กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เยโฮอาหาสครอบครอง แต่ถูกถอดออกจากราชสมบัติ (2 พกษ 23:30-37)
36:1 ดังนั้น ประชากรแห่งแผ่นดินจึงเอาเยโฮอาหาสโอรสของโยสิยาห์ และตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์แทนราชบิดาของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม
36:2 เยโฮอาหาสมีพระชนมายุยี่สิบสามพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสามเดือนในกรุงเยรูซาเล็ม
36:3 และกษัตริย์แห่งอียิปต์ทรงถอดพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม และกำหนดบรรณาการจากแผ่นดินนั้นเป็นเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ และทองคำหนึ่งตะลันต์
36:4 และกษัตริย์แห่งอียิปต์ตั้งเอลียาคิมน้องชายของท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม และทรงเปลี่ยนพระนามของพระองค์เป็นเยโฮยาคิม และเนโคทรงจับเยโฮอาหาสพี่ชายของพระองค์และนำท่านไปยังอียิปต์
36:5 เยโฮยาคิมมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบเอ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
36:6 เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนยกขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์ และจองจำพระองค์ด้วยตรวนเพื่อพาพระองค์ไปยังบาบิโลน
36:7 เนบูคัดเนสซาร์ทรงนำภาชนะบางส่วนแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ไปยังบาบิโลนด้วย และทรงเก็บภาชนะเหล่านั้นไว้ในวิหารของพระองค์ที่บาบิโลน

เยโฮยาคีนครอบครองเป็นเวลาสามเดือน (2 พกษ 24:5-17)
36:8 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยโฮยาคิม และบรรดาสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และสิ่งอื่น ๆ ที่พบในพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ และเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
36:9 เยโฮยาคีนมีพระชนมายุแปดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสามเดือนกับสิบวันในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
36:10 และเมื่อถึงสิ้นปีแล้ว กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงส่งไปและให้นำพระองค์มายังบาบิโลน พร้อมกับบรรดาภาชนะอันประเสริฐแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และตั้งเศเดคียาห์ปิตุลาของพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม

เศเดคียาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 24:18-20)
36:11 เศเดคียาห์มีพระชนมายุยี่สิบเอ็ดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และทรงครอบครองเป็นเวลาสิบเอ็ดปีในกรุงเยรูซาเล็ม
36:12 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และไม่ได้ถ่อมพระองค์ลงต่อหน้าเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ผู้กล่าวจากพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์
36:13 และพระองค์ทรงกบฏต่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ด้วย ผู้ได้ทรงให้พระองค์ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า แต่พระองค์ทรงทำคอของพระองค์ให้แข็งดื้อรั้น และทำพระทัยของพระองค์ให้แข็งกระด้าง ไม่หันไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
36:14 ยิ่งกว่านั้น บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่และประชากรก็ทำการละเมิดมากมายยิ่งนักตามอย่างบรรดาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของพวกคนต่างชาติ และกระทำให้พระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ได้ทรงชำระให้บริสุทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นมลทินไป

คนยูดาห์ถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 25:1-17)
36:15 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายทรงส่งพวกทูตของพระองค์มายังพวกเขา อย่างไม่หยุดยั้ง เพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชากรของพระองค์และต่อที่ประทับของพระองค์
36:16 แต่เขาทั้งหลายเยาะเย้ยพวกทูตของพระเจ้า และดูหมิ่นพระวจนะทั้งหลายของพระองค์ และกระทำต่อพวกผู้พยากรณ์ของพระองค์ในทางที่ผิด จนพระพิโรธของพระเยโฮวาห์พลุ่งขึ้นต่อประชากรของพระองค์ จนไม่มีทางแก้
36:17 เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงนำกษัตริย์ของคนเคลเดียมาต่อสู้เขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งฆ่าชายหนุ่มทั้งหลายของพวกเขาด้วยดาบในพระนิเวศน์แห่งสถานบริสุทธิ์ของพวกเขา และไม่มีความกรุณาต่อบรรดาชายหนุ่มหรือหญิงพรหมจารี คนชราหรือคนที่ค้อมลงเพราะชรา พระองค์ทรงมอบพวกเขาทั้งหมดไว้ในมือของพระองค์
36:18 และภาชนะทั้งสิ้นแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า ทั้งใหญ่และเล็ก และทรัพย์สมบัติทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สมบัติทั้งหลายของกษัตริย์และของพวกเจ้านายของพระองค์ สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ทรงนำมายังบาบิโลน
36:19 และเขาทั้งหลายเผาพระนิเวศน์ของพระเจ้า และทลายกำแพงเยรูซาเล็มลง และเผาพระราชวังทั้งหลายของเมืองนั้นด้วยไฟ และทำลายภาชนะอันประเสริฐทั้งปวงในนั้น
36:20 และบรรดาผู้ที่ได้หนีรอดจากดาบนั้นพระองค์ทรงนำไปยังบาบิโลน ที่นั่นเขาทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และแก่ราชวงศ์ของพระองค์ จนถึงการครอบครองของราชอาณาจักรแห่งเปอร์เซีย
36:21 เพื่อทำให้พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์สำเร็จ จนกว่าแผ่นดินนั้นได้ชื่นชมกับสะบาโตทั้งหลายของมันแล้ว เพราะตราบเท่าที่มันยังว่างเปล่าอยู่ มันก็รักษาสะบาโต เพื่อให้ครบเจ็ดสิบปี

กษัตริย์ไซรัสทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่ (อสร 1:1-2)
36:22 บัดนี้ ในปีแรกแห่งรัชกาลของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่พูดทางปากของเยเรมีย์จะสำเร็จ พระเยโฮวาห์ทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย จนพระองค์ทรงมีการประกาศทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงด้วยว่า
36:23 “ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘บรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลก พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานแก่เราแล้ว และพระองค์ได้ทรงกำชับเราให้สร้างพระนิเวศน์หลังหนึ่งถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์ มีผู้ใดในท่ามกลางท่านทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตอยู่กับเขา และขอให้เขาขึ้นไปเถิด’”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope