบครองอยู่ในแผ่นดินแห่งเอโดม ก่อนที่มีกษัตริย์องค์ใดครอบครองอยู่เหนือชนชาติอิสราเอลคือ เบลาบุตรชายของเบโอร์ และเมืองหลวงของท่านชื่อดินฮาบาห์
1:44 และเมื่อเบลาสิ้นพระชนม์แล้ว โยบับบุตรชายของเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ขึ้นครอบครองแทนท่าน
1:45 และเมื่อโยบับสิ้นพระชนม์แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทนท่าน
1:46 และเมื่อหุชามสิ้นพระชนม์แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมีเดียนในทุ่งแห่งโมอับขึ้นครอบครองแทนท่าน และเมืองหลวงของท่านชื่ออาวีท
1:47 และเมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์แล้ว สัมลาห์ชาวเมืองมัสเรคาห์ขึ้นครอบครองแทนท่าน
1:48 และเมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์แล้ว ชาอูลชาวเมืองเรโหโบทซึ่งอยู่ข้างแม่น้ำขึ้นครอบครองแทนท่าน
1:49 และเมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว บาอัลฮานันบุตรชายของอัคโบร์ขึ้นครอบครองแทนท่าน
1:50 และเมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์แล้ว ฮาดัดขึ้นครอบครองแทนท่าน และเมืองหลวงของท่านชื่อปาอี และมเหสีของท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ

เจ้านายทั้งหลายของเอโดม
1:51 ฮาดัดก็สิ้นพระชนม์ด้วย และเหล่าเจ้านายของเอโดมคือ เจ้านายทิมนา เจ้านายอาลียาห์ เจ้านายเยเธท
1:52 เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน
1:53 เจ้านายเคนัส เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์
1:54 เจ้านายมักดีเอล เจ้านายอิราม คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายแห่งเอโดม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope