กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดให้คำปรึกษาแก่อิสราเอลและซาโลมอนต่อหน้าประชากร
28:1 และดาวิดได้ทรงรวบรวมบรรดาประมุขทั้งสิ้นของอิสราเอล ประมุขทั้งหลายของเผ่าต่าง ๆ และบรรดาผู้บัญชาการกองต่าง ๆ ที่รับราชการตามเวร นายพันนายร้อย และพนักงานผู้ดูแลบรรดาทรัพย์สมบัติและสิ่งของทั้งสิ้นของกษัตริย์และโอรสของพระองค์ พร้อมกับพนักงานราชสำนักทั้งหลาย พวกผู้มีกำลังมากและชายกล้าหาญทั้งสิ้น ให้มายังกรุงเยรูซาเล็ม
28:2 แล้วกษัตริย์ดาวิดทรงลุกขึ้นประทับยืน และตรัสว่า “พี่น้องของข้าพเจ้า และประชากรของข้าพเจ้า ขอจงฟังข้าพเจ้า สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศน์อันเป็นที่พักของหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และเพื่อเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าของเราทั้งหลาย และได้จัดเตรียมการก่อสร้างไว้เสร็จแล้ว
28:3 แต่พระเจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่สร้างนิเวศน์เพื่อนามของเรา เพราะเจ้าเป็นนักรบและได้ทำโลหิตให้ตก’
28:4 อย่างไรก็ตาม พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรงเลือกข้าพเจ้าต่อหน้าครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหมด ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลเป็นนิตย์ เพราะพระองค์ได้ทรงเลือกยูดาห์ให้เป็นเจ้านาย และในวงศ์วานของยูดาห์ ครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้า และในท่ามกลางบรรดาบุตรชายของบิดาของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงพอพระทัยในข้าพเจ้าเพื่อทรงให้ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งปวง
28:5 และจากบุตรชายทั้งสิ้นของข้าพเจ้า (เพราะพระเยโฮวาห์ได้ประทานบุตรชายเป็นอันมากแก่ข้าพเจ้า) พระองค์ได้ทรงเลือกซาโลมอนบุตรชายของข้าพเจ้าให้นั่งบนบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์เหนืออิสราเอล
28:6 และพระองค์ได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ซาโลมอนบุตรชายของเจ้า เขาจะสร้างนิเวศน์ของเราและบรรดาลานนิเวศน์ของเรา เพราะเราได้เลือกเขาให้เป็นลูกของเรา และเราจะเป็นพ่อของเขา
28:7 ยิ่งกว่านั้น เราจะสถาปนาราชอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิตย์ ถ้าเขาจะเพียรแน่วแน่อยู่ในการปฏิบัติตามบรรดาบัญญัติของเราและคำตัดสินของเราอย่างที่ทำอยู่ในวันนี้’
28:8 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ในสายตาของคนอิสราเอลทั้งปวงอันเป็นชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ และต่อพระพักตร์ของพระเจ้าของเราทั้งหลาย จงรักษาและแสวงหาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย เพื่อพวกเจ้าจะได้ถือกรรมสิทธิ์แผ่นดินที่ดีนี้ และมอบแผ่นดินนี้ไว้ให้เป็นมรดกสำหรับลูกหลานของพวกเจ้าผู้มาภายหลังพวกเจ้าสืบไปเป็นนิตย์
28:9 และเจ้า ซาโลมอนบุตรชายของเราเอ๋ย เจ้าจงรู้จักพระเจ้าของบิดาเจ้า และจงปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจจริงและด้วยความเต็มใจของเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิจารณาจิตใจทั้งปวง และทรงเข้าใจแผนงานแห่งความคิดทั้งปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์ เจ้าจะพบพระองค์ แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งพระองค์ พระองค์จะทรงเหวี่ยงเจ้าออกไปเสียเป็นนิตย์
28:10 บัดนี้จงเอาใจใส่ให้ดี เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกเจ้าให้สร้างพระนิเวศน์เพื่อเป็นสถานบริสุทธิ์ จงเข้มแข็งและทำให้สำเร็จเถิด”

ดาวิดทรงมอบแผนผังของพระวิหารให้กับซาโลมอน
28:11 แล้วดาวิดทรงมอบให้กับซาโลมอนโอรสของพระองค์ดังนี้ แผนผังของมุขและของบ้านต่าง ๆ ของพระวิหาร คลัง ห้องชั้นบนและห้องชั้นในต่าง ๆ ของพระวิหาร และสถานที่สำหรับพระที่นั่งกรุณา
28:12 และแผนผังของสิ่งทั้งปวงซึ่งพระองค์มีอยู่โดยพระวิญญาณ เกี่ยวกับลานทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และเกี่ยวกับบรรดาห้องรอบ ๆ คลังสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าและคลังสำหรับบรรดาของมอบถวายอันบริสุทธิ์
28:13 เช่นกันสำหรับเวรของพวกปุโรหิตและคนเลวี และสำหรับงานปรนนิบัติทั้งสิ้นแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และสำหรับบรรดาภาชนะในงานปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
28:14 พระองค์ทรงมอบทองคำสำหรับบรรดาสิ่งที่ทำด้วยทองคำตามน้ำหนัก สำหรับเครื่องใช้ทุกอย่างในการปรนนิบัติทุกรูปแบบ เช่นกันเงินสำหรับบรรดาเครื่องใช้ที่ทำด้วยเงินตามน้ำหนัก สำหรับเครื่องใช้ทุกอย่างในการปรนนิบัติทุกชนิด
28:15 คือน้ำหนักของคันประทีปทองคำและตะเกียงทองคำของคันประทีปนั้น น้ำหนักของคันประทีปแต่ละคันกับตะเกียงของคันประทีปแต่ละดวง และน้ำหนักของคันประทีปเงิน ทั้งคันประทีปกับตะเกียงของคันประทีปนั้น ตามที่จะใช้ในคันประทีปแต่ละคัน
28:16 และพระองค์ทรงมอบทองคำสำหรับโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ตามน้ำหนัก สำหรับแต่ละโต๊ะ และเช่นกันเงินสำหรับบรรดาโต๊ะเงิน
28:17 เช่นกันทองคำบริสุทธิ์สำหรับตะขอเกี่ยวเนื้อ ชามและถ้วย และพระองค์ทรงมอบทองคำสำหรับชามอ่างทองคำตามน้ำหนัก สำหรับชามอ่างแต่ละใบ และเช่นกันเงินตามน้ำหนัก สำหรับชามอ่างเงินแต่ละใบ
28:18 และสำหรับแท่นเครื่องหอมทำด้วยทองคำเนื้อละเอียดตามน้ำหนัก และทองคำสำหรับแผนผังของรถม้าศึกทองคำของพวกเครูบ ซึ่งกางปีกของตนออกและปกหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
28:19 ดาวิดตรัสว่า “สิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจโดยอาศัยลายพระหัตถ์ของพระองค์เหนือข้าพเจ้า คืองานทุกอย่างตามแผนผังนี้”

ดาวิดทรงเร้าน้ำพระทัยของซาโลมอนในการสร้างพระวิหาร
28:20 และดาวิดตรัสกับซาโลมอนโอรสของพระองค์ว่า “จงเข้มแข็งและกล้าหาญ และทำให้สำเร็จเถิด อย่ากลัวหรือท้อแท้ใจเลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า คือพระเจ้าของข้าจะทรงสถิตกับเจ้า พระองค์จะไม่ทรงปล่อยเจ้าให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้า จนกว่าเจ้ากระทำให้งานทั้งสิ้นสำหรับงานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์นั้นสำเร็จ
28:21 และดูเถิด มีเวรของพวกปุโรหิตและคนเลวี คือพวกเขาจะอยู่กับเจ้าสำหรับงานปรนนิบัติทุกอย่างแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า และสำหรับการทั้งสิ้นนี้จะมีคนอยู่กับเจ้า คือทุกคนที่เต็มใจ เป็นผู้มีฝีมือในงานปรนนิบัติทุกอย่าง ทั้งประมุขและประชากรทั้งปวงจะอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าทั้งสิ้น”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope