กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ผู้สืบสายโลหิตของเลวี
6:1 บุตรชายทั้งหลายของเลวีคือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
6:2 และบุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล
6:3 และบุตรทั้งหลายของอัมรามคือ อาโรน โมเสส และมิเรียม แล้วบุตรชายทั้งหลายของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์

ผู้สืบสายโลหิตของพวกปุโรหิตถึงสมัยการเป็นเชลย
6:4 เอเลอาซาร์ให้กำเนิดบุตรชื่อฟีเนหัส ฟีเนหัสให้กำเนิดบุตรชื่ออาบีชูวา
6:5 และอาบีชูวาให้กำเนิดบุตรชื่อบุคคี และบุคคีให้กำเนิดบุตรชื่ออุสซี
6:6 และอุสซีให้กำเนิดบุตรชื่อเศ-ราหิยาห์ และเศ-ราหิยาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อเมราโยท
6:7 และเมราโยทให้กำเนิดบุตรชื่ออามาริยาห์ และอามาริยาห์ให้กำเนิดบุตรชื่ออาหิทูบ
6:8 และอาหิทูบให้กำเนิดบุตรชื่อศาโดก และศาโดกให้กำเนิดบุตรชื่ออาหิมาอัส
6:9 และอาหิมาอัสให้กำเนิดบุตรชื่ออาซาริยาห์ และอาซาริยาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อโยฮานัน
6:10 และโยฮานันให้กำเนิดบุตรชื่ออาซาริยาห์ (ท่านผู้นี้ทำหน้าที่ปุโรหิตอยู่ในพระวิหารซึ่งซาโลมอนทรงสร้างในกรุงเยรูซาเล็ม)
6:11 และอาซาริยาห์ให้กำเนิดบุตรชื่ออามาริยาห์ และอามาริยาห์ให้กำเนิดบุตรชื่ออาหิทูบ
6:12 และอาหิทูบให้กำเนิดบุตรชื่อศาโดก และศาโดกให้กำเนิดบุตรชื่อชัลลูม
6:13 และชัลลูมให้กำเนิดบุตรชื่อฮิลคียาห์ และฮิลคียาห์ให้กำเนิดบุตรชื่ออาซาริยาห์
6:14 และอาซาริยาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อเสไรอาห์ และเสไรอาห์ให้กำเนิดบุตรชื่อเยโฮซาดัก
6:15 และเยโฮซาดักถูกกวาดไปเป็นเชลย เมื่อพระเยโฮวาห์ได้ทรงให้ยูดาห์ และเยรูซาเล็มเข้าสู่การถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วยหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์

แต่ละครอบครัวของบุตรชายสามคนของเลวี
6:16 บุตรชายทั้งหลายของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี
6:17 และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชมคือ ลิบนี และชิเมอี
6:18 และบุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล
6:19 บุตรชายทั้งหลายของเมรารีคือ มาห์ลี และมูชี และคนเหล่านี้เป็นครอบครัวของคนเลวีตามพงศ์พันธุ์บิดาของพวกเขา
6:20 บุตรชายของเกอร์โชมคือลิบนี บุตรชายของลิบนีคือยาหาท บุตรชายของยาหาทคือศิมมาห์
6:21 บุตรชายของศิมมาห์คือโยอาห์ บุตรชายของโยอาห์คืออิดโด บุตรชายของอิดโดคือเศ-ราห์ บุตรชายของเศ-ราห์คือเยอาเธรัย
6:22 บุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ อัมมีนาดับ บุตรชายของอัมมีนาดับคือโคราห์ บุตรชายของโคราห์คืออัสสีร์
6:23 บุตรชายของอัสสีร์คือเอลคานาห์ บุตรชายของเอลคานาห์คือเอบียาสาฟ และบุตรชายของเอบียาสาฟคืออัสสีร์
6:24 บุตรชายของอัสสีร์คือทาหัท บุตรชายของทาหัทคืออุรีเอล บุตรชายของอุรีเอลคืออุสซียาห์ และบุตรชายของอุสซียาห์คือชาอูล
6:25 และบุตรชายทั้งหลายของเอลคานาห์คือ อามาสัย และอาหิโมท
6:26 สำหรับเอลคานาห์นั้น บุตรชายทั้งหลายของเอลคานาห์คือโศฟัย และบุตรชายของโศฟัยคือนาหาท
6:27 บุตรชายของนาหาทคือเอลีอับ บุตรชายของเอลีอับคือเยโรฮัม บุตรชายของเยโรฮัมคือเอลคานาห์
6:28 บุตรชายของซามูเอลคือ วัสนีบุตรหัวปีของเขา และอาบียาห์
6:29 และบุตรชายทั้งหลายของเมรารีคือมาห์ลี บุตรชายของมาห์ลีคือลิบนี บุตรชายของลิบนีคือชิเมอี บุตรชายของชิเมอีคืออุสซาห์
6:30 บุตรชายทั้งหลายของอุสซาห์คือชิเมอา บุตรชายของชิเมอาคือฮักกียาห์ บุตรชายของฮักกียาห์คืออาสายาห์
6:31 และคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ดาวิดทรงแต่งตั้งให้ดูแลการร้องเพลงในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ หลังจากที่หีบพันธสัญญามาตั้งอยู่ที่นั่นแล้ว
6:32 และเขาทั้งหลายทำการปรนนิบัติด้วยการร้องเพลง ตรงหน้าที่พักอาศัยในพลับพลาแห่งชุมนุมชน จนซาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม และพวกเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามตำแหน่งของแต่ละคน
6:33 และต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่พร้อมกับบุตรทั้งหลายของพวกเขา บุตรชายทั้งหลายของคนโคฮาทคือ เฮมานผู้เป็นนักร้อง ผู้เป็นบุตรชายของโยเอล ผู้เป็นบุตรชายของเชมูเอล
6:34 ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายของเอลีเอล ผู้เป็นบุตรชายของโทอาห์
6:35 ผู้เป็นบุตรชายของศูฟ ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมาฮาท ผู้เป็นบุตรชายของอามาสัย
6:36 ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโยเอล ผู้เป็นบุตรชายของอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเศฟันยาห์
6:37 ผู้เป็นบุตรชายของทาหัท ผู้เป็นบุตรชายของอัสสีร์ ผู้เป็นบุตรชายของเอบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายของโคราห์
6:38 ผู้เป็นบุตรชายของอิสฮาร์ ผู้เป็นบุตรชายของโคฮาท ผู้เป็นบุตรชายของเลวี ผู้เป็นบุตรชายของอิสราเอล
6:39 และพี่น้องของเขาคืออาสาฟ ผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างขวามือของเขา คืออาสาฟบุตรชายของเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของชิเมอา
6:40 ผู้เป็นบุตรชายของมีคาเอล ผู้เป็นบุตรชายของบาอาเสยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมัลคิยาห์
6:41 ผู้เป็นบุตรชายของเอทนี ผู้เป็นบุตรชายของเศ-ราห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาดายาห์
6:42 ผู้เป็นบุตรชายของเอธาน ผู้เป็นบุตรชายของศิมมาห์ ผู้เป็นบุตรชายของชิเมอี
6:43 ผู้เป็นบุตรชายของยาหาท ผู้เป็นบุตรชายของเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายของเลวี
6:44 และพี่น้องของพวกเขา คือบุตรชายทั้งหลายของเมรารี ยืนอยู่ข้างซ้ายมือคือ เอธานผู้เป็นบุตรชายของคีชี ผู้เป็นบุตรชายของอับดี ผู้เป็นบุตรชายของมัลลูค
6:45 ผู้เป็นบุตรชายของฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอามาซิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของฮิลคียาห์
6:46 ผู้เป็นบุตรชายของอัมซี ผู้เป็นบุตรชายของบานี ผู้เป็นบุตรชายของเชเมอร์
6:47 ผู้เป็นบุตรชายของมาห์ลี ผู้เป็นบุตรชายของมูชี ผู้เป็นบุตรชายของเมรารี ผู้เป็นบุตรชายของเลวี
6:48 และคนเลวีพี่น้องของพวกเขาได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานทุกอย่างของพลับพลาของพระนิเวศน์ของพระเจ้า

ผู้สืบสายโลหิตของอาโรน
6:49 แต่อาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของท่านถวายเครื่องบูชาบนแท่นเครื่องเผาบูชาและบนแท่นเครื่องหอม และได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานทั้งสิ้นในที่บริสุทธิ์ที่สุด และให้กระทำการลบมลทินบาปของอิสราเอล ตามทุกอย่างที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้
6:50 และคนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอาโรน บุตรชายของอาโรนคือเอเลอาซาร์ บุตรชายของเอเลอาซาร์คือฟีเนหัส บุตรชายของฟีเนหัสคืออาบีชูวา
6:51 บุตรชายอาบีชูวาคือบุคคี บุตรชายของบุคคีคืออุสซี บุตรชายของอุสซีคือเศ-ราหิยาห์
6:52 บุตรชายของเศ-ราหิยาห์คือเมราโยท บุตรชายของเมราโยทคืออามาริยาห์ บุตรชายของอามาริยาห์คืออาหิทูบ
6:53 บุตรชายของอาหิทูบคือศาโดก บุตรชายของศาโดกคืออาหิมาอัส

เมืองต่าง ๆ ของคนเลวี
6:54 ต่อไปนี้เป็นที่อยู่อาศัยของเขาทั้งหลายตามป้อมปราการในเขตแดนของพวกเขา คือลูกหลานของอาโรน ครอบครัวต่าง ๆ ของคนโคฮาท เพราะฉลากตกเป็นของพวกเขา
6:55 และเขาทั้งหลายได้ยกเมืองเฮโบรนในแผ่นดินแห่งยูดาห์ และชานเมืองทั้งหลายซึ่งอยู่ล้อมรอบนั้นให้แก่พวกเขา
6:56 แต่ทุ่งนาและตามชนบทของเมืองนั้น เขาทั้งหลายได้ยกให้แก่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์
6:57 และสำหรับลูกหลานของอาโรน เขาทั้งหลายได้ยกเมืองต่าง ๆ แห่งยูดาห์ให้แก่เขาทั้งหลาย คือเมืองเฮโบรนซึ่งเป็นเมืองลี้ภัย เมืองลิบนาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยาททีร์และเมืองเอชเทโมอาพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองเหล่านั้น
6:58 ฮีเลนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เดบีร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:59 อาชันพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเบธเชเมชพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:60 และจากดินแดนของเผ่าเบนยามินได้ยกเมืองเกบาพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น อาเลเมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และอานาโธทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองทั้งสิ้นของครอบครัวทั้งหลายของพวกเขาเป็นเมืองสิบสามเมืองด้วยกัน
6:61 และสำหรับลูกหลานของคนโคฮาทที่เหลืออยู่จากครอบครัวของเผ่นนั้น ได้ยกเมืองสิบเมืองจากครึ่งเผ่า คือจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ให้แก่พวกเขาโดยการจับฉลาก
6:62 และสำหรับลูกหลานของคนเกอร์โชม ได้ยกเมืองสิบสามเมือง จากเผ่าอิสสาคาร์ เผ่าอาเชอร์ เผ่านัฟทาลี และจากเผ่ามนัสเสห์ในบาชานให้แก่เขาทั้งหลาย ตามครอบครัวทั้งหลายของพวกเขา
6:63 สำหรับลูกหลานของคนเมรารี ได้ยกเมืองสิบสองเมือง จากเผ่ารูเบน เผ่ากาด และเผ่าเศบูลุน ให้แก่เขาทั้งหลาย ตามครอบครัวทั้งหลายของพวกเขา โดยการจับฉลาก
6:64 และชนชาติอิสราเอลได้ยกเมืองต่าง ๆ เหล่านี้พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้นให้แก่คนเลวี
6:65 และโดยการจับฉลาก คนอิสราเอลได้ให้เมืองต่าง ๆ เหล่านี้ จากเผ่ายูดาห์ เผ่าสิเมโอน และเผ่าเบนยามิน ตามที่กล่าวชื่อไว้นั้น
6:66 และครอบครัวทั้งหลายของคนโคฮาทที่เหลืออยู่มีเมืองต่าง ๆ อันเป็นดินแดนของพวกเขาจากเผ่าเอฟราอิม
6:67 และคนอิสราเอลได้ให้เมืองลี้ภัยเหล่านี้ คือเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาเอฟราอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองเกเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:68 เมืองโยกเมอัมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองเบธโฮโรนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:69 เมืองอัยยาโลนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองกัทริมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:70 และจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ได้ยกเมืองอาเนอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองบิเลอัมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น ให้แก่ครอบครัวลูกหลานของคนโคฮาทที่เหลืออยู่
6:71 สำหรับลูกหลานของคนเกอร์โชม ได้ให้จากครอบครัวของคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า คือ โกลานในเมืองบาชานพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และอัชทาโรทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:72 และจากเผ่าอิสสาคาร์ คือเมืองเคเดชพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองดาเบรัทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:73 เมืองราโมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองอาเนมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:74 และจากเผ่าอาเชอร์ คือ เมืองมาชาลพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองอับโดนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:75 เมืองหุกอกพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเรโหบพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:76 และจากเผ่านัฟทาลี คือ เมืองเคเดชในกาลิลีพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองฮัมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองคีริยาธาอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:77 สำหรับลูกหลานของคนเมรารีที่เหลืออยู่นั้นได้รับจากเผ่าเศบูลุนคือ เมืองริมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองทาโบร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:78 และฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นที่เยรีโค คือฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนั้น จากเผ่ารูเบน คือเมืองเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดารพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยาฮาสพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:79 เมืองเคเดโมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเมฟาอาทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:80 และจากเผ่ากาด คือ เมืองราโมทในกิเลอาดพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองมาหะนาอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:81 เมืองเฮชโบนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยาเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope