กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การตระเตรียมสำหรับเทศกาลปัสกา
30:1 และเฮเซคียาห์ทรงส่งไปยังอิสราเอลและยูดาห์ทั้งปวง และทรงพระอักษรจดหมายหลายฉบับถึงคนเอฟราอิมกับคนมนัสเสห์ด้วยว่า เขาทั้งหลายควรจะมายังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
30:2 เพราะว่ากษัตริย์ พวกเจ้านายของพระองค์ และชุมนุมชนทั้งปวงในกรุงเยรูซาเล็ม ได้ปรึกษากันที่จะถือเทศกาลปัสกาในเดือนที่สอง
30:3 ด้วยว่าเขาทั้งหลายจะถือปัสกาตามกำหนดไม่ได้ เพราะว่าพวกปุโรหิตยังไม่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เพียงพอ ทั้งประชากรก็ยังไม่ได้มาชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม
30:4 และแผนงานนั้นก็เป็นที่ชอบแก่กษัตริย์และชุมนุมชนทั้งปวง
30:5 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงจัดตั้งพระราชกฤษฎีกาให้ประกาศทั่วอิสราเอล ตั้งแต่เบเออร์เชบาถึงเมืองดานว่า พวกเขาควรมาถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลที่กรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ถือเป็นเวลานานในแบบที่มีเขียนไว้
30:6 ดังนั้น พวกคนส่งข่าวไปพร้อมกับจดหมายหลายฉบับจากกษัตริย์และบรรดาเจ้านายของพระองค์ ไปทั่วอิสราเอลและยูดาห์ และตามคำบัญชาของกษัตริย์โดยกล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย ชนชาติอิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล และพระองค์จะหันกลับมายังคนส่วนที่เหลืออยู่ของท่าน ซึ่งหนีรอดจากพระหัตถ์ของบรรดากษัตริย์แห่งอัสซีเรีย
30:7 และท่านทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษและเหมือนพี่น้องของพวกท่าน ผู้ได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา พระองค์จึงทรงมอบเขาทั้งหลายไว้แก่การรกร้าง ตามที่ท่านทั้งหลายเองก็เห็นอยู่
30:8 บัดนี้ ท่านทั้งหลายอย่าดื้อรั้นคอแข็งเหมือนอย่างบรรพบุรุษของพวกท่าน แต่จงถวายตัวของท่านทั้งหลายแด่พระเยโฮวาห์ และเข้ามายังสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงชำระไว้ให้บริสุทธิ์เป็นนิตย์ และปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่าน เพื่อความดุร้ายแห่งพระพิโรธของพระองค์จะหันไปเสียจากท่านทั้งหลาย
30:9 เพราะถ้าท่านทั้งหลายหันกลับมายังพระเยโฮวาห์ พี่น้องของพวกท่านและลูกหลานของพวกท่านจะประสบความเมตตาจากคนเหล่านั้นที่จับพวกเขาไปเป็นเชลย เพื่อเขาทั้งหลายจะได้กลับมายังแผ่นดินนี้อีก เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงเปี่ยมพระเมตตาและกรุณา และจะไม่ทรงหันพระพักตร์ของพระองค์ไปเสียจากพวกท่าน ถ้าท่านทั้งหลายกลับมาหาพระองค์”
30:10 ดังนั้น พวกคนส่งข่าวจึงไปตามนครต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินของคนเอฟราอิมและคนมนัสเสห์ไกลไปจนถึงคนเศบูลุน แต่คนเหล่านั้นก็หัวเราะเยาะเย้ยพวกเขา และเย้ยหยันพวกเขา
30:11 อย่างไรก็ตาม คนอาเชอร์ คนมนัสเสห์และคนเศบูลุนหลายคนก็ถ่อมตัวลงและมายังกรุงเยรูซาเล็ม
30:12 และในยูดาห์ด้วย พระหัตถ์ของพระเจ้าทำให้พวกเขาเป็นใจเดียวกันที่จะกระทำตามคำบัญชาของกษัตริย์และพวกเจ้านาย ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
30:13 และคนเป็นอันมากมาประชุมกันที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อในเดือนที่สอง เป็นชุมนุมชนใหญ่ยิ่งนัก
30:14 และเขาทั้งหลายลุกขึ้นและนำแท่นบูชาทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและบรรดาแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมนั้นออกไปเสีย และทิ้งแท่นบูชาเหล่านั้นเสียในลำธารขิดโรน

การถือรักษาเทศกาลปัสกาด้วยความยินดี
30:15 แล้วเขาทั้งหลายได้ฆ่าแกะปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนที่สอง และพวกปุโรหิตและคนเลวีรู้สึกละอาย และชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ และนำเครื่องเผาบูชาเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
30:16 และเขาทั้งหลายยืนอยู่ในประจำที่ของตนตามลักษณะของพวกเขา ตามพระราชบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า พวกปุโรหิตประพรมเลือดซึ่งพวกเขารับมาจากมือของคนเลวี
30:17 เพราะว่ามีหลายคนในชุมนุมชนที่ยังไม่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นคนเลวีมีหน้าที่ฆ่าบรรดาแกะปัสกาแทนทุกคนที่เป็นมลทิน เพื่อกระทำให้แกะปัสกาเหล่านั้นบริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์
30:18 เพราะว่าประชากรหมู่ใหญ่ คือหลายคนที่มาจากคนเอฟราอิม คนมนัสเสห์ คนอิสสาคาร์ และคนเศบูลุนยังไม่ได้ชำระตน ถึงอย่างนั้นเขาทั้งหลายก็ยังรับประทานปัสกาไม่ตรงตามที่ได้เขียนไว้ แต่เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐานเผื่อพวกเขาว่า “ขอพระเยโฮวาห์ผู้ประเสริฐทรงให้อภัยแก่ทุก ๆ คน
30:19 ผู้เตรียมจิตใจของตนที่จะแสวงหาพระเจ้า คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ถึงแม้ว่าเขาไม่ชำระตัวตามการชำระแห่งสถานบริสุทธิ์”
30:20 และพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังเฮเซคียาห์และทรงรักษาประชากรให้หาย
30:21 และชนชาติอิสราเอลที่อยู่ ณ กรุงเยรูซาเล็มได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวันด้วยความยินดียิ่ง และคนเลวีกับพวกปุโรหิตได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์ทุกวัน ๆ โดยการร้องเพลงด้วยเครื่องดนตรีที่ทำเสียงดังถวายแด่พระเยโฮวาห์
30:22 และเฮเซคียาห์ทรงกล่าวหนุนใจคนเลวีทั้งปวงผู้สอนถึงความรู้อันประเสริฐของพระเยโฮวาห์ และพวกเขาได้รับประทานในเทศกาลนั้นตลอดเจ็ดวัน ได้ถวายเครื่องสันติบูชา และสารภาพความผิดบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน

การถือรักษาเทศกาลปัสกาอีกเจ็ดวัน
30:23 และชุมนุมชนทั้งสิ้นก็ปรึกษากันที่จะถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวัน และเขาทั้งหลายจึงถือเทศกาลไปอีกเจ็ดวันด้วยความยินดี
30:24 เพราะว่าเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ประทานวัวหนุ่มหนึ่งพันตัวและแกะเจ็ดพันตัวแก่ชุมนุมชน และพวกเจ้านายได้ให้วัวหนุ่มหนึ่งพันตัวและแกะหนึ่งหมื่นตัวแก่ชุมนุมชน และปุโรหิตเป็นจำนวนมากได้ชำระตนให้บริสุทธิ์
30:25 และชุมนุมชนทั้งสิ้นของยูดาห์ พร้อมกับพวกปุโรหิตและคนเลวี และชุมนุมชนทั้งสิ้นซึ่งออกมาจากอิสราเอล และบรรดาคนต่างชาติซึ่งออกมาจากแผ่นดินแห่งอิสราเอลและซึ่งอาศัยอยู่ในยูดาห์ก็เปรมปรีดิ์กัน
30:26 ดังนั้น มีความชื่นบานใหญ่ยิ่งในกรุงเยรูซาเล็ม เพราะตั้งแต่ราชสมัยของซาโลมอนโอรสของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่เคยมีอย่างนี้เลยในกรุงเยรูซาเล็ม
30:27 แล้วพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีได้ลุกขึ้นและอวยพรประชากร และเสียงของเขาทั้งหลายไปถึงพระกรรณ และคำอธิษฐานของพวกเขาก็ขึ้นมายังที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ คือไปถึงสวรรค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope