กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ผู้สืบสายโลหิตของดาวิด (2 ซมอ 3:2-5; 5:13-16)
3:1 คนเหล่านี้เป็นโอรสของดาวิดซึ่งประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเฮโบรน คืออัมโนนโอรสหัวปี พระนางอาหิโนอัมคนยิสเรเอลประสูติ องค์ที่สองคือดานิเอล พระนางอาบีกายิลคนคารเมลประสูติ
3:2 องค์ที่สามคืออับซาโลม โอรสของมาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัย กษัตริย์แห่งเมืองเกชูร์ องค์ที่สี่คืออาโดนียาห์ โอรสของฮักกีท
3:3 องค์ที่ห้าคือเชฟาทิยาห์ พระนางอาบีทัลประสูติ องค์ที่หกคืออิทเรอัม เอกลาห์มเหสีของพระองค์ประสูติ
3:4 ทั้งหกองค์นี้ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเฮโบรน และพระองค์ทรงครอบครองที่นั่นเป็นเวลาเจ็ดปีกับหกเดือน และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามสิบสามปี
3:5 และคนเหล่านี้เป็นโอรสที่ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มคือ ชิเมอา โชบับ นาธันและซาโลมอน สี่องค์นี้พระนางบัทชูวา บุตรสาวของอัมมีเอลประสูติ
3:6 อิบฮาร์ด้วย และเอลีชามา เอลีเฟเลท
3:7 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย
3:8 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟเลท เก้าองค์ด้วยกัน
3:9 ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นโอรสของดาวิด นอกเหนือจากบุตรชายทั้งหลายของพวกนางสนม และทามาร์น้องสาวของโอรสทั้งหลาย

ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดถึงเศเดคียาห์
3:10 และโอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอัม โอรสของเรโหโบอัมคืออาบียาห์ โอรสของอาบียาห์คืออาสา โอรสของอาสาคือเยโฮชาฟัท
3:11 โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรัม โอรสของโยรัมคืออาหัสยาห์ โอรสของอาหัสยาห์คือโยอาช
3:12 โอรสของโยอาชคืออามาซิยาห์ โอรสของอามาซิยาห์คืออาซาริยาห์ โอรสของอาซาริยาห์คือโยธาม
3:13 โอรสของโยธามคืออาหัส โอรสของอาหัสคือเฮเซคียาห์ โอรสของเฮเซคียาห์คือมนัสเสห์
3:14 โอรสของมนัสเสห์คืออาโมน โอรสของอาโมนคือโยสิยาห์
3:15 และโอรสทั้งหลายของโยสิยาห์คือโยฮานันโอรสหัวปี องค์ที่สองคือเยโฮยาคิม องค์ที่สามคือเศเดคียาห์ องค์ที่สี่คือชัลลูม
3:16 และโอรสเหล่านั้นของเยโฮยาคิมคือเยโคนิยาห์ และเศเดคียาห์

ผู้สืบสายโลหิตของเยโคนิยาห์
3:17 และโอรสเหล่านั้นของเยโคนิยาห์คืออัสสีร์ โอรสของอัสสีร์คือเชอัลทิเอล
3:18 มัลคีรามด้วย และเปดายาห์ เชนาสซาร์ เยคามิยาห์ โฮชามา และเนดาบียาห์
3:19 และบุตรชายทั้งหลายของเปดายาห์คือ เศรุบบาเบลและชิเมอี และบุตรชายทั้งหลายของเศรุบบาเบลคือ เมชุลลาม ฮานันยาห์ และน้องสาวของพวกเขาคือ เชโลมิท
3:20 และฮาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์ ฮาสาดิยาห์ และยูชับเฮเสด ห้าคนด้วยกัน
3:21 และบุตรชายทั้งหลายของฮานันยาห์คือ เป-ลาทียาห์และเยชายาห์ ลูกหลานของเรไฟยาห์ ลูกหลานของอารนัน ลูกหลานของโอบาดีห์ ลูกหลานของเชคานิยาห์
3:22 และบุตรชายทั้งหลายของเชคานิยาห์คือ เชไมอาห์ และบุตรชายทั้งหลายของเชไมอาห์คือ ฮัทธัช อิกาล บารียาห์ เนอารียาห์และชาฟัท หกคนด้วยกัน
3:23 และบุตรชายทั้งหลายของเนอารียาห์คือ เอลีโอนัย เฮเซคียาห์ และอัสรีคัม สามคนด้วยกัน
3:24 และบุตรชายทั้งหลายของเอลีโอนัยคือ โฮดาอียาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานัน เดไลยาห์ และอานานี เจ็ดคนด้วยกัน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope