กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

พวกนักดนตรีและนักร้องสำหรับพระวิหาร
25:1 ยิ่งกว่านั้น ดาวิดและบรรดาหัวหน้าของผู้ปรนนิบัติทั้งหลายได้จัดแยกบางคนไว้สำหรับการปรนนิบัติ คือจากลูกหลานของอาสาฟ ของเฮมาน และของเยดูธูน ผู้ซึ่งจะพยากรณ์ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณใหญ่และด้วยฉาบ และจำนวนของผู้ทำงานตามหน้าที่ของพวกเขา คือ
25:2 จากลูกหลานของอาสาฟคือ ศักเกอร์ โยเซฟ เนธานิยาห์ และอาชาเรลาห์ ลูกหลานของอาสาฟที่อยู่ภายใต้การนำของอาสาฟ ผู้ซึ่งพยากรณ์ตามพระบัญชาของกษัตริย์
25:3 จากเยดูธูน คือลูกหลานของเยดูธูนคือ เกดาลิยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิยาห์ และมัททีธิยาห์ หกคนด้วยกัน ที่อยู่ภายใต้การนำของเยดูธูนบิดาของพวกเขา ผู้ซึ่งพยากรณ์ด้วยพิณเขาคู่เพื่อถวายคำขอบพระคุณและสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์
25:4 จากเฮมาน คือลูกหลานของเฮมานคือ บุคคียาห์ มัทธานิยาห์ อุสซีเอล เชบูเอล เยรีโมท ฮานันยาห์ ฮานานี เอลียาธาห์ กิดดาลที โรมัมทีเอเซอร์ โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร์ และมาหะซิโอท
25:5 บรรดาคนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเฮมานผู้ทำนายของกษัตริย์ตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเป่าแตร และพระเจ้าประทานบุตรชายสิบสี่คน และบุตรสาวสามคนแก่เฮมาน
25:6 คนเหล่านี้ทุกคนอยู่ภายใต้การนำของบิดาของตนเพื่อประกอบเพลงในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ เพื่อการปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่มีต่ออาสาฟ เยดูธูน และเฮมาน
25:7 ดังนั้น จำนวนคนของเขาทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องของพวกเขา ผู้รับการฝึกในเรื่องบทเพลงต่าง ๆ ของพระเยโฮวาห์ ทุกคนเป็นผู้มีความชำนาญ มีสองร้อยแปดสิบแปดคนด้วยกัน

การจับสลากหน้าที่ของแต่ละคน
25:8 และเขาทั้งหลายได้จับสลากกันเรื่องเวรของแต่ละพวก ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ ครูและศิษย์ก็เหมือนกัน
25:9 บัดนี้ สลากแรกของอาสาฟตกเป็นของโยเซฟ ที่สองเป็นของเกดาลิยาห์ ตัวเขาพร้อมกับพี่น้องของเขาและบุตรชายทั้งหลายของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:10 ที่สามตกแก่ศักเกอร์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:11 ที่สี่ได้แก่อิสรี ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:12 ที่ห้าได้แก่เนธานิยาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:13 ที่หกได้แก่บุคคียาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:14 ที่เจ็ดได้แก่เยชาเรลาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:15 ที่แปดได้แก่เยชายาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:16 ที่เก้าได้แก่มัทธานิยาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:17 ที่สิบได้แก่ชิเมอี ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:18 ที่สิบเอ็ดได้แก่อาซาเรล ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:19 ที่สิบสองได้แก่ฮาชาบิยาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:20 ที่สิบสามได้แก่ชูบาเอล ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:21 ที่สิบสี่ได้แก่มัททีธิยาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:22 ที่สิบห้าได้แก่เยรีโมท ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:23 ที่สิบหกได้แก่ฮานันยาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:24 ที่สิบเจ็ดได้แก่โยชเบคาชาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:25 ที่สิบแปดได้แก่ฮานานี ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:26 ที่สิบเก้าได้แก่มัลโลธี ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:27 ที่ยี่สิบได้แก่เอลียาธาห์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:28 ที่ยี่สิบเอ็ดได้แก่โฮธีร์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:29 ที่ยี่สิบสองได้แก่กิดดาลที ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:30 ที่ยี่สิบสามได้แก่มาหะซิโอท ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน
25:31 ที่ยี่สิบสี่ได้แก่โรมัมทีเอเซอร์ ตัวเขาพร้อมกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคนด้วยกัน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope