กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

กองเวรต่าง ๆ ของแต่ละเดือน
27:1 บัดนี้ การนับชนชาติอิสราเอลตามจำนวนคือ บรรดาหัวหน้า บรรดานายพันนายร้อย และบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับใช้กษัตริย์ในราชการใด ๆ ที่เกี่ยวกับกองเวรที่เข้ามาและออกไป เดือนแล้วเดือนเล่า ทุกเดือนตลอดปี กองเวรแต่ละพวกมีจำนวนสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:2 ผู้ดูแลกองเวรที่หนึ่งในเดือนแรกคือ ยาโชเบอัมบุตรชายของศับดีเอล และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:3 จากลูกหลานของเปเรศ เป็นหัวหน้าผู้บัญชาการกองทัพทั้งสิ้นในเดือนต้น
27:4 และผู้ดูแลกองเวรของเดือนที่สองคือ โดดัยคนอาโหอาห์ และในกองเวรของเขา มิกโลทเป็นผู้ปกครองด้วย ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนเช่นกัน
27:5 ผู้บัญชาการกองทัพคนที่สามสำหรับเดือนที่สามคือ เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดา ผู้เป็นปุโรหิตใหญ่ และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:6 นี่คือเบไนยาห์คนนั้น ผู้ที่เป็นชายฉกรรจ์ในสามสิบคนนั้น และเป็นผู้บัญชาการของสามสิบคนนั้น และในกองเวรของเขามีอัมมีซาบาดบุตรชายของเขา
27:7 ผู้บัญชาการคนที่สี่สำหรับเดือนที่สี่คือ อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ และเศบาดิยาห์บุตรชายของเขาดูแลต่อจากเขา และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:8 ผู้บัญชาการคนที่ห้าสำหรับเดือนที่ห้าคือ ชัมหุทคนอิสราห์ และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:9 ผู้บัญชาการคนที่หกสำหรับเดือนที่หกคือ อิราบุตรชายของอิกเขชชาวเทโคอา และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:10 ผู้บัญชาการคนที่เจ็ดสำหรับเดือนที่เจ็ดคือ เฮเลสคนเปโลนจากคนเอฟราอิม และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:11 ผู้บัญชาการคนที่แปดสำหรับเดือนที่แปดคือ สิบเบคัยคนหุชาห์จากคนเศ-ราห์ และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:12 ผู้บัญชาการคนที่เก้าสำหรับเดือนที่เก้าคือ อาบีเยเซอร์ชาวอานาโธทจากคนเบนยามิน และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:13 ผู้บัญชาการคนที่สิบสำหรับเดือนที่สิบคือ มาหะรัยชาวเนโทฟาห์จากคนเศ-ราห์ และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:14 ผู้บัญชาการคนที่สิบเอ็ดสำหรับเดือนที่สิบเอ็ดคือ เบไนยาห์ชาวปิราโธนจากคนเอฟราอิม และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน
27:15 ผู้บัญชาการคนที่สิบสองสำหรับเดือนที่สิบสองคือ เฮลดัยชาวเนโทฟาห์จากคนโอทนีเอล และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

ประมุขของเผ่าต่าง ๆ แห่งอิสราเอล
27:16 นอกจากนี้ เหนือเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอลคือ ผู้ปกครองของคนรูเบนคือ เอลีเอเซอร์บุตรชายของศิครี สำหรับคนสิเมโอนคือ เชฟาทิยาห์บุตรชายของมาอาคาห์
27:17 สำหรับคนเลวีคือ ฮาชาบิยาห์บุตรชายของเคมูเอล สำหรับคนอาโรนคือ ศาโดก
27:18 สำหรับคนยูดาห์คือ เอลีฮู พี่ชายคนหนึ่งของดาวิด สำหรับคนอิสสาคาร์คือ อมรีบุตรชายของมีคาเอล
27:19 สำหรับคนเศบูลุนคือ อิชมัยอาห์บุตรชายของโอบาดีห์ สำหรับคนนัฟทาลีคือ เยรีโมทบุตรชายของอัซรีเอล
27:20 สำหรับคนเอฟราอิมคือ โฮเชยาบุตรชายของอาซาซิยาห์ สำหรับคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าคือ โยเอลบุตรชายของเปดายาห์
27:21 สำหรับคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าในกิเลอาดคือ อิดโดบุตรชายของเศคาริยาห์ สำหรับคนเบนยามินคือ ยาอาสีเอลบุตรชายของอับเนอร์
27:22 สำหรับคนดานคือ อาซาเรลบุตรชายของเยโรฮัม คนเหล่านี้เป็นประมุขของเผ่าต่าง ๆ แห่งอิสราเอล

การนับประชากรไม่สำเร็จ
27:23 แต่ดาวิดไม่ได้ทรงนับจำนวนคนที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้ว่าพระองค์จะทรงกระทำให้อิสราเอลทวีมากขึ้นดุจดวงดาวมากมายในฟ้าสวรรค์
27:24 โยอาบบุตรชายของเศรุยาห์ได้ตั้งต้นนับ แต่เขานับไม่สำเร็จ เพราะพระพิโรธก็ตกมาเหนืออิสราเอลในเรื่องนี้ ทั้งจำนวนนั้นก็ไม่ได้ลงไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์ดาวิด

เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในรัชกาลของดาวิด
27:25 และอัสมาเวทบุตรชายของอาดีเอลเป็นเจ้ากรมพระคลังนครหลวง และเยโฮนาธันบุตรชายของอุสซียาห์ เป็นเจ้ากรมคลังนอกนคร ในนคร ในหมู่บ้านและในป้อม
27:26 และเอสรีบุตรชายของเคลูบ เป็นผู้ดูแลบรรดาผู้ที่ทำไร่นาหลวง
27:27 และชิเมอีชาวรามาห์เป็นผู้ดูแลสวนองุ่น ศับดีชาวเชฟามเป็นผู้ดูแลผลิตผลของสวนองุ่นสำหรับห้องเก็บน้ำองุ่น
27:28 และบาอัลฮานันชาวเกเดอร์เป็นผู้ดูแลต้นมะกอกและต้นมะเดื่อที่อยู่ในหุบเขา และโยอาชเป็นผู้ดูแลคลังน้ำมัน
27:29 และชิตรัยชาวชาโรนเป็นผู้ดูแลฝูงวัวที่หากินอยู่ในชาโรน และชาฟัทบุตรชายของอัดลัยเป็นผู้ดูแลฝูงวัวในหุบเขาทั้งหลาย
27:30 โอบิลคนอิชมาเอลเป็นผู้ดูแลฝูงอูฐด้วย และเยเดยาห์ชาวเมโรโนทเป็นผู้ดูแลฝูงลา
27:31 และยาซีสชาวฮาการ์เป็นผู้ดูแลฝูงแพะแกะ บรรดาคนเหล่านี้เป็นพนักงานดูแลทรัพย์สมบัติของกษัตริย์ดาวิด
27:32 และโยนาธานลุงของดาวิดเป็นที่ปรึกษา เป็นคนที่มีสติปัญญาและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรชายของฮักโมนีเป็นผู้เลี้ยงดูเหล่าราชโอรส
27:33 และอาหิโธเฟลเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ และหุชัยคนอารคีเป็นพระสหายของกษัตริย์
27:34 และต่อจากอาหิโธเฟลคือ เยโฮยาดาบุตรชายของเบไนยาห์และอาบียาธาร์ และโยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope