กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

โยสิยาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 22:1-2)
34:1 โยสิยาห์มีพระชนมายุแปดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามสิบเอ็ดปี
34:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดำเนินในมรรคาทั้งหลายของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และไม่ได้ทรงหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย
34:3 เพราะในปีที่แปดแห่งรัชกาลของพระองค์ ขณะเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่ พระองค์ทรงเริ่มแสวงหาพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และในปีที่สิบสองพระองค์ทรงเริ่มชำระยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มให้พ้นจากบรรดาสถานบูชาบนที่สูง เสารูปเคารพ รูปเคารพแกะสลักและรูปเคารพหล่อ
34:4 และเขาทั้งหลายพังบรรดาแท่นบูชาพระบาอัลลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ และบรรดารูปเคารพซึ่งตั้งอยู่เหนือแท่นบูชาเหล่านั้น พระองค์ทรงโค่นลง และบรรดาเสารูปเคารพ รูปเคารพแกะสลักและรูปเคารพหล่อนั้น พระองค์ทรงทุบเป็นชิ้น ๆ และทรงกระทำให้เป็นผงคลี และทรงโรยผงคลีนั้นบนหลุมศพของบรรดาคนที่ได้ถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่านั้น
34:5 และพระองค์ทรงเผากระดูกของพวกปุโรหิตบนแท่นบูชาทั้งหลายของพวกเขา และทรงชำระยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มให้สะอาด
34:6 และพระองค์ทรงกระทำแบบเดียวกันในนครต่าง ๆ ของมนัสเสห์ เอฟราอิมและสิเมโอน จนถึงนัฟทาลี ด้วยจอบของพวกเขาโดยรอบ
34:7 และเมื่อพระองค์ได้ทรงทำลายบรรดาแท่นบูชาและเสารูปเคารพ และได้ทรงทุบรูปเคารพแกะสลักให้เป็นผงคลี และทรงโค่นบรรดารูปเคารพทั้งสิ้นลงทั่วแผ่นดินแห่งอิสราเอลแล้ว พระองค์ก็เสด็จกลับยังกรุงเยรูซาเล็ม

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 22:3-7)
34:8 บัดนี้ ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระแผ่นดินและพระนิเวศน์แล้ว พระองค์ทรงส่งชาฟานบุตรชายของอาซาลิยาห์ และมาอาเสอาห์ผู้ว่าราชการนคร และโยอาห์บุตรชายของโยอาฮาสเจ้ากรมสารบรรณ ไปซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
34:9 และเมื่อเขาทั้งหลายมาหาฮิลคียาห์ผู้เป็นมหาปุโรหิตแล้ว พวกเขาได้มอบเงินซึ่งได้นำมายังพระนิเวศน์ของพระเจ้า ซึ่งคนเลวีผู้เฝ้าประตูได้เก็บจากมือของมนัสเสห์และเอฟราอิม และจากบรรดาคนที่เหลือของอิสราเอล และจากยูดาห์กับเบนยามินทั้งสิ้น และพวกเขากลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
34:10 และเขาทั้งหลายมอบเงินนั้นไว้ในมือของบรรดาคนทำงานซึ่งเป็นผู้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพวกเขามอบเงินนั้นให้แก่คนทำงานผู้ทำงานอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขพระนิเวศน์
34:11 เขาทั้งหลายให้เงินนั้นแก่บรรดาช่างไม้และช่างก่อสร้างเพื่อจะซื้อหินสลักและไม้กระดานเพื่อประกับ และเพื่อเป็นพื้นสำหรับอาคารต่าง ๆ ซึ่งบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ทำลายเสีย
34:12 และคนทั้งหลายก็ทำงานอย่างสัตย์ซื่อ และพวกผู้คุมงานของพวกเขาคือ ยาหาทและโอบาดีห์ คนเลวีจากลูกหลานของเมรารี และเศคาริยาห์กับเมชุลลาม จากลูกหลานของคนโคฮาท เพื่อทำให้งานรุดหน้าไป และคนเลวีคนอื่น ๆ คือทุกคนที่ชำนาญเครื่องดนตรี
34:13 เขาทั้งหลายยังเป็นผู้ดูแลคนยกของหนัก และเป็นผู้ดูแลบรรดาคนที่ทำงานปรนนิบัติทุกอย่างด้วย และในพวกคนเลวีมีบางคนเป็นอาลักษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นนายประตู

ฮิลคียาห์ได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พกษ 22:8-9)
34:14 และเมื่อเขาทั้งหลายนำเงินที่ได้นำเข้ามาไว้ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ออกมา ฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้พบหนังสือพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ม้วนหนึ่งซึ่งประทานผ่านโมเสส
34:15 และฮิลคียาห์ตอบและพูดกับชาฟานราชเลขาว่า “ข้าพเจ้าได้พบหนังสือพระราชบัญญัติในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์” และฮิลคียาห์มอบหนังสือนั้นให้ชาฟาน
34:16 และชาฟานนำหนังสือนั้นไปถวายกษัตริย์ และทูลรายงานต่อกษัตริย์อีกว่า “สิ่งทั้งปวงที่ทรงมอบหมายแก่พวกผู้รับใช้ของพระองค์ พวกเขาก็กำลังกระทำอยู่”
34:17 และเขาทั้งหลายได้เก็บรวบรวมเงินที่พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์แล้ว และได้มอบเงินนั้นไว้ในมือของบรรดาผู้ดูแลและในมือของพวกคนงาน

การอ่านพระราชบัญญัติได้นำการกลับใจยิ่งใหญ่มา (2 พกษ 22:10-13)
34:18 แล้วชาฟานราชเลขาทูลกษัตริย์ว่า “ฮิลคียาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้มอบหนังสือม้วนหนึ่งแก่ข้าพระองค์” และชาฟานก็อ่านหนังสือนั้นต่อพระพักตร์ของกษัตริย์
34:19 และต่อมา เมื่อกษัตริย์ทรงได้ยินถ้อยคำของพระราชบัญญัตินั้น พระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์
34:20 และกษัตริย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์ อาหิคัมบุตรชายของชาฟาน อับโดนบุตรชายของมีคาห์ ชาฟานราชเลขา และอาสายาห์ผู้รับใช้คนหนึ่งของกษัตริย์ ตรัสว่า
34:21 “จงไปทูลถามพระเยโฮวาห์เพื่อเรา และเพื่อบรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในอิสราเอลและในยูดาห์ เกี่ยวกับบรรดาถ้อยคำในหนังสือนี้ที่ได้ถูกค้นพบ เพราะว่าพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซึ่งเทลงเหนือเราทั้งหลายนั้นใหญ่หลวงนัก เพราะว่าบรรพบุรุษของพวกเราไม่ได้รักษาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพื่อกระทำตามทุกสิ่งซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้”

คำพยากรณ์ของนางฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14-20)
34:22 และฮิลคียาห์และคนเหล่านั้นซึ่งกษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งไว้ จึงไปหาฮุลดาห์หญิงผู้พยากรณ์ภรรยาของชัลลูม บุตรชายของทิกวาห์ บุตรชายของหัสราห์ผู้ดูแลตู้เสื้อ (เวลานั้นนางอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวิทยาลัย) และเขาทั้งหลายพูดกับนางถึงเรื่องนั้น
34:23 และนางตอบพวกเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงบอกชายคนที่ได้ส่งพวกเจ้ามาหาเรานั้นว่า
34:24 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือสถานที่นี้ และเหนือชาวเมืองนี้ คือคำสาปแช่งทั้งสิ้นที่บันทึกไว้ในหนังสือซึ่งเขาทั้งหลายได้อ่านต่อพระพักตร์ของกษัตริย์แห่งยูดาห์นั้น
34:25 เพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งเรา และได้เผาเครื่องหอมถวายพระอื่น ๆ เพื่อพวกเขาจะยั่วยุเราให้โกรธด้วยการงานทั้งสิ้นแห่งมือของเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นความพิโรธของเราจะเทลงเหนือสถานที่นี้ และจะไม่ถูกดับเสีย”
34:26 และสำหรับกษัตริย์แห่งยูดาห์ผู้ได้ส่งเจ้าทั้งหลายมาถามพระเยโฮวาห์นั้น พวกเจ้าจงกล่าวแก่เขาดังนี้ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้เกี่ยวกับเรื่องถ้อยคำที่เจ้าได้ยินแล้ว
34:27 เพราะว่าจิตใจของเจ้าอ่อนโยน และเจ้าได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์ของพระเจ้า เมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคำของพระองค์ที่ต่อสู้สถานที่นี้ และต่อสู้ชาวเมืองนี้ และได้ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา และได้ฉีกเสื้อของเจ้าและได้ร้องไห้ต่อหน้าเรา เราก็ได้ยินเจ้าแล้วด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ
34:28 ดูเถิด เราจะรวบรวมเจ้าไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะถูกรวบรวมไปยังอุโมงค์ฝังศพของเจ้าอย่างสันติ ทั้งตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุร้ายทั้งสิ้นที่เราจะนำมาเหนือสถานที่นี้และเหนือชาวเมืองแห่งสถานที่นี้”’” และเขาทั้งหลายนำพระวจนะกลับมาทูลกษัตริย์อีก

การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชากรทั้งปวงฟัง (2 พกษ 23:1-2)
34:29 แล้วกษัตริย์ส่งไป และรวบรวมบรรดาผู้อาวุโสของยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม
34:30 และกษัตริย์เสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ทั้งคนยูดาห์ทั้งสิ้น ชาวกรุงเยรูซาเล็ม พวกปุโรหิตและคนเลวี และประชากรทั้งปวงทั้งใหญ่และเล็ก และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคำทั้งหมดในหนังสือพันธสัญญา ที่ได้พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ให้เขาทั้งหลายฟัง

กษัตริย์และประชากรทำพันธสัญญากับพระเจ้า (2 พกษ 23:3)
34:31 และกษัตริย์ประทับยืนอยู่ในสถานที่ของพระองค์ และทรงกระทำพันธสัญญาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ว่า จะดำเนินตามพระเยโฮวาห์ และรักษาบรรดาพระบัญญัติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของพระองค์ เพื่อจะปฏิบัติตามถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้ ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้
34:32 และพระองค์ทรงให้บรรดาผู้ที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและเบนยามินเข้าส่วนในพันธสัญญานั้น และชาวกรุงเยรูซาเล็มก็กระทำตามพันธสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย
34:33 และโยสิยาห์ได้เอาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทั้งปวงออกไปเสียจากดินแดนทั้งสิ้นซึ่งเป็นของชนชาติอิสราเอล และทรงกระทำให้บรรดาผู้ที่อยู่ในอิสราเอลปรนนิบัติ คือให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย และตลอดรัชสมัยของพระองค์ เขาทั้งหลายก็ไม่ได้พรากไปจากการติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope