กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

พวกต่าง ๆ ที่ร่วมกับดาวิดที่ศิกลาก
12:1 บัดนี้ คนเหล่านี้เป็นคนที่มาหาดาวิดที่ศิกลาก ขณะเมื่อท่านเก็บตัวมิดชิดเพราะเหตุซาอูลบุตรชายของคีช และเขาทั้งหลายเป็นคนในพวกชายฉกรรจ์ ผู้ช่วยเหลือในการศึกสงคราม
12:2 เขาทั้งหลายถืออาวุธเป็นคันธนู และสามารถใช้ได้ทั้งมือขวาและมือซ้ายในการเหวี่ยงหินด้วยสลิงและยิงลูกธนูออกจากคันธนู คือญาติพี่น้องของซาอูล ของเผ่าเบนยามิน
12:3 อาหิเยเซอร์เป็นหัวหน้า ถัดไปคือโยอาช บุตรชายทั้งหลายของเชมาอาห์ชาวเมืองกิเบอัท และเยซีเอลกับเปเลธ บุตรชายทั้งหลายของอัสมาเวท เบราคาห์และเยฮูชาวอานาโธท
12:4 อิชมัยยาห์คนกิเบโอน เป็นชายฉกรรจ์ในพวกสามสิบคนนั้น และเป็นหัวหน้าเหนือสามสิบคนนั้น เยเรมีย์ ยาฮาซีเอล โยฮานัน โยซาบาดชาวเมืองเกเดราห์
12:5 เอลูซัย เยรีโมท เบอัลยาห์ เชมาริยาห์ เชฟาทิยาห์คนฮารูฟ
12:6 เอลคานาห์ อิสชีอาห์ อาซาเรล โยเอเซอร์ ยาโชเบอัม คนโคราห์
12:7 และโยเอลาห์กับเศบาดิยาห์ บุตรชายทั้งหลายของเยโรฮัมชาวเกโดร์
12:8 และจากคนกาดมีคนหนีเข้าไปอยู่ฝ่ายดาวิด ณ ที่กำบังเข้มแข็งในถิ่นทุรกันดาร เป็นชายฉกรรจ์และผู้ชำนาญศึก ซึ่งชำนาญโล่และดั้ง ผู้ซึ่งใบหน้าของพวกเขาเหมือนหน้าสิงโต และรวดเร็วเหมือนพวกกวางโรบนภูเขาทั้งหลาย
12:9 เอเซอร์เป็นคนแรก โอบาดีห์ที่สอง เอลีอับที่สาม
12:10 มิชมันนาห์ที่สี่ เยเรมีย์ที่ห้า
12:11 อัททัยที่หก เอลีเอลที่เจ็ด
12:12 โยฮานันที่แปด เอลซาบาดที่เก้า
12:13 เยเรมีย์ที่สิบ มัคบันนัยที่สิบเอ็ด
12:14 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายของกาด เป็นนายทหารในกองทัพ ผู้น้อยที่สุดก็เป็นนายร้อย และผู้ใหญ่ที่สุดก็เป็นนายพัน
12:15 เหล่านี้เป็นคนที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนในเดือนแรก เมื่อน้ำได้ท่วมฝั่งทั้งสิ้น และพวกเขาขับไล่บรรดาคนที่อยู่ ณ เหล่าหุบเขาให้หนีไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
12:16 มีคนเบนยามินและยูดาห์มาเฝ้าดาวิด ณ ที่กำบังเข้มแข็ง
12:17 และดาวิดทรงออกไปต้อนรับเขาทั้งหลาย และตรัสตอบกับพวกเขาว่า “ถ้าท่านทั้งหลายมายังข้าพเจ้าเป็นฉันมิตรเพื่อช่วยข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าจะพันผูกติดกับพวกท่าน แต่ถ้าท่านทั้งหลายมาเพื่อทรยศข้าพเจ้าให้แก่เหล่าปฏิปักษ์ของข้าพเจ้า ถึงแม้ว่าไม่มีความผิดใด ๆ ในมือของข้าพเจ้า ก็ขอพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทั้งหลายทอดพระเนตร และทรงกล่าวโทษการกระทำนี้เถิด”
12:18 แล้วพระวิญญาณได้มาสถิตอยู่เหนืออามาสัย ผู้เป็นหัวหน้าของพวกผู้บังคับบัญชานั้น และเขาทูลว่า “ข้าแต่ดาวิด ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นของพระองค์ และอยู่ฝ่ายพระองค์ ข้าแต่บุตรชายของเจสซี สันติภาพ สันติภาพจงมีแก่พระองค์ และสันติภาพจงมีแก่บรรดาผู้ช่วยของพระองค์ เพราะว่าพระเจ้าของพระองค์ทรงช่วยเหลือพระองค์” แล้วดาวิดทรงรับเขาทั้งหลายไว้ และทรงตั้งพวกเขาให้เป็นนายทหารในกองทัพ
12:19 และจากคนมนัสเสห์มีคนหนีเข้าไปอยู่ฝ่ายดาวิดบ้าง เมื่อพระองค์ยกมาพร้อมกับคนฟีลิสเตียเพื่อสู้รับกับซาอูล แต่พวกเขาไม่ได้ช่วยคนฟีลิสเตีย เพราะพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียได้หารือกันและส่งพระองค์กลับไปเสีย บอกว่า “เขาจะหลบหนีไปคืนดีกับซาอูลเจ้านายของเขาโดยเอาศีรษะของพวกเราไปเสีย”
12:20 ขณะเมื่อพระองค์ไปยังศิกลาก คนมนัสเสห์เหล่านี้หลบหนีไปอยู่ฝ่ายพระองค์คือ อัดนาห์ โยซาบาด เยดียาเอล มีคาเอล โยซาบาด เอลีฮู และศิลเลธัย บรรดานายพันของคนมนัสเสห์
12:21 และเขาทั้งหลายช่วยเหลือดาวิดต่อสู้กับพวกกองปล้น เพราะเขาทั้งหลายเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญทั้งสิ้น และเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพ
12:22 ด้วยว่าในสมัยนั้นทุก ๆ วันมีคนมาเข้าฝ่ายดาวิด เพื่อจะช่วยเหลือพระองค์ จนเป็นกองทัพใหญ่เหมือนอย่างกองทัพของพระเจ้า

กองทัพของเผ่าต่าง ๆ ตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์
12:23 และเหล่านี้เป็นจำนวนกองทหารติดอาวุธพร้อมสำหรับสงคราม และมาหาดาวิดในเมืองเฮโบรนเพื่อจะมอบราชอาณาจักรของซาอูลให้แก่พระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
12:24 คนยูดาห์ที่ถือโล่และหอกมีจำนวนหกพันแปดร้อยคน เป็นทหารติดอาวุธพร้อมสำหรับสงคราม
12:25 จากคนสิเมโอน มีชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญชำนาญศึกจำนวนเจ็ดพันหนึ่งร้อยคน
12:26 จากคนเลวี มีจำนวนสี่พันหกร้อยคน
12:27 และเยโฮยาดาเป็นผู้นำของคนอาโรน มีคนมาพร้อมกับท่านจำนวนสามพันเจ็ดร้อยคน
12:28 และศาโดกชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญหนุ่ม และคนจากครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาเองเป็นผู้บังคับบัญชาจำนวนยี่สิบสองคน
12:29 และจากคนเบนยามินญาติของซาอูลมีจำนวนสามพันคน ซึ่งแต่ก่อนนี้ส่วนมากของพวกเขาจงรักภักดีต่อราชวงศ์ของซาอูล
12:30 และจากคนเอฟราอิม ชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญมีจำนวนสองหมื่นแปดร้อยคน เป็นคนมีชื่อเสียงในครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
12:31 และจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า มีจำนวนหนึ่งหมื่นแปดพันคน ผู้ซึ่งบ่งชื่อไว้ให้มาเชิญดาวิดไปเป็นกษัตริย์
12:32 และจากคนอิสสาคาร์ ซึ่งมีคนรู้กาลเทศะ เพื่อทราบว่าอิสราเอลควรทำประการใด มีหัวหน้าของพวกเขาจำนวนสองร้อยคน และญาติพี่น้องของพวกเขาทั้งสิ้นอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาทั้งหลาย
12:33 จากคนเศบูลุน คนที่ออกไปทำสงคราม ผู้ชำนาญศึก พร้อมสรรพด้วยอาวุธทุกอย่างเพื่อทำสงคราม มีจำนวนห้าหมื่นคน ซึ่งพร้อมที่จะทำศึก ไม่ใช่ด้วยสองจิตสองใจ
12:34 และจากคนนัฟทาลี มีนายพันจำนวนหนึ่งพันคน ซึ่งมีคนติดโล่และหอกมาพร้อมกับพวกเขาจำนวนสามหมื่นเจ็ดพันคน
12:35 และจากคนดาน มีผู้ชำนาญศึก จำนวนสองหมื่นแปดพันหกร้อยคน
12:36 และจากคนอาเชอร์ คนที่ออกไปทำสงคราม ผู้ชำนาญศึก มีจำนวนสี่หมื่นคน
12:37 และจากฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น จากคนรูเบน และคนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า พร้อมสรรพด้วยอาวุธทุกอย่างเพื่อทำสงคราม มีจำนวนหนึ่งแสนสองหมื่นคน
12:38 ทหารทั้งสิ้นเหล่านี้ ซึ่งพร้อมที่จะทำศึก ได้มายังเฮโบรน ด้วยใจที่เพียบพร้อมเพื่อที่จะเชิญดาวิดเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งสิ้น และบรรดาคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ ก็เป็นใจเดียวกันด้วยเพื่อที่จะเชิญดาวิดเป็นกษัตริย์
12:39 และเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นกับดาวิดสามวันกินและดื่ม เพราะว่าพี่น้องของเขาทั้งหลายได้เตรียมไว้สำหรับพวกเขา
12:40 ยิ่งกว่านั้น คนทั้งหลายที่อยู่ใกล้พวกเขา คือจนถึงอิสสาคาร์ และเศบูลุน และนัฟทาลีได้นำอาหารบรรทุกลา อูฐ ล่อ และวัวตัวผู้ กับเนื้อสัตว์ แป้งบด ขนมมะเดื่อ ช่อองุ่นแห้ง น้ำองุ่น น้ำมัน วัวตัวผู้และแกะมากมาย เพราะว่ามีความชื่นบานในอิสราเอล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope