กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

การจัดกองเวรเฝ้าประตูสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้า
26:1 เกี่ยวกับกองเวรของพวกผู้เฝ้าประตู จากคนโคราห์คือ เมเชเลมิยาห์บุตรชายของโคเร จากลูกหลานของอาสาฟ
26:2 และบุตรชายทั้งหลายของเมเชเลมิยาห์คือ เศคาริยาห์บุตรหัวปี เยดียาเอลที่สอง เศบาดิยาห์ที่สาม ยาทนีเอลที่สี่
26:3 เอลามที่ห้า เยโฮฮานันที่หก เอลีโอนัยที่เจ็ด
26:4 ยิ่งกว่านั้น บุตรชายทั้งหลายของโอเบดเอโดมคือ เชไมอาห์บุตรหัวปี เยโฮซาบาดที่สอง โยอาห์ที่สาม สาคาร์ที่สี่ เนธันเอลที่ห้า
26:5 อัมมีเอลที่หก อิสสาคาร์ที่เจ็ด เปอุลเลธัยที่แปด เพราะว่าพระเจ้าทรงอวยพรเขา
26:6 และบุตรชายหลายคนถูกให้กำเนิดแก่เชไมอาห์บุตรชายของเขาด้วย เป็นผู้ปกครองทั่วครัวเรือนบิดาของพวกเขา เพราะเขาทั้งหลายเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ
26:7 บุตรชายทั้งหลายของเชไมอาห์คือ โอทนี เรฟาเอล โอเบด และเอลซาบาด ผู้ซึ่งพี่น้องของพวกเขาเป็นคนมีกำลังคือ เอลีฮู และเสมาคิยาห์
26:8 คนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นบุตรชายของโอเบดเอโดม ตัวพวกเขากับบุตรชายของพวกเขาและพี่น้องของพวกเขา เป็นคนสามารถมีกำลังเหมาะแก่การปรนนิบัติ มีหกสิบสองคนด้วยกันของโอเบดเอโดม
26:9 และเมเชเลมิยาห์มีบุตรชายทั้งหลายและพี่น้องเป็นคนมีกำลังสิบแปดคนด้วยกัน
26:10 เช่นกันโฮสาห์ผู้เป็นลูกหลานของเมรารีมีบุตรชายหลายคนคือ ชิมรี ผู้เป็นหัวหน้า (เพราะถึงแม้ว่าเขาไม่เป็นบุตรหัวปี ถึงกระนั้นบิดาของเขาก็ตั้งเขาเป็นหัวหน้า)
26:11 ฮิลคียาห์ที่สอง เทบาลิยาห์ที่สาม เศคาริยาห์ที่สี่ บุตรชายและพี่น้องของโฮสาห์ทั้งสิ้นมีสิบสามคนด้วยกัน
26:12 ท่ามกลางคนเหล่านี้มีกองเวรของพวกผู้เฝ้าประตู คือท่ามกลางบรรดาผู้ที่เป็นหัวหน้าของพวกเขา มีหน้าที่เช่นเดียวกับพี่น้องของเขาทั้งหลาย เพื่อปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

การจับสลากกันเพื่อรู้ว่าใครอยู่ประตูไหน
26:13 และเขาทั้งหลายจับสลากกัน ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเหมือนกัน ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา สำหรับใครอยู่ประตูไหน
26:14 และสลากสำหรับด้านทิศตะวันออกตกแก่เชเลมิยาห์ แล้วสำหรับเศคาริยาห์บุตรชายของเขา ผู้เป็นที่ปรึกษาที่เฉลียวฉลาด เขาทั้งหลายจับสลากกัน และสลากของเขาออกมาสำหรับด้านทิศเหนือ
26:15 สำหรับโอเบดเอโดมออกมาสำหรับด้านทิศใต้ และสำหรับบุตรชายทั้งหลายของเขาให้ดูแลคลังพัสดุ
26:16 สำหรับชุปปิมและโฮสาห์ สลากออกมาสำหรับด้านทิศตะวันตก พร้อมกับประตูชัลเลเคท ตามถนนที่ขึ้นไป กำหนดยามตามยาม
26:17 ด้านทิศตะวันออกมีคนเลวีหกคน ด้านทิศเหนือมีสี่คนทุกวัน ด้านทิศใต้มีสี่คนทุกวัน และสองคู่ที่คลังพัสดุ
26:18 สำหรับระเบียงทางทิศตะวันตกนั้น มีสี่คนที่ถนนและสองคนที่ระเบียง
26:19 คนเหล่านี้เป็นกองเวรพวกผู้เฝ้าประตูจากลูกหลานของโคราห์ และท่ามกลางลูกหลานของเมรารี

คนเลวีที่ดูแลคลังพระนิเวศน์ของพระเจ้า
26:20 และจากคนเลวีนั้น อาหิยาห์เป็นผู้ดูแลคลังแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า และเป็นผู้ดูแลคลังแห่งของมอบถวายอันบริสุทธิ์
26:21 เกี่ยวกับลูกหลานของลาดาน คือลูกหลานของลาดานคนเกอร์โชน บรรดาหัวหน้า คือของลาดานคนเกอร์โชนคือ เยฮีเอลี
26:22 บุตรชายทั้งหลายของเยฮีเอลีคือ เศธามและโยเอลน้องชายของเขา ซึ่งเป็นผู้ดูแลคลังแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
26:23 จากคนอัมราม คนอิสฮาร์ คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล
26:24 และเชบูเอล บุตรชายของเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายของโมเสส เป็นนายคลังใหญ่
26:25 และพี่น้องของเขาโดยทางเอลีเอเซอร์ ได้แก่ เรหับยาห์เป็นบุตรชายของเขา บุตรชายของเรหับยาห์คือ เยชายาห์ บุตรชายของเยชายาห์คือ โยรัม บุตรชายของโยรัมคือ ศิครี และบุตรชายของศิครีคือ เชโลมิท
26:26 ซึ่งเชโลมิทและพี่น้องของเขาเป็นผู้ดูแลคลังสำหรับของมอบถวายอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้น ซึ่งกษัตริย์ดาวิด และบรรดาหัวหน้า และนายพันนายร้อย และผู้บัญชาการกองทัพได้มอบถวายไว้
26:27 จากของริบซึ่งได้มาในการสู้รบต่าง ๆ เขาทั้งหลายมอบถวายเพื่อบำรุงรักษาพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
26:28 และทุกสิ่งซึ่งซามูเอลผู้ทำนาย และซาอูลบุตรชายของคีช และอับเนอร์บุตรชายของเนอร์ และโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์ได้มอบถวายไว้ และผู้ใดก็ตามที่ได้มอบถวายสิ่งใด ๆ สิ่งของที่มอบถวายทั้งสิ้นก็อยู่ในความดูแลของเชโลมิทและพี่น้องของเขา

พวกเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉัยสำหรับอิสราเอล
26:29 จากคนอิสฮาร์ เคนานิยาห์และบุตรชายทั้งหลายของเขาได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ภายนอกดูแลอิสราเอล ให้เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นผู้วินิจฉัย
26:30 จากคนเฮโบรน ฮาชาบิยาห์และพี่น้องของเขาเป็นชายฉกรรจ์หนึ่งพันเจ็ดร้อยคน ท่ามกลางพวกเขามีบรรดาเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลซึ่งอยู่ทางฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ ในเรื่องกิจการทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์ และในเรื่องราชการของกษัตริย์
26:31 ท่ามกลางคนเฮโบรนคือ เยรียาห์เป็นหัวหน้า คือเป็นหัวหน้าท่ามกลางคนเฮโบรน ตามพงศ์พันธุ์ ตามบรรพบุรุษของเขา ในปีที่สี่สิบแห่งรัชกาลของดาวิด เขาทั้งหลายได้สำรวจและพบคนท่ามกลางพวกเขาที่เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญที่ยาเซอร์ในเมืองกิเลอาด
26:32 และพี่น้องของเขา ซึ่งเป็นชายฉกรรจ์ มีสองพันเจ็ดร้อยคนผู้เป็นหัวหน้า ผู้ซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ในกิจธุระทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า และกิจธุระเกี่ยวกับกษัตริย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope