กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดทรงเตรียมวัสดุสำหรับการสร้างพระวิหาร
22:1 แล้วดาวิดตรัสว่า “นี่เป็นพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า และนี่เป็นแท่นเครื่องเผาบูชาสำหรับอิสราเอล”
22:2 และดาวิดทรงบัญชาให้รวบรวมบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในแผ่นดินแห่งอิสราเอล และพระองค์ทรงจัดคนสกัดหินให้เตรียมหินสกัดเพื่อสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้า
22:3 และดาวิดทรงจัดเตรียมเหล็กเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นตะปูของบานประตูรั้วและเป็นเหล็กหนีบ ทั้งทองเหลืองเป็นจำนวนมากเหลือที่จะชั่งได้
22:4 และไม้สนซีดาร์นับไม่ถ้วนด้วย เพราะว่าชาวไซดอน และชาวไทระ ได้นำไม้สนซีดาร์จำนวนมากมายมาถวายดาวิด
22:5 และดาวิดตรัสว่า “ซาโลมอนบุตรชายของเรายังเป็นคนหนุ่มและอ่อนประสบการณ์ และพระนิเวศน์ซึ่งจะสร้างถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้นต้องหรูหราอย่างยิ่ง มีชื่อเสียงและสง่าราศีทั่วบรรดาประเทศทั้งปวง เพราะฉะนั้นบัดนี้เราจึงจะจัดเตรียมไว้สำหรับพระนิเวศน์นั้น” ดังนั้นดาวิดจึงทรงจัดเตรียมวัสดุเป็นจำนวนมากก่อนพระองค์สิ้นพระชนม์

ดาวิดทรงกำชับซาโลมอน
22:6 แล้วพระองค์ทรงเรียกซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ และกำชับท่านให้สร้างพระนิเวศน์ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
22:7 และดาวิดตรัสกับซาโลมอนว่า “ลูกชายของเราเอ๋ย สำหรับตัวเราเอง เรามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศน์ถวายแด่พระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
22:8 แต่พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มายังเราว่า ‘เจ้าได้ทำให้โลหิตตกมาก และได้ทำสงครามใหญ่โต เจ้าจะไม่สร้างพระนิเวศน์เพื่อนามของเรา เพราะเจ้าได้ทำให้โลหิตตกเป็นอันมากบนแผ่นดินโลกต่อสายตาของเรา
22:9 ดูเถิด บุตรชายคนหนึ่งจะบังเกิดมาแก่เจ้า ผู้ซึ่งจะเป็นคนแห่งความสงบ และเราจะให้ความสงบแก่เขาให้พ้นจากศัตรูทั้งสิ้นของเขารอบข้าง เพราะเขาจะมีชื่อว่าซาโลมอน และเราจะให้สันติภาพและความสงบแก่อิสราเอลในสมัยของเขา
22:10 เขาจะสร้างพระนิเวศน์เพื่อนามของเรา และเขาจะเป็นบุตรชายของเรา และเราจะเป็นบิดาของเขา และเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์’
22:11 บัดนี้ ลูกชายของเราเอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้า และให้เจ้ามีความสำเร็จ และสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสำเร็จตามที่พระองค์ได้ตรัสถึงเรื่องเจ้า
22:12 เพียงแต่ขอพระเยโฮวาห์ประทานสติปัญญาและความเข้าใจให้แก่เจ้า และประทานคำบัญชาแก่เจ้าในเรื่องที่เกี่ยวกับอิสราเอล เพื่อเจ้าจะรักษาพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
22:13 แล้วเจ้าจะเจริญ ถ้าเจ้าจะระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามบรรดากฎเกณฑ์และคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอล จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าท้อถอยเลย
22:14 บัดนี้ ดูเถิด เราได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ด้วยความเหนื่อยยากอย่างยิ่ง เป็นทองคำหนักหนึ่งแสนตะลันต์ เงินหนักหนึ่งล้านตะลันต์ และทองเหลืองกับเหล็กเหลือที่จะชั่ง เพราะมีมากมายเหลือเกิน เราได้จัดเตรียมไม้และหินด้วย และเจ้าจะเพิ่มเติมเข้าอีกก็ได้
22:15 ยิ่งกว่านั้น เจ้ามีคนทำงานมากมาย คือช่างสกัดหิน ช่างก่อ ช่างไม้ และช่างฝีมือทุกชนิดสำหรับงานทุกอย่าง
22:16 สำหรับทองคำ เงิน ทองเหลือง และเหล็กนั้นก็มีเหลือที่จะนับได้ ดังนั้นจงลุกขึ้นและทำไปเถิด และขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้า”

ดาวิดทรงบัญชาประมุขทั้งปวงของอิสราเอลให้ช่วยซาโลมอน
22:17 ดาวิดทรงบัญชาประมุขทั้งปวงของอิสราเอลให้ช่วยซาโลมอนโอรสของพระองค์ด้วยว่า
22:18 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลายทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้ามิใช่หรือ และพระองค์ไม่ได้ประทานการหยุดพักสงบแก่เจ้าทั้งหลายทุกด้านหรือ เพราะพระองค์ทรงมอบชาวแผ่นดินนี้ไว้ในมือของเรา และแผ่นดินนั้นได้พ่ายแพ้ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์และต่อหน้าประชากรของพระองค์
22:19 บัดนี้ จงตั้งจิตตั้งใจของเจ้าทั้งหลายที่จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า ดังนั้นจงลุกขึ้นและเจ้าทั้งหลายจงสร้างสถานบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า เพื่อจะนำหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และบรรดาภาชนะอันบริสุทธิ์ของพระเจ้า เข้ามาไว้ในพระนิเวศน์ที่จะสร้างขึ้นแด่พระนามของพระเยโฮวาห์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope