กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

คนอิสราเอลถวายเครื่องบูชาและมีงานเลี้ยงฉลองเพราะได้อัญเชิญหีบของพระเจ้าเข้ามา (2 ซมอ 6:17-19)
16:1 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงอัญเชิญหีบของพระเจ้าเข้ามา และตั้งหีบไว้ในเต็นท์ซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไว้สำหรับหีบนั้น และเขาทั้งหลายถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาต่อพระพักตร์ของพระเจ้า
16:2 และเมื่อดาวิดได้ทรงกระทำการถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาเสร็จแล้ว พระองค์ทรงอวยพรประชากรในพระนามของพระเยโฮวาห์
16:3 และพระองค์ทรงแจกขนมปังคนละก้อน เนื้ออย่างดีคนละชิ้น และน้ำองุ่นคนละขวด แก่คนอิสราเอลทุกคน ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
16:4 และพระองค์ทรงแต่งตั้งคนเลวีบางคนให้ปรนนิบัติต่อหน้าหีบของพระเยโฮวาห์ ให้ระลึกถึง ถวายโมทนาและสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
16:5 อาสาฟเป็นหัวหน้า และรองท่านคือเศคาริยาห์ เยอีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล มัททีธิยาห์ เอลีอับ เบไนยาห์ โอเบดเอโดม และเยอีเอล ผู้ซึ่งจะเล่นพิณใหญ่และพิณเขาคู่ แต่อาสาฟเป็นคนทำเสียงด้วยฉาบ
16:6 เบไนยาห์และยาฮาซีเอลผู้เป็นปุโรหิตด้วย ผู้เป่าแตรเรื่อยไปต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้า

เพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาห์
16:7 แล้วในวันนั้น ดาวิดทรงมอบเพลงสดุดีบทนี้เป็นครั้งแรกไว้ในมือของอาสาฟและพี่น้องของท่าน เพื่อถวายโมทนาแด่พระเยโฮวาห์
16:8 “จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ จงร้องทูลออกพระนามของพระองค์ จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลาย
16:9 จงร้องเพลงถวายพระองค์ จงร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ เจ้าทั้งหลายจงเล่าถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์
16:10 เจ้าทั้งหลายจงอวดในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ จงให้จิตใจของบรรดาผู้ที่แสวงหาพระเยโฮวาห์เปรมปรีดิ์
16:11 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกำลังของพระองค์ จงแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป
16:12 จงระลึกถึงการอัศจรรย์ต่าง ๆ ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ บรรดาการมหัศจรรย์และคำพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
16:13 โอ เจ้าทั้งหลายผู้เป็นเชื้อสายของอิสราเอล ผู้รับใช้ของพระองค์ เจ้าทั้งหลายผู้เป็นลูกหลานของยาโคบ ผู้เลือกสรรทั้งหลายของพระองค์
16:14 พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย บรรดาคำพิพากษาของพระองค์อยู่ในแผ่นดินโลกทั้งสิ้น
16:15 เจ้าทั้งหลายจงจดจำพันธสัญญาของพระองค์อยู่เสมอ คือพระวจนะที่พระองค์ได้ทรงบัญชาไว้จนถึงชั่วหนึ่งพันชั่วอายุ
16:16 คือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับอับราฮัม และคำปฏิญาณของพระองค์ซึ่งได้ทรงกระทำไว้กับอิสอัค
16:17 และได้ทรงยืนยันเหมือนกันกับยาโคบให้เป็นพระราชบัญญัติ และแก่อิสราเอลให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์
16:18 ว่า ‘เราจะให้แผ่นดินแห่งคานาอันแก่เจ้า เป็นส่วนมรดกของเจ้าทั้งหลาย’
16:19 เมื่อเจ้าทั้งหลายเคยมีคนจำนวนน้อย จำนวนน้อยจริง และยังเป็นแต่คนต่างชาติในแผ่นดินนั้น
16:20 และเมื่อเขาทั้งหลายได้พเนจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้น และจากราชอาณาจักรหนึ่งถึงอีกชนชาติหนึ่ง
16:21 พระองค์ไม่ได้ทรงยอมให้ผู้ใดทำผิดต่อพวกเขา ใช่แล้ว พระองค์ได้ทรงขนาบกษัตริย์หลายองค์ด้วยเห็นแก่เขาทั้งหลาย
16:22 ว่า ‘อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิมไว้ และอย่าทำอันตรายแก่ผู้พยากรณ์ทั้งหลายของเรา’
16:23 แผ่นดินโลกทั้งสิ้น จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงประกาศความรอดของพระองค์ทุก ๆ วัน
16:24 จงเล่าถึงสง่าราศีของพระองค์ท่ามกลางพวกคนต่างชาติ ถึงบรรดาการมหัศจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติทั้งปวง
16:25 เพราะพระเยโฮวาห์นั้นทรงยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง พระองค์จะต้องเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงด้วย
16:26 เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพ แต่พระเยโฮวาห์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
16:27 สง่าราศีและเกียรติมีอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ กำลังและความชื่นบานอยู่ในสถานที่ประทับของพระองค์
16:28 พวกเจ้าผู้เป็นตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จงถวายสง่าราศีและกำลังแด่พระเยโฮวาห์
16:29 จงถวายสง่าราศีซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเยโฮวาห์ จงนำเครื่องบูชาและมาเข้าเฝ้าพระองค์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ในความสง่างามแห่งความบริสุทธิ์
16:30 แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเกรงกลัวต่อพระพักตร์ของพระองค์ โลกจะมั่นคงด้วย เพื่อที่มันจะไม่หวั่นไหวเลย
16:31 จงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและให้แผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์ และจงให้คนทั้งปวงพูดในท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงครอบครองอยู่’
16:32 จงให้ทะเลคำรน กับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้น จงให้ทุ่งนาเริงโลด กับทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น
16:33 แล้วต้นไม้ทั้งหลายของป่าไม้จะร้องเพลงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์จะเสด็จมาเพื่อพิพากษาแผ่นดินโลก
16:34 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
16:35 และท่านทั้งหลายจงกล่าวว่า ‘โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด และขอทรงรวบรวมข้าพระองค์ทั้งหลาย และทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากพวกคนต่างชาติ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายโมทนาขอบพระคุณแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และเริงโลดในการสรรเสริญพระองค์’
16:36 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาล” และประชากรทั้งปวงก็กล่าวว่า “เอเมน” และสรรเสริญพระเยโฮวาห์

การตั้งผู้ปรนนิบัติ ผู้เฝ้าประตู ปุโรหิตและนักเล่นดนตรีสำหรับหีบของพระเจ้า
16:37 ดังนั้น ดาวิดจึงทรงให้อาสาฟและพี่น้องของท่านอยู่ที่นั่นต่อหน้าหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ เพื่อปรนนิบัติอยู่ต่อหน้าหีบนั้นเรื่อยไป ตามงานประจำวันที่ต้องทำ
16:38 รวมทั้งโอเบดเอโดมและพี่น้องของพวกท่าน จำนวนหกสิบแปดคน โอเบดเอโดมบุตรชายของเยดูธูนกับโฮสาห์ให้เป็นคนเฝ้าประตูด้วย
16:39 และศาโดกผู้เป็นปุโรหิต กับพี่น้องของท่านผู้เป็นปุโรหิต อยู่ต่อหน้าพลับพลาของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในสถานบูชาบนที่สูงที่เมืองกิเบโอน
16:40 เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นเครื่องเผาบูชาในเวลาเช้าเวลาเย็นเสมอ และเพื่อกระทำตามบรรดาสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาอิสราเอล
16:41 และพร้อมกับเขาทั้งหลายมีเฮมานและเยดูธูน และบรรดาคนอื่นที่ถูกเลือกสรรไว้ ผู้ซึ่งบ่งชื่อไว้ให้ถวายโมทนาแด่พระเยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
16:42 และพร้อมกับเขาทั้งหลายมีเฮมานและเยดูธูน พร้อมด้วยแตรและฉาบสำหรับคนเหล่านั้นที่ควรทำเสียงบรรเลง และพร้อมด้วยเครื่องดนตรีต่าง ๆ ของพระเจ้า และลูกหลานของเยดูธูนเป็นพวกผู้เฝ้าประตู
16:43 และประชากรทั้งสิ้นได้กลับไปยังบ้านของตนทุกคน และดาวิดเสด็จกลับไปเพื่ออวยพรราชวงศ์ของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope