กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

บุตรชายทั้งหลายของอิสราเอล
2:1 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอิสราเอลคือ รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน
2:2 ดาน โยเซฟ และเบนยามิน นัฟทาลี กาด และอาเชอร์

บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์
2:3 บุตรชายทั้งหลายของยูดาห์คือ เอร์ โอนัน และเช-ลาห์ บุตรสาวของชูวาซึ่งเป็นหญิงชาวคานาอันให้กำเนิดทั้งสามคนนี้แก่ท่าน และเอร์บุตรหัวปีของยูดาห์นั้นเป็นคนชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสังหารเขาเสีย
2:4 และทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านก็ให้กำเนิดเปเรศและเศ-ราห์แก่ท่าน บุตรชายทั้งหมดของยูดาห์มีห้าคน
2:5 บุตรชายทั้งหลายของเปเรศคือ เฮสโรน และฮามูล
2:6 และบุตรชายทั้งหลายของเศ-ราห์คือ ศิมรี เอธาน เฮมาน คาลโคล์ และดารา ทั้งหมดคือห้าคน
2:7 และบุตรชายทั้งหลายของคารมีคือ อาคาน ผู้ก่อความเดือดร้อนให้แก่อิสราเอล ผู้ละเมิดในเรื่องสิ่งของที่ถูกสาปแช่งนั้น
2:8 และบุตรชายทั้งหลายของเอธานคือ อาซาริยาห์
2:9 บุตรชายทั้งหลายของเฮสโรนด้วยซึ่งกำเนิดแก่ท่านนั้นคือ เยราเมเอล ราม และเคลุบัย
2:10 และรามให้กำเนิดอัมมีนาดับ และอัมมีนาดับให้กำเนิดนาโชน เจ้านายแห่งบุตรทั้งหลายของยูดาห์
2:11 และนาโชนให้กำเนิดสัลมา และสัลมาให้กำเนิดโบอาส
2:12 และโบอาสให้กำเนิดโอเบด และโอเบดให้กำเนิดเจสซี

ผู้สืบสายโลหิตของเจสซี
2:13 และเจสซีให้กำเนิดเอลีอับบุตรหัวปีของท่าน อาบีนาดับที่สอง ชิเมอาที่สาม
2:14 เนธันเอลที่สี่ รัดดัยที่ห้า
2:15 โอเซมที่หก ดาวิดที่เจ็ด
2:16 พี่น้องผู้หญิงของพวกเขาคือ เศรุยาห์ และอาบีกายิล และบุตรชายทั้งหลายของเศรุยาห์คือ อาบีชัย โยอาบและอาสาเฮล สามคนด้วยกัน
2:17 และอาบีกายิลคลอดอามาสา และบิดาของอามาสาคือเยเธอร์คนอิชมาเอล

ผู้สืบสายโลหิตของคาเลบ
2:18 และคาเลบบุตรชายของเฮสโรนให้กำเนิดบุตรหลายคนกับอาซูบาห์ภรรยาของตน และกับเยรีโอท บุตรชายทั้งหลายของนางคือ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน
2:19 และเมื่ออาซูบาห์สิ้นชีพแล้ว คาเลบได้แต่งงานกับเอฟราธาห์ ผู้ซึ่งคลอดเฮอร์ให้แก่ท่าน
2:20 และเฮอร์ให้กำเนิดอุรี และอุรีให้กำเนิดเบซาเลล

ผู้สืบสายโลหิตคนอื่นของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร์
2:21 และภายหลังเฮสโรนได้เข้าหาบุตรสาวของมาคีร์บิดาของกิเลอาด ท่านได้แต่งงานกับนางเมื่อท่านมีอายุหกสิบปี และนางคลอดเสกุบให้แก่ท่าน
2:22 และเสกุบให้กำเนิดยาอีร์ ผู้มีนครยี่สิบสามนครในแผ่นดินแห่งกิเลอาด
2:23 และเขาได้ยึดเกชูร์กับอารัม พร้อมกับบรรดาเมืองของยาอีร์ จากพวกเขา พร้อมกับเคนาท กับบรรดาเมืองของนครนั้น คือหกสิบนครด้วยกัน ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นของลูกหลานของมาคีร์บิดาของกิเลอาด
2:24 และหลังจากนั้นเฮสโรนได้สิ้นชีพในคาเลบเอฟราธาห์ แล้วอาบียาห์ภรรยาของเฮสโรนก็คลอดบุตรให้แก่เขาชื่อ อัชฮูร์ ผู้เป็นบิดาของเทโคอา

ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอล
2:25 และบุตรชายทั้งหลายของเยราเมเอลบุตรหัวปีของเฮสโรนคือ รามบุตรหัวปี บุนาห์ โอเรน โอเซม และอาหิยาห์
2:26 เยราเมเอลมีภรรยาอีกคนหนึ่ง ผู้ซึ่งมีชื่อว่า อาทาราห์ นางเป็นมารดาของโอนัม
2:27 และบุตรชายทั้งหลายของรามบุตรหัวปีของเยราเมเอลคือ มาอัส ยามีน และเอเคอร์
2:28 และบุตรชายทั้งหลายของโอนัมคือ ชัมมัยและยาดา และบุตรชายทั้งหลายของชัมมัยคือ นาดับและอาบีชูร์
2:29 และภรรยาของอาบีชูร์ชื่ออาบีฮาอิล และนางคลอดอัคบานและโมลิดให้ท่าน
2:30 และบุตรชายทั้งหลายของนาดับคือ เสเลด และอัปปาอิม แต่เสเลดได้สิ้นชีพไม่มีบุตร
2:31 และบุตรชายทั้งหลายของอัปปาอิมคือ อิชอี และบุตรชายทั้งหลายของอิชอีคือ เชชัน และบุตรทั้งหลายของเชชันคือ อัคลัย
2:32 และบุตรชายทั้งหลายของยาดาน้องชายของชัมมัยคือ เยเธอร์ และโยนาธาน และเยเธอร์สิ้นชีพไม่มีบุตร
2:33 และบุตรชายทั้งหลายของโยนาธานคือ เปเลท และศาซา คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเยราเมเอล

ผู้สืบสายโลหิตของเชชัน
2:34 บัดนี้เชชันไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรสาว และเชชันมีทาสชาวอียิปต์คนหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า ยารฮา
2:35 และเชชันได้ยกบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของยารฮาทาสของตน และนางก็คลอดอัททัยให้แก่เขา
2:36 และอัททัยให้กำเนิดนาธัน และนาธันให้กำเนิดศาบาด
2:37 และศาบาดให้กำเนิดเอฟลาล และเอฟลาลให้กำเนิดโอเบด
2:38 และโอเบดให้กำเนิดเยฮู และเยฮูให้กำเนิดอาซาริยาห์
2:39 และอาซาริยาห์ให้กำเนิดเฮเลส และเฮเลสให้กำเนิดเอเลอาสาห์
2:40 และเอเลอาสาห์ให้กำเนิดสิสะมัย และสิสะมัยให้กำเนิดชัลลูม
2:41 และชัลลูมให้กำเนิดเยคามิยาห์ และเยคามิยาห์ให้กำเนิดเอลีชามา

ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอลและคาเลบ
2:42 บัดนี้บุตรชายทั้งหลายของคาเลบน้องชายของเยราเมเอลคือ เมชาบุตรหัวปีของท่าน ผู้เป็นบิดาของศิฟ และบุตรชายทั้งหลายของมาเรชาห์ ผู้เป็นบิดาของเฮโบรน
2:43 และบุตรชายทั้งหลายของเฮโบรนคือ โคราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา
2:44 และเชมาให้กำเนิดราฮัม ผู้เป็นบิดาของโยรเคอัม และเรเคมให้กำเนิดชัมมัย
2:45 และบุตรชายของชัมมัยคือ มาโอน และมาโอนเป็นบิดาของเบธซูร์
2:46 และเอฟาห์ภรรยาน้อยของคาเลบคลอดฮาราน โมซาและกาเซส และฮารานให้กำเนิดกาเซส
2:47 และบุตรชายทั้งหลายของยาดัยคือ เรเกม โยธาม เกชาน เปเลธ เอฟาห์ และชาอัฟ
2:48 มาอาคาห์ภรรยาน้อยของคาเลบคลอดเชเบอร์และทีรหะนาห์
2:49 นอกจากนี้นางคลอด ชาอัฟผู้เป็นบิดาของมัดมันนาห์ เชวาผู้เป็นบิดาของมัคเบนาห์ และบิดาของกิเบอา และบุตรสาวของคาเลบคือ อัคสาห์

ตั้งแต่คาเลบบุตรชายของเฮอร์
2:50 คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของคาเลบบุตรชายของเฮอร์ ผู้เป็นบุตรหัวปีของเอฟราธาห์คือ โชบาล บิดาของคีริยาทเยอาริม
2:51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม ฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์
2:52 และโชบาลบิดาของคีริยาทเยอาริมมีบุตรชายทั้งหลายคือ ฮาโรเอห์ และครึ่งหนึ่งของคนเมนูโหท
2:53 และครอบครัวต่าง ๆ ของคีริยาทเยอาริมคือ คนอิทไรต์ คนปุไท คนชุมัท คนมิชรา จากคนเหล่านี้บังเกิดคนโศราห์ และคนเอชทาโอล
2:54 บุตรชายทั้งหลายของสัลมาคือ เบธเลเฮม คนเนโทฟาห์ อาทาโรท วงศ์วานของโยอาบ และครึ่งหนึ่งของคนเมนูโหท ผู้เป็นคนโศราห์
2:55 และครอบครัวต่าง ๆ ของพวกอาลักษณ์ซึ่งอาศัยอยู่ ณ เมืองยาเบสคือ คนทิราไธต์ คนชิเมอา และคนสุคา คนเหล่านี้เป็นคนเคไนต์ผู้มาจากฮามัท ผู้เป็นบิดาวงศ์วานของเรคาบ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope