กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

ผู้พยากรณ์เยฮูติเตียนเยโฮชาฟัท
19:1 และเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์เสด็จกลับไปโดยสวัสดิภาพถึงพระราชวังของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม
19:2 และเยฮูบุตรชายของฮานานีผู้ทำนายได้ออกไปเฝ้าพระองค์ และทูลกษัตริย์เยโฮชาฟัทว่า “ควรที่พระองค์จะช่วยคนอธรรมและรักคนเหล่านั้นที่เกลียดชังพระเยโฮวาห์หรือ เพราะฉะนั้นพระพิโรธจึงมีมาเหนือพระองค์จากเบื้องพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
19:3 อย่างไรก็ตาม ได้ทรงพบสิ่งดี ๆ ในพระองค์บ้าง เพราะพระองค์ได้กำจัดบรรดาเสารูปเคารพออกไปเสียจากแผ่นดิน และได้ตั้งพระทัยที่จะแสวงหาพระเจ้า”

เยโฮชาฟัททรงตั้งผู้วินิจฉัยและคนเลวีในแผ่นดิน
19:4 และเยโฮชาฟัทประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงออกไปท่ามกลางประชากรอีก ตั้งแต่เบเออร์เชบาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิม และนำเขาทั้งหลายกลับมายังพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
19:5 และพระองค์ทรงตั้งเหล่าผู้วินิจฉัยในแผ่นดินนั้น ทั่วนครที่มีป้อมทั้งสิ้นของยูดาห์ ทีละนคร
19:6 และตรัสกับผู้วินิจฉัยเหล่านั้นว่า “จงระมัดระวังสิ่งที่ท่านทั้งหลายกระทำ เพราะว่าพวกท่านไม่ได้พิพากษาเพื่อมนุษย์แต่เพื่อพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายในการพิพากษา
19:7 ฉะนั้นบัดนี้ จงให้ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์อยู่เหนือพวกท่าน จงระมัดระวังสิ่งที่ท่านทั้งหลายกระทำ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราไม่มีความชั่วช้า ไม่เห็นแก่หน้าคนใด ทั้งไม่มีการรับสินบน”
19:8 ยิ่งกว่านั้น ในกรุงเยรูซาเล็ม เยโฮชาฟัททรงตั้งคนเลวี และพวกปุโรหิตบ้าง และพวกหัวหน้าของบรรพบุรุษแห่งอิสราเอลบ้าง เพื่อจะให้การพิพากษาของพระเยโฮวาห์ และวินิจฉัยคดีที่โต้แย้งกัน เมื่อเขาทั้งหลายกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
19:9 และพระองค์ทรงกำชับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายจงกระทำการนี้ด้วยความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ ด้วยความสัตย์ซื่อ และด้วยสิ้นสุดใจ
19:10 และเมื่อมีคดีมาถึงท่านทั้งหลายจากพี่น้องของพวกท่านผู้อาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย เกี่ยวกับเรื่องฆ่าฟันกัน พระราชบัญญัติและพระบัญญัติ กฎเกณฑ์และคำตัดสิน ท่านทั้งหลายก็จงตักเตือนเขาทั้งหลาย เพื่อพวกเขาจะไม่ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ จนพระพิโรธมาเหนือท่านทั้งหลายและพี่น้องของพวกท่าน จงกระทำเช่นนี้ และท่านทั้งหลายจะไม่ละเมิด
19:11 และดูเถิด อามาริยาห์ผู้เป็นปุโรหิตใหญ่ก็อยู่เหนือท่านทั้งหลายในสรรพกิจของพระเยโฮวาห์ และเศบาดิยาห์บุตรชายของอิชมาเอลผู้เป็นเจ้านายของวงศ์วานยูดาห์ก็อยู่เหนือพวกท่านในสรรพกิจของกษัตริย์ และคนเลวีจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายด้วย จงประกอบกิจอย่างกล้าหาญเถิด และพระเยโฮวาห์จะทรงสถิตอยู่กับคนดี”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope