กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

กษัตริย์ดาวิดทรงมั่งคั่งบริบูรณ์ (2 ซมอ 5:11-25)
14:1 บัดนี้ ฮีรามกษัตริย์แห่งเมืองไทระได้ทรงส่งพวกผู้สื่อสารมาเฝ้าดาวิด และทรงส่งไม้สนซีดาร์ พร้อมกับพวกช่างก่อและช่างไม้เพื่อจะสร้างพระราชวังให้พระองค์
14:2 และดาวิดทรงเห็นว่า พระเยโฮวาห์ได้ทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแล้ว เพราะราชอาณาจักรของพระองค์เป็นที่ยกย่องอย่างยิ่ง เพื่อเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์
14:3 และดาวิดทรงรับมเหสีเพิ่มขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม และดาวิดทรงให้กำเนิดโอรสและธิดาอีก
14:4 บัดนี้ ต่อไปนี้เป็นชื่อของเหล่าโอรสของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงมีในเยรูซาเล็มคือ ชัมมูอา โชบับ นาธัน ซาโลมอน
14:5 อิบฮาร์ เอลีชูอา เอลเปเลท
14:6 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย
14:7 เอลีชามา เบเอลยาดา และเอลีเฟเลท
14:8 และเมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินข่าวว่า ดาวิดทรงรับการเจิมเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งปวงแล้ว คนฟีลิสเตียทั้งปวงก็ขึ้นไปเพื่อค้นหาดาวิด และดาวิดทรงได้ยินเรื่องนั้น และเสด็จออกไปสู้รบกับเขาทั้งหลาย
14:9 และคนฟีลิสเตียยกทัพขึ้นมา และกระจายกำลังออกในหุบเขาแห่งเรฟาอิม
14:10 และดาวิดทรงทูลถามพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์จะยกทัพขึ้นไปสู้รบกับคนฟีลิสเตียหรือ และพระองค์จะทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของข้าพระองค์หรือไม่” และพระเยโฮวาห์ตรัสกับพระองค์ว่า “จงขึ้นไปเถิด เพราะเราจะมอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้า”
14:11 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงขึ้นไปยังบาอัลเปราซิม และดาวิดทรงโจมตีพวกเขาที่นั่น แล้วดาวิดตรัสว่า “พระเจ้าได้ทรงทะลวงพวกข้าศึกของข้าพเจ้าเหมือนอย่างกระแสน้ำที่พุ่งใส่” เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเรียกชื่อสถานที่นั้นว่า บาอัลเปราซิม
14:12 และเมื่อเขาทั้งหลายได้ทิ้งพวกพระของพวกเขาเสียที่นั่นแล้ว ดาวิดทรงมีพระบัญชา และพระเหล่านั้นก็ถูกเผาเสียด้วยไฟ
14:13 และคนฟีลิสเตียกระจายกำลังอยู่ในหุบเขานั้นอีก
14:14 ฉะนั้น ดาวิดจึงทูลถามพระเจ้าอีก และพระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่า “อย่าขึ้นตามพวกเขาไป จงอ้อมไปข้างหลังพวกเขา และโจมตีเขาทั้งหลายตรงข้ามกับหมู่ต้นหม่อน
14:15 และต่อมา เมื่อเจ้าได้ยินเสียงขบวนทัพเดินอยู่ที่ยอดหมู่ต้นหม่อนแล้ว เมื่อนั้นเจ้าจงออกไปทำศึก เพราะว่าพระเจ้าได้เสด็จไปข้างหน้าเจ้า เพื่อโจมตีกองทัพของคนฟีลิสเตีย”
14:16 ฉะนั้น ดาวิดจึงทรงกระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาพระองค์ไว้ และเขาทั้งหลายโจมตีกองทัพของคนฟีลิสเตียจากเมืองกิเบโอนจนถึงเมืองเกเซอร์
14:17 และกิตติศัพท์ของดาวิดก็เลื่องลือไปสู่แผ่นดินทั้งปวง และพระเยโฮวาห์ทรงให้ประชาชาติทั้งสิ้นครั่นคร้ามดาวิด

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope