กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

บุตรชายทั้งหลายของอิสสาคาร์
7:1 บัดนี้ บุตรชายทั้งหลายของอิสสาคาร์คือ โทลา ปูวาห์ ยาชูบ และชิมโรน สี่คนด้วยกัน
7:2 และบุตรชายทั้งหลายของโทลาคือ อุสซี เรไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย ยิบสัม และเชมูเอล หัวหน้าในครัวเรือนของบิดาของพวกเขา คือของโทลา เขาทั้งหลายเป็นชายฉกรรจ์คนกล้าหาญของพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ซึ่งจำนวนของคนเหล่านี้ในรัชสมัยของดาวิดคือสองหมื่นสองพันหกร้อยคน
7:3 และบุตรชายทั้งหลายของอุสซีคือ อิสราหิยาห์ และบุตรชายทั้งหลายของอิสราหิยาห์คือ มีคาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอิสชีอาห์ ห้าคนด้วยกัน ทุกคนเป็นคนชั้นหัวหน้า
7:4 และพร้อมกับคนเหล่านี้ ตามพงศ์พันธุ์ของเขาทั้งหลาย ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา มีหน่วยทหารศึกจำนวนสามหมื่นหกพันคน เพราะเขาทั้งหลายมีภรรยาและบุตรชายหลายคน
7:5 และพี่น้องของพวกเขาซึ่งอยู่ท่ามกลางบรรดาครอบครัวของอิสสาคาร์ เป็นชายฉกรรจ์คนกล้าหาญทุกคน จำนวนที่ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขาคือแปดหมื่นเจ็ดพันคน

ผู้สืบสายโลหิตของเบนยามิน
7:6 บุตรชายทั้งหลายของเบนยามินคือ เบลา เบเคอร์ และเยดียาเอล สามคนด้วยกัน
7:7 และบุตรชายทั้งหลายของเบลาคือ เอสโบน อุสซี อุสซีเอล เยรีโมท และอิรี ห้าคนด้วยกัน เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ และจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขาคือสองหมื่นสองพันสามสิบสี่คน
7:8 และบุตรชายทั้งหลายของเบเคอร์คือ เศมิราห์ โยอาช เอลีเอเซอร์ เอลีโอนัย อมรี เยรีโมท อาบียาห์ อานาโธท และอาเลเมท ทั้งหมดเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเบเคอร์
7:9 และจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูล ตามพงศ์พันธุ์ของเขาทั้งหลาย เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ คือสองหมื่นสองร้อยคน
7:10 และบุตรชายทั้งหลายของเยดียาเอลด้วยคือ บิลฮาน และบุตรชายทั้งหลายของบิลฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิช และอาหิชาฮาร์
7:11 ทั้งหมดเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเยดียาเอล ตามหัวหน้าครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ มีจำนวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคน พร้อมที่จะทำศึกสงคราม
7:12 ชุปปิมและหุปปิมด้วย เป็นบุตรทั้งหลายของอิระ และหุชิม เป็นบุตรชายทั้งหลายของอาเฮอร์

บุตรชายทั้งหลายของนัฟทาลี
7:13 บุตรชายทั้งหลายของนัฟทาลีคือ ยาซีเอล กูนี เยเซอร์ และชัลลูม ลูกหลานของบิลฮาห์

ผู้สืบสายโลหิตของมนัสเสห์
7:14 บุตรชายทั้งหลายของมนัสเสห์คือ อัสรีเอล ซึ่งนางคลอดให้แก่ท่าน (แต่ภรรยาน้อยของท่านคือชาวอารัมคลอดมาคีร์บิดาของกิเลอาด
7:15 และมาคีร์ได้รับพี่สาวของหุปปิมและชุปปิมมาเป็นภรรยา ซึ่งพี่สาวของพวกเขาชื่อมาอาคาห์) และชื่อของคนที่สองคือเศโลเฟหัด และเศโลเฟหัดมีบุตรสาวหลายคน
7:16 และมาอาคาห์ภรรยาของมาคีร์คลอดบุตรชายคนหนึ่ง และนางเรียกชื่อของเขาว่า เปเรช และชื่อน้องชายของเขาคือเชเรช และบุตรชายทั้งหลายของเขาคือ อุลาม และราเคม
7:17 และบุตรชายทั้งหลายของอุลามคือ เบดาน คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของกิเลอาด ผู้เป็นบุตรชายของมาคีร์ ผู้เป็นบุตรชายของมนัสเสห์
7:18 และฮัมโมเลเคทน้องสาวของเขาคลอดอิชโฮด อาบีเยเซอร์ และมาฮาลาห์
7:19 และบุตรชายทั้งหลายของเชมิดาคือ อาหิยัน เชเคม ลิคฮี และอานียัม

ผู้สืบสายโลหิตของเอฟราอิม
7:20 และบุตรชายทั้งหลายของเอฟราอิมคือ บุตรชายของเอฟราอิมคือชูเธลาห์ บุตรชายของชูเธลาห์คือเบเรด บุตรชายของเบเรดคือทาหัท บุตรชายของทาหัทคือเอลอาดาห์ บุตรชายของเอลอาดาห์คือทาหัท
7:21 บุตรชายของทาหัทคือศาบาด บุตรชายของศาบาดคือชูเธลาห์ เอเซอร์และเอเลอัด ซึ่งชาวเมืองกัทผู้ที่เกิดในดินแดนนั้นได้ฆ่าเสีย เพราะเขาทั้งหลายลงมาเพื่อปล้นสัตว์เลี้ยงของพวกเขา
7:22 และเอฟราอิมบิดาของเขาทั้งหลายไว้ทุกข์เป็นเวลาหลายวัน และพี่น้องของท่านได้มาปลอบประโลมท่าน
7:23 และเมื่อเอฟราอิมเข้าไปหาภรรยาของตน นางได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และท่านเรียกชื่อของเขาว่า เบรียาห์ เพราะเหตุความชั่วร้ายตกอยู่กับครัวเรือนของท่าน
7:24 (และบุตรสาวของท่านชื่อเชเอราห์ ผู้ซึ่งสร้างเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอราห์)
7:25 และเอฟราอิมมีบุตรชายชื่อเรฟาห์ บุตรชายของเรฟาห์คือเรเชฟ บุตรชายของเรเชฟคือเทลาห์ บุตรชายของเทลาห์คือทาหาน
7:26 บุตรชายของทาหานคือลาดาน บุตรชายของลาดานคืออัมมีฮูด บุตรชายของอัมมีฮูดคือเอลีชามา
7:27 บุตรชายของเอลีชามาคือนูน บุตรชายของนูนคือโยชูวา

กรรมสิทธิ์ของเอฟราอิม
7:28 และกรรมสิทธิ์กับภูมิลำเนาของเขาทั้งหลายคือ เบธเอลพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และนาอารันด้านทิศตะวันออก และเกเซอร์ด้านทิศตะวันตก พร้อมกับบรรดาเมืองของนครเหล่านั้น เชเคมพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น และกาซาพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น
7:29 และตามพรมแดนของคนมนัสเสห์ มีเมืองเบธชานพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น ทาอานาคพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น เมกิดโดพร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น โดร์พร้อมกับบรรดาเมืองของนครนั้น ลูกหลานของโยเซฟบุตรชายของอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในที่เหล่านี้

บุตรชายทั้งหลายของอาเชอร์
7:30 บุตรชายทั้งหลายของอาเชอร์คือ ยิมนาห์ อิชอูอาห์ อิชวี เบรียาห์ และเสราห์น้องสาวของพวกเขา
7:31 และบุตรชายทั้งหลายของเบรียาห์คือ เฮเบอร์และมัลคีเอล ผู้เป็นบิดาของบิรซาวิธ
7:32 และเฮเบอร์ให้กำเนิดยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮธามและชูวาน้องสาวของพวกเขา
7:33 และบุตรชายทั้งหลายของยาเฟล็ทคือ ปาสัค บิมฮาล และอัชวาท คนเหล่านี้เป็นบุตรทั้งหลายของยาเฟล็ท
7:34 และบุตรชายทั้งหลายของเชเมอร์คือ อาหิ โรกาห์ เยฮุบบาห์ และอารัม
7:35 และบุตรชายทั้งหลายของเฮเลมน้องชายของเขาคือ โศฟาห์ อิมนา เชเลช และอามัล
7:36 บุตรชายทั้งหลายของโศฟาห์คือ สุอาห์ ฮารเนเฟอร์ ชูอัล เบรี อิมราห์
7:37 เบเซอร์ โฮด ชัมมา ชิลชาห์ อิธราน และเบโอรา
7:38 และบุตรชายทั้งหลายของเยเธอร์คือ เยฟุนเนห์ ปิสปา และอารา
7:39 และบุตรชายทั้งหลายของอุลลาคือ อาราห์ ฮันนีเอล และรีเซีย
7:40 ทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นลูกหลานของอาเชอร์ เป็นหัวหน้าแห่งครัวเรือนของบิดาของพวกเขา เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญที่คัดเลือกไว้ เป็นเจ้านายใหญ่ และจำนวนคนที่ลงทะเบียนไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของพวกเขาซึ่งพร้อมที่จะทำศึกสงครามคือสองหมื่นหกพันคน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope