กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ผู้สืบสายโลหิตของเลวี
6:1 บุตรชายทั้งหลายของเลวีคือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
6:2 และบุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล
6:3 และบุตรทั้งหลายของอัมรามคือ อาโรน โมเสส และมิเรียม และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์

ผู้สืบสายโลหิตของพวกปุโรหิตถึงสมัยการเป็นเชลย
6:4 เอเลอาซาร์ให้กำเนิดฟีเนหัส ฟีเนหัสให้กำเนิดอาบีชูวา
6:5 อาบีชูวาให้กำเนิดบุคคี บุคคีให้กำเนิดอุสซี
6:6 อุสซีให้กำเนิดเศ-ราหิยาห์ เศ-ราหิยาห์ให้กำเนิดเมราโยท
6:7 เมราโยทให้กำเนิดอามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กำเนิดอาหิทูบ
6:8 อาหิทูบให้กำเนิดศาโดก ศาโดกให้กำเนิดอาหิมาอัส
6:9 อาหิมาอัสให้กำเนิดอาซาริยาห์ และอาซาริยาห์ให้กำเนิดโยฮานัน
6:10 และโยฮานันให้กำเนิดอาซาริยาห์ (ท่านผู้นี้ทำหน้าที่ปุโรหิตอยู่ในพระวิหารซึ่งซาโลมอนทรงสร้างไว้ในกรุงเยรูซาเล็ม)
6:11 อาซาริยาห์ให้กำเนิดอามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กำเนิดอาหิทูบ
6:12 อาหิทูบให้กำเนิดศาโดก ศาโดกให้กำเนิดชัลลูม
6:13 ชัลลูมให้กำเนิดฮิลคียาห์ ฮิลคียาห์ให้กำเนิดอาซาริยาห์
6:14 อาซาริยาห์ให้กำเนิดเสไรอาห์ และเสไรอาห์ให้กำเนิดเยโฮซาดัก
6:15 และเยโฮซาดักถูกกวาดไปเป็นเชลย เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงให้ยูดาห์และเยรูซาเล็มถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วยหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์

แต่ละครอบครัวของบุตรชายสามคนของเลวี
6:16 บุตรชายทั้งหลายของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี
6:17 และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชมคือ ลิบนี และชิเมอี
6:18 และบุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล
6:19 บุตรชายทั้งหลายของเมรารีคือ มาห์ลี และมูชี และคนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่าง ๆ ของคนเลวีตามพงศ์พันธุ์บิดาของพวกเขา
6:20 บุตรชายของเกอร์โชมคือลิบนี บุตรชายของลิบนีคือยาหาท บุตรชายของยาหาทคือศิมมาห์
6:21 บุตรชายของศิมมาห์คือโยอาห์ บุตรชายของโยอาห์คืออิดโด บุตรชายของอิดโดคือเศ-ราห์ บุตรชายของเศ-ราห์คือเยอาเธรัย
6:22 บุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ บุตรชายของโคฮาทคืออัมมีนาดับ บุตรชายของอัมมีนาดับคือโคราห์ บุตรชายของโคราห์คืออัสสีร์
6:23 บุตรชายของอัสสีร์คือเอลคานาห์ บุตรชายของเอลคานาห์คือเอบียาสาฟ บุตรชายของเอบียาสาฟคืออัสสีร์
6:24 บุตรชายของอัสสีร์คือทาหัท บุตรชายของทาหัทคืออุรีเอล บุตรชายของอุรีเอลคืออุสซียาห์ และบุตรชายของอุสซียาห์คือชาอูล
6:25 และบุตรชายทั้งหลายของเอลคานาห์คือ อามาสัย และอาหิโมท
6:26 สำหรับเอลคานาห์นั้น บุตรชายทั้งหลายของเอลคานาห์ มีดังต่อไปนี้ บุตรชายของเอลคานาห์คือโศฟัย บุตรชายของโศฟัยคือนาหาท
6:27 บุตรชายของนาหาทคือเอลีอับ บุตรชายของเอลีอับคือเยโรฮัม บุตรชายของเยโรฮัมคือเอลคานาห์
6:28 และบุตรชายทั้งหลายของซามูเอลคือ วัสนีบุตรหัวปีของเขา และอาบียาห์
6:29 บุตรชายทั้งหลายของเมรารีคือมาห์ลี บุตรชายของมาห์ลีคือลิบนี บุตรชายของลิบนีคือชิเมอี บุตรชายของชิเมอีคืออุสซาห์
6:30 บุตรชายของอุสซาห์คือชิเมอา บุตรชายของชิเมอาคือฮักกียาห์ บุตรชายของฮักกียาห์คืออาสายาห์
6:31 และคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ดาวิดทรงแต่งตั้งให้ดูแลการร้องเพลงในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ หลังจากที่หีบพันธสัญญามาตั้งอยู่ที่นั่นแล้ว
6:32 และเขาทั้งหลายทำการปรนนิบัติด้วยการร้องเพลง ตรงหน้าที่พักอาศัยในพลับพลาแห่งชุมนุมชน จนซาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม และจากนั้นพวกเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามตำแหน่งของแต่ละคน
6:33 และต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่พร้อมกับบุตรทั้งหลายของพวกเขา บุตรชายทั้งหลายของคนโคฮาทคือ เฮมานผู้เป็นนักร้อง ผู้เป็นบุตรชายของโยเอล ผู้เป็นบุตรชายของเชมูเอล
6:34 ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายของเอลีเอล ผู้เป็นบุตรชายของโทอาห์
6:35 ผู้เป็นบุตรชายของศูฟ ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมาฮาท ผู้เป็นบุตรชายของอามาสัย
6:36 ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโยเอล ผู้เป็นบุตรชายของอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเศฟันยาห์
6:37 ผู้เป็นบุตรชายของทาหัท ผู้เป็นบุตรชายของอัสสีร์ ผู้เป็นบุตรชายของเอบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายของโคราห์
6:38 ผู้เป็นบุตรชายของอิสฮาร์ ผู้เป็นบุตรชายของโคฮาท ผู้เป็นบุตรชายของเลวี ผู้เป็นบุตรชายของอิสราเอล
6:39 และพี่น้องของเขาคืออาสาฟ ผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างขวามือของเขา คืออาสาฟบุตรชายของเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของชิเมอา
6:40 ผู้เป็นบุตรชายของมีคาเอล ผู้เป็นบุตรชายของบาอาเสยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมัลคิยาห์
6:41 ผู้เป็นบุตรชายของเอทนี ผู้เป็นบุตรชายของเศ-ราห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาดายาห์
6:42 ผู้เป็นบุตรชายของเอธาน ผู้เป็นบุตรชายของศิมมาห์ ผู้เป็นบุตรชายของชิเมอี
6:43 ผู้เป็นบุตรชายของยาหาท ผู้เป็นบุตรชายของเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายของเลวี
6:44 และพี่น้องของพวกเขา คือบุตรชายทั้งหลายของเมรารี ยืนอยู่ข้างซ้ายมือคือ เอธานผู้เป็นบุตรชายของคีชี ผู้เป็นบุตรชายของอับดี ผู้เป็นบุตรชายของมัลลูค
6:45 ผู้เป็นบุตรชายของฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอามาซิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของฮิลคียาห์
6:46 ผู้เป็นบุตรชายของอัมซี ผู้เป็นบุตรชายของบานี ผู้เป็นบุตรชายของเชเมอร์
6:47 ผู้เป็นบุตรชายของมาห์ลี ผู้เป็นบุตรชายของมูชี ผู้เป็นบุตรชายของเมรารี ผู้เป็นบุตรชายของเลวี
6:48 และคนเลวีพี่น้องของพวกเขาได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานทุกอย่างของพลับพลาแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า

ผู้สืบสายโลหิตของอาโรน
6:49 แต่อาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของท่านถวายเครื่องบูชาบนแท่นบูชาของเครื่องเผาบูชาและบนแท่นบูชาของเครื่องหอม และได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานทั้งสิ้นในที่บริสุทธิ์ที่สุด และให้กระทำการลบมลทินบาปของอิสราเอล ตามทุกอย่างที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้
6:50 และคนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอาโรน บุตรชายของอาโรนคือเอเลอาซาร์ บุตรชายของเอเลอาซาร์คือฟีเนหัส บุตรชายของฟีเนหัสคืออาบีชูวา
6:51 บุตรชายของอาบีชูวาคือบุคคี บุตรชายของบุคคีคืออุสซี บุตรชายของอุสซีคือเศ-ราหิยาห์
6:52 บุตรชายของเศ-ราหิยาห์คือเมราโยท บุตรชายของเมราโยทคืออามาริยาห์ บุตรชายของอามาริยาห์คืออาหิทูบ
6:53 บุตรชายของอาหิทูบคือศาโดก บุตรชายของศาโดกคืออาหิมาอัส

นครต่าง ๆ ของคนเลวี
6:54 บัดนี้ สถานที่เหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของเขาทั้งหลายตามป้อมปราการในเขตแดนต่าง ๆ ของพวกเขา คือลูกหลานของอาโรน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของคนโคฮาท เพราะสลากตกเป็นของพวกเขา
6:55 และเขาทั้งหลายได้ยกเมืองเฮโบรนในแผ่นดินแห่งยูดาห์ให้แก่พวกเขา และชานเมืองทั้งหลายซึ่งอยู่ล้อมรอบนั้น
6:56 แต่บรรดาทุ่งนาและหมู่บ้านของนครนั้น เขาทั้งหลายได้ยกให้แก่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์
6:57 และสำหรับลูกหลานของอาโรน เขาทั้งหลายได้ยกนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ให้แก่พวกเขาคือ เฮโบรนซึ่งเป็นนครลี้ภัย และลิบนาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้น ยาททีร์และเอชเทโมอาพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครเหล่านั้น
6:58 ฮีเลนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เดบีร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:59 อาชันพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเบธเชเมชพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:60 และจากดินแดนของเผ่าเบนยามินได้ยกเมืองเกบาพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น อาเลเมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และอานาโธทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น นครทั้งสิ้นตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขาเป็นนครสิบสามนครด้วยกัน
6:61 และสำหรับลูกหลานของโคฮาทที่เหลืออยู่จากครอบครัวของเผ่านั้น ได้ยกนครต่าง ๆ ให้แก่พวกเขาจากครึ่งเผ่า คือจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า โดยการจับสลาก เป็นนครสิบนครด้วยกัน
6:62 และสำหรับลูกหลานของเกอร์โชม ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา จากเผ่าอิสสาคาร์ เผ่าอาเชอร์ เผ่านัฟทาลี และจากเผ่ามนัสเสห์ในบาชานให้แก่เขาทั้งหลาย ได้ยกนครสิบสามนครด้วยกัน
6:63 สำหรับลูกหลานของเมรารี ได้ยกนครต่าง ๆ ให้แก่พวกเขาโดยการจับสลาก ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา จากเผ่ารูเบน เผ่ากาด และเผ่าเศบูลุน เป็นนครสิบสองนครด้วยกัน
6:64 และชนชาติอิสราเอลได้ยกนครต่าง ๆ เหล่านี้พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้นให้แก่คนเลวี
6:65 และคนอิสราเอลได้ยกนครต่าง ๆ เหล่านี้โดยการจับสลาก จากเผ่าคนยูดาห์ เผ่าคนสิเมโอน และเผ่าคนเบนยามิน ตามที่กล่าวชื่อไว้นั้น
6:66 และครอบครัวทั้งหลายของคนโคฮาทที่เหลืออยู่มีนครต่าง ๆ อันเป็นดินแดนของพวกเขาจากเผ่าเอฟราอิม
6:67 และคนอิสราเอลได้ยกนครลี้ภัยต่าง ๆ ให้แก่พวกเขา คือเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาเอฟราอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น พวกเขายังยกเมืองเกเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้นให้อีกด้วย
6:68 เมืองโยกเมอัมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองเบธโฮโรนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:69 เมืองอัยยาโลนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองกัทริมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:70 และจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ได้ยกเมืองอาเนอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองบิเลอัมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น ให้แก่ครอบครัวลูกหลานของโคฮาทที่เหลืออยู่
6:71 สำหรับลูกหลานของเกอร์โชม ได้ยกจากครอบครัวของคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าให้แก่พวกเขาคือ โกลานในเมืองบาชานพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และอัชทาโรทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:72 และจากเผ่าอิสสาคาร์ คือเมืองเคเดชพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองดาเบรัทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:73 เมืองราโมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองอาเนมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:74 และจากเผ่าอาเชอร์ คือเมืองมาชาลพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองอับโดนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:75 เมืองหุกอกพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเรโหบพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:76 และจากเผ่านัฟทาลี คือเมืองเคเดชในกาลิลีพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองฮัมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองคีริยาธาอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:77 สำหรับลูกหลานของเมรารีที่เหลืออยู่นั้นได้รับจากเผ่าเศบูลุน คือเมืองริมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองทาโบร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:78 และฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นที่เมืองเยรีโค คือฟากทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนั้น ได้ให้แก่พวกเขาจากเผ่ารูเบน คือเมืองเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดารพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยาฮาสพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:79 เมืองเคเดโมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเมฟาอาทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:80 และจากเผ่ากาด คือเมืองราโมทในกิเลอาดพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองมาหะนาอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น
6:81 เมืองเฮชโบนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองยาเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope