กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

เขาบรรทุกหีบของพระเจ้าโดยใช้วิธีที่ไม่ถูกต้อง (2 ซมอ 6:1-5)
13:1 และดาวิดทรงหารือกับบรรดานายพัน นายร้อย และผู้นำทุก ๆ คน
13:2 และดาวิดตรัสกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเห็นสมควร และถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา ก็ให้เราทั้งหลายส่งไปยังพี่น้องของพวกเราในทุกหนแห่ง คือผู้ที่เหลืออยู่ในแผ่นดินแห่งอิสราเอลทั้งสิ้น และพร้อมกับพวกเขาให้ส่งไปยังพวกปุโรหิตและคนเลวีทั้งหลายด้วย ผู้ซึ่งอยู่ในบรรดานครและชานเมืองของพวกเขา เพื่อให้เขาทั้งหลายมารวมตัวกันกับพวกเรา
13:3 และให้เราทั้งหลายอัญเชิญหีบของพระเจ้าของพวกเรามายังเราทั้งหลายอีก เพราะเราทั้งหลายไม่ได้ไต่ถามถึงหีบนั้นในสมัยของซาอูล”
13:4 และชุมนุมชนทั้งสิ้นก็กล่าวว่าพวกเขาจะกระทำตาม เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของประชากรทั้งสิ้น
13:5 เพราะฉะนั้น ดาวิดทรงรวบรวมบรรดาคนอิสราเอล ตั้งแต่ชิโหร์แห่งอียิปต์จนถึงทางเข้าเมืองฮามัท เพื่อจะอัญเชิญหีบของพระเจ้ามาจากคีริยาทเยอาริม
13:6 และดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงขึ้นไปยังบาอาลาห์ คือคีริยาทเยอาริมซึ่งเป็นของยูดาห์ เพื่อจะทรงอัญเชิญหีบของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์ ผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ อันเป็นหีบที่เรียกกันตามพระนาม ขึ้นมาจากที่นั่น
13:7 และเขาทั้งหลายก็บรรทุกหีบของพระเจ้าไปในเกวียนเล่มใหม่จากบ้านของอาบีนาดับ และอุสซาห์กับอาหิโยเป็นคนขับเกวียนนั้น
13:8 และดาวิดกับอิสราเอลทั้งปวงก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาทั้งหลาย ด้วยการร้องเพลง พิณเขาคู่ พิณใหญ่ รำมะนา ฉาบ และแตร

อุสซาห์เสียชีวิต (2 ซมอ 6:6-11)
13:9 และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของคิโดน อุสซาห์ก็เหยียดมือของตนออกเพื่อกุมหีบไว้เพราะวัวสะดุด
13:10 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออุสซาห์ และพระองค์ทรงประหารเขาเสียเพราะเขาเหยียดมือของตนออกแตะต้องหีบนั้น และเขาได้สิ้นชีวิตที่นั่นต่อพระพักตร์ของพระเจ้า
13:11 และดาวิดก็ไม่ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงทลายออกมาเหนืออุสซาห์ ฉะนั้นจึงเรียกสถานที่นั้นว่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวันนี้
13:12 และดาวิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้น ตรัสว่า “เราจะอัญเชิญหีบของพระเจ้ามายังบ้านของเราได้อย่างไร”
13:13 ดังนั้น ดาวิดจึงไม่ได้ทรงอัญเชิญหีบไปไว้ในนครของดาวิดให้อยู่กับพระองค์ แต่ทรงอัญเชิญหีบแวะไปไว้ที่บ้านของโอเบดเอโดมคนกัท
13:14 และหีบของพระเจ้าก็ค้างอยู่กับครัวเรือนของโอเบดเอโดมในบ้านของเขาเป็นเวลาสามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรครัวเรือนของโอเบดเอโดมกับทั้งสิ้นซึ่งเขามีอยู่

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope