กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดทรงเร้าใจประชากร
29:1 นอกจากนี้ กษัตริย์ดาวิดตรัสกับชุมนุมชนทั้งสิ้นว่า “ซาโลมอนบุตรชายของเรา ซึ่งเป็นผู้เดียวที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้น ยังเป็นคนหนุ่มและอ่อนประสบการณ์ และการงานก็ใหญ่โต เพราะว่าพระนิเวศน์นั้นมิใช่สำหรับมนุษย์ แต่สำหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้า
29:2 บัดนี้ เราได้จัดเตรียมไว้สำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของเราด้วยเต็มความสามารถของเรา ทองคำสำหรับบรรดาสิ่งที่ทำด้วยทองคำ และเงินสำหรับสิ่งทั้งหลายที่ทำด้วยเงิน และทองเหลืองสำหรับสิ่งทั้งปวงที่ทำด้วยทองเหลือง และเหล็กสำหรับบรรดาสิ่งที่ทำด้วยเหล็ก และไม้สำหรับสิ่งทั้งหลายที่ทำด้วยไม้ พลอยสีน้ำข้าว พลอยสำหรับฝัง พลวง หินลาย เพชรพลอยทุกชนิดและหินอ่อนมากมาย
29:3 ยิ่งกว่านั้น เพราะเราได้ตั้งความรักของเราต่อพระนิเวศน์ของพระเจ้าของเรา เรายังมีทองคำและเงินเป็นสมบัติของเราเอง ซึ่งเราได้มอบให้แก่พระนิเวศน์ของพระเจ้าของเรา นอกจากสิ่งทั้งปวงที่เราจัดหาไว้สำหรับพระนิเวศน์อันบริสุทธิ์แล้ว
29:4 คือทองคำสามพันตะลันต์ เป็นทองคำเมืองโอฟีร์ และเงินถลุงแล้วเจ็ดพันตะลันต์เพื่อจะบุผนังต่าง ๆ ของพระนิเวศน์
29:5 ทองคำสำหรับสิ่งที่ทำด้วยทองคำ และเงินสำหรับสิ่งที่ทำด้วยเงิน และเพื่องานทั้งสิ้นที่ช่างจะต้องทำด้วยมือ และใครบ้างเต็มใจที่จะถวายการปรนนิบัติของตนแด่พระเยโฮวาห์ในวันนี้”

บรรดาประมุขและประชากรถวายด้วยความเต็มใจ
29:6 แล้วหัวหน้าของบรรพบุรุษ บรรดาประมุขของเผ่าต่าง ๆ แห่งอิสราเอล ทั้งนายพันนายร้อย พร้อมกับพนักงานดูแลราชการก็ถวายด้วยความเต็มใจ
29:7 และถวายเพื่องานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า เป็นทองคำห้าพันตะลันต์ และหนึ่งหมื่นดาริค เงินหนึ่งหมื่นตะลันต์ ทองเหลืองหนึ่งหมื่นแปดพันตะลันต์ และเหล็กหนึ่งแสนตะลันต์
29:8 และผู้ใดที่มีเพชรพลอยก็ถวายเพชรพลอยนั้นไว้ที่คลังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ โดยมือของเยฮีเอลคนเกอร์โชน
29:9 แล้วประชากรก็เปรมปรีดิ์ เพราะว่าเขาทั้งหลายถวายด้วยความเต็มใจ เพราะว่าพวกเขาถวายอย่างเต็มใจแด่พระเยโฮวาห์ด้วยใจที่เพียบพร้อม และกษัตริย์ดาวิดก็ทรงเปรมปรีดิ์เป็นที่ยิ่งด้วย

ดาวิดอธิษฐานและโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์
29:10 เพราะฉะนั้น ดาวิดจึงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ต่อหน้าชุมนุมชนทั้งปวง และดาวิดทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลาย สาธุการแด่พระองค์เป็นนิตย์และเป็นนิตย์
29:11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ สง่าราศี ชัยชนะ และความรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ ด้วยว่าบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสารพัด
29:12 ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์ และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง ฤทธานุภาพและมหิทธิฤทธิ์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่คนทั้งปวง
29:13 ฉะนั้นบัดนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายโมทนาพระคุณพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย และสรรเสริญพระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์
29:14 แต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใด และชนชาติของข้าพระองค์เป็นผู้ใด ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถถวายด้วยความเต็มใจเช่นนี้ เพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ และข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์
29:15 เพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนต่างชาติต่างแดนต่อพระพักตร์ของพระองค์ และเป็นคนอาศัยอยู่ชั่วคราว เหมือนอย่างบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนเคยเป็น วันเวลาของข้าพระองค์ทั้งหลายบนแผ่นดินโลกเป็นเหมือนเงา และไม่มีอะไรจีรัง
29:16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ของมากมายเหล่านี้ทั้งสิ้นซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้จัดหาเพื่อสร้างพระนิเวศน์ถวายแด่พระองค์เพื่อพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์นั้น มาจากพระหัตถ์ของพระองค์ และเป็นของพระองค์ทั้งสิ้น
29:17 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบด้วยว่า พระองค์ทรงทดลองจิตใจ และทรงพอพระทัยในความเที่ยงธรรม สำหรับตัวข้าพระองค์ ในความเที่ยงธรรมแห่งจิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ถวายสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นด้วยความเต็มใจ และบัดนี้ข้าพระองค์ชื่นใจที่ได้เห็นประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งอยู่ ณ ที่นี้ได้เต็มใจถวายแด่พระองค์
29:18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงรักษาความประสงค์แห่งความคิดในใจของประชากรของพระองค์ให้เป็นเช่นนี้เสมอไป และขอทรงตั้งจิตใจของเขาทั้งหลายให้มั่นในพระองค์
29:19 และขอทรงโปรดประทานใจที่เพียบพร้อมให้แก่ซาโลมอนบุตรชายของข้าพระองค์เพื่อที่จะรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ พระโอวาทของพระองค์ และกฎเกณฑ์ของพระองค์ และให้กระทำสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ และสร้างพระนิเวศน์ตามซึ่งข้าพระองค์ได้จัดเตรียมไว้แล้วนั้น”

ประชากรตั้งซาโลมอนให้เป็นกษัตริย์
29:20 และดาวิดตรัสกับชุมนุมชนทั้งปวงว่า “บัดนี้ จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย” และชุมนุมชนทั้งปวงก็สรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และก้มศีรษะของเขาทั้งหลายลงและนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายบังคมแด่กษัตริย์
29:21 และเขาทั้งหลายได้ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ และถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวันรุ่งขึ้นต่อจากวันนั้น เป็นวัวตัวผู้หนึ่งพันตัว แกะตัวผู้หนึ่งพันตัว ลูกแกะหนึ่งพันตัว พร้อมกับเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน และถวายสัตวบูชาอย่างมากมายเพื่ออิสราเอลทั้งปวง
29:22 และเขาทั้งหลายได้กินและดื่มต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ในวันนั้นด้วยความยินดียิ่ง และเขาทั้งหลายได้ตั้งซาโลมอนโอรสของดาวิดให้เป็นกษัตริย์เป็นครั้งที่สอง และเขาทั้งหลายได้เจิมท่านไว้ให้เป็นเจ้านายเพื่อพระเยโฮวาห์ และศาโดกให้เป็นปุโรหิต
29:23 แล้วซาโลมอนทรงประทับบนบัลลังก์ของพระเยโฮวาห์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดราชบิดาของพระองค์ และทรงเจริญขึ้น และอิสราเอลทั้งปวงก็เชื่อฟังพระองค์
29:24 และบรรดาประมุขทั้งปวง ชายฉกรรจ์ทั้งหลาย และบรรดาโอรสของกษัตริย์ดาวิดเช่นกันยอมอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ซาโลมอน
29:25 และพระเยโฮวาห์ทรงให้ซาโลมอนมีเกียรติยศอย่างเหลือล้นในสายตาของอิสราเอลทั้งปวง และประทานความสง่าผ่าเผยของกษัตริย์แก่พระองค์ อย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดในอิสราเอลที่มาก่อนพระองค์เคยได้รับ

การสรุปรัชกาลและการสิ้นพระชนม์ของดาวิด (1 พกษ 2:11-12)
29:26 ดังนี้แหละ ดาวิดบุตรชายของเจสซีได้ครอบครองเหนืออิสราเอลทั้งปวง
29:27 และเวลาที่พระองค์ทรงครอบครองเหนืออิสราเอลนั้นเป็นเวลาสี่สิบปี พระองค์ทรงครอบครองในเฮโบรนเป็นเวลาเจ็ดปี และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามสิบสามปี
29:28 และพระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระชรามาก หง่อมแล้ว ทั้งทรงมั่งคั่งและมีพระเกียรติ และซาโลมอนโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์
29:29 บัดนี้ พระราชกิจของกษัตริย์ดาวิด ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือของซามูเอลผู้ทำนาย และในหนังสือของนาธันผู้พยากรณ์ และในหนังสือของกาดผู้ทำนาย
29:30 พร้อมกับเรื่องราวการครอบครองของพระองค์ทั้งสิ้น และยุทธพลังของพระองค์ และเรื่องราวที่บังเกิดกับพระองค์และกับอิสราเอล และบรรดาราชอาณาจักรทั้งสิ้นของประเทศต่าง ๆ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope