กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน (1 พกษ 10:1-13)
9:1 และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของซาโลมอน พระนางก็เสด็จมา เพื่อพิสูจน์พระองค์ด้วยคำถามยาก ๆ ที่กรุงเยรูซาเล็ม พร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมาย กับฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศและทองคำเป็นอันมาก และเพชรพลอยต่าง ๆ และเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้ว พระนางก็ทูลเรื่องในพระทัยของพระนางต่อพระองค์ทุกประการ
9:2 และซาโลมอนตรัสแก้ปัญหาของพระนางทั้งสิ้น และไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่พ้นซาโลมอนซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงอธิบายแก่พระนาง
9:3 และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาได้ทรงเห็นพระสติปัญญาของซาโลมอนและพระราชวังที่พระองค์ได้ทรงสร้าง
9:4 และอาหารที่โต๊ะเสวยของพระองค์ กับการเข้าเฝ้าของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ และการปรนนิบัติรับใช้ของเหล่ามหาดเล็กของพระองค์ ทั้งเครื่องแต่งกายของพวกเขา และเหล่าพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระองค์ ทั้งเครื่องแต่งกายของพวกเขา และการที่พระองค์เสด็จขึ้นไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ พระนางก็ใจหายเลยทีเดียว
9:5 และพระนางทูลกษัตริย์ว่า “ข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉัน ถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค์เป็นความจริง
9:6 อย่างไรก็ตาม หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถ้อยคำเหล่านั้น จนกระทั่งหม่อมฉันได้มาเฝ้า และตาของหม่อมฉันได้เห็นเอง และดูเถิด ที่เขาได้บอกหม่อมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งแห่งพระสติปัญญาใหญ่ยิ่งของพระองค์ ด้วยว่าพระองค์เลิศล้ำยิ่งไปกว่ากิตติศัพท์ที่หม่อมฉันได้ยิน
9:7 บรรดาคนของพระองค์ก็เป็นสุข และบรรดาผู้รับใช้เหล่านี้ของพระองค์ผู้อยู่งานประจำต่อพระพักตร์ของพระองค์ และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุข
9:8 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ผู้ได้ทรงพอพระทัยในพระองค์ เพื่อที่จะแต่งตั้งพระองค์ไว้บนบัลลังก์ของพระองค์ เป็นกษัตริย์เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เพราะพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงรักอิสราเอลเพื่อสถาปนาเขาทั้งหลายไว้เป็นนิตย์ ฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงแต่งตั้งให้พระองค์เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขา เพื่อจะทรงอำนวยความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม”
9:9 และพระนางได้ถวายทองคำหนึ่งร้อยยี่สิบตะลันต์แด่กษัตริย์ ทั้งเครื่องเทศเป็นจำนวนมาก และเพชรพลอยต่าง ๆ ทั้งไม่มีเครื่องเทศใด ๆ เหมือนอย่างที่พระราชินีแห่งเชบาถวายแด่กษัตริย์ซาโลมอน
9:10 และข้าราชการของหุรามและข้าราชการของซาโลมอน ที่นำทองคำมาจากโอฟีร์ ได้นำไม้จันทน์แดงและเพชรพลอยต่าง ๆ มาด้วย
9:11 และกษัตริย์ทรงใช้ไม้จันทน์แดงทำขั้นบันไดสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และสำหรับพระราชวังของกษัตริย์ และทำพิณเขาคู่และพิณใหญ่สำหรับพวกนักร้อง และไม่เคยเห็นอย่างนี้แต่ก่อนในแผ่นดินแห่งยูดาห์
9:12 และกษัตริย์ซาโลมอนพระราชทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบา ตามที่พระนางมีพระประสงค์ สิ่งใด ๆ ที่พระนางทูลขอ นอกเหนือไปจากสิ่งที่พระนางได้นำมาถวายกษัตริย์ ดังนั้นพระนางจึงเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนาง คือพระนางพร้อมกับข้าราชการของพระนาง

ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ่งเรืองของซาโลมอน (1 พกษ 10:14-29)
9:13 เวลานั้น ทองคำที่นำมาส่งซาโลมอนในแต่ละปีเป็นทองคำหนักหกร้อยหกสิบหกตะลันต์
9:14 นอกจากทองคำซึ่งพวกนักการค้าและพวกพ่อค้าได้นำมา และกษัตริย์ทั้งปวงของประเทศอาระเบีย และบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดินได้นำทองคำและเงินมายังซาโลมอน
9:15 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างโล่ใหญ่สองร้อยอันด้วยทองคำทุบ โล่อันหนึ่งใช้ทองคำทุบหนักหกร้อยเชเขล
9:16 และพระองค์ทรงสร้างโล่สามร้อยอันด้วยทองคำทุบ โล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักสามร้อยเชเขล และกษัตริย์ทรงเก็บโล่เหล่านั้นไว้ในพระตำหนักแห่งพนาเลบานอน
9:17 ยิ่งกว่านั้น กษัตริย์ทรงทำบัลลังก์ขนาดใหญ่ด้วยงาช้าง และทรงบุบัลลังก์นั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์
9:18 บัลลังก์นั้นมีบันไดหกขั้น กับที่รองพระบาททำด้วยทองคำ ซึ่งติดอยู่กับบัลลังก์นั้น และสองข้างของบัลลังก์มีที่วางพระหัตถ์ และสิงโตสองตัวยืนอยู่ข้าง ๆ ที่วางพระหัตถ์
9:19 และมีสิงโตสิบสองตัวยืนอยู่ที่นั่นบนบันไดหกขั้นทั้งสองข้าง ไม่เคยทำในราชอาณาจักรใด ๆ เหมือนอย่างนี้เลย
9:20 และภาชนะทั้งสิ้นสำหรับเครื่องดื่มของกษัตริย์ซาโลมอนทำด้วยทองคำ และภาชนะทั้งสิ้นของพระตำหนักแห่งพนาเลบานอนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ไม่มีภาชนะใด ๆ ที่ทำด้วยเงินเลย เงินนั้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน
9:21 ด้วยว่ากองเรือของกษัตริย์แล่นไปยังเมืองทารชิชพร้อมกับข้าราชการของหุราม กองเรือที่เมืองทารชิชนำทองคำ เงิน งาช้าง ลิง และนกยูงมาสามปีต่อครั้ง
9:22 และกษัตริย์ซาโลมอนยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลกในเรื่องทรัพย์สมบัติและสติปัญญา
9:23 และกษัตริย์ทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญาของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้พระราชทานไว้ในพระทัยของพระองค์
9:24 และทุกคนได้นำเครื่องบรรณาการของตนมา เป็นเครื่องภาชนะเงิน เครื่องภาชนะทองคำ เครื่องแต่งกาย เครื่องอาวุธ เครื่องเทศ ม้า และล่อ ตามจำนวนกำหนดทุก ๆ ปี
9:25 และซาโลมอนทรงมีโรงช่องม้าสี่พันช่องสำหรับม้าและรถม้าศึก และมีทหารม้าหนึ่งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ในนครรถม้าศึกและอยู่กับกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม
9:26 และพระองค์ทรงครอบครองเหนือกษัตริย์ทั้งปวงตั้งแต่แม่น้ำจนถึงแผ่นดินแห่งคนฟีลิสเตีย และจนถึงพรมแดนของอียิปต์
9:27 และกษัตริย์ทรงกระทำให้เงินในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหมือนก้อนหิน และพระองค์ทรงกระทำให้มีไม้สนซีดาร์มากมายเหมือนอย่างไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา
9:28 และเขาทั้งหลายนำม้าเข้ามาถวายซาโลมอนจากอียิปต์ และจากแผ่นดินทั้งปวง

การสิ้นพระชนม์ของซาโลมอน (1 พกษ 11:41-43)
9:29 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของซาโลมอน ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือของนาธันผู้พยากรณ์ และในคำพยากรณ์ของอาหิยาห์ชาวชีโลห์ และในนิมิตเหล่านั้นของอิดโดผู้ทำนายที่กล่าวโทษเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัทหรือ
9:30 และซาโลมอนทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นเป็นเวลาสี่สิบปี
9:31 และซาโลมอนได้ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และพระองค์ทรงถูกฝังไว้ในนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอัมโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope